intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - GV. Phạm Đình Tịnh

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

939
lượt xem
256
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp giúp người học nắm được tổng quan về văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong hoạt động kinh doanh, văn hóa và hội nhập toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - GV. Phạm Đình Tịnh

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Bài giảng VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP GV: PHẠM ĐÌNH TỊNH Chương trình 1- Tổng Quan về Văn Hóa Kinh Doanh. 2- Văn Hóa Doanh Nghiệp. 3- Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp. 4- Văn Hóa trong Hoạt Động Kinh Doanh. 5- Văn Hóa và Hội Nhập Toàn Cầu. 1
 2. Chươ ng 1 TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 1 KHÁI NIỆM • PHƯƠNG TÂY C ĂN C Ứ TỪ GỐC LATIN CULTUS: KHAI HOANG, TRỒNG TRỌ T => S Ự VUN TRỒNG. • PHƯƠNG ĐÔNG VĂN HÓA BAO HÀM VĂN LÀ VẺ ĐẸP CỦ A NHÂN TÍNH, CÁI ĐẸP CỦ A TRI THỨC, TRÍ TUỆ CON NGƯỜ I CÓ TH Ể ĐẠT ĐƯỢC B ẰNG SỰ TU DƯỠNG CỦ A BẢN THÂN VÀ CÁCH CAI TR Ị ĐÚNG ĐẮN CỦ A NHÀ C ẦM QUYỀN. HÓA LÀ ĐEM CÁI VĂN ĐỂ C ẢM HÓA, GIÁO DỤ C VÀ HIỆN THỰ C HOÁ TRONG TH ỰC TIỄN. • => VUN TRỒNG NHÂN CÁCH CON NGƯỜ I LÀM CHO CON NGƯỜ I VÀ CUỘC SỐNG TRỞ NÊN TỐ T ĐẸP HƠN. 2 KHÁI NIỆM E. HERIOT: “CAÙI GÌ COØN LAÏI KHI TAÁT CAÛ NHÖÕNG CAÙI KHAÙC BÒ QUEÂN ÑI, CAÙI ÑOÙ CHÍNH LAØ VAÊN HOAÙ”. HOÀ CHÍ MINH: “VAÊN HOAÙ LAØ SÖÏ TOÅNG HÔÏP MOÏI PHÖÔNG THÖÙC SINH HOAÏT CUØN G VÔÙI BIEÅU HIEÄN CUÛA NOÙ MAØ LOAØI NGÖÔØI ÑAÕ SAÛN SINH RA NHAÈM THÍCH ÖÙNG NHÖÕN G NHU CAÀU ÑÔØI SOÁNG VAØ ÑOØI HOÛI SINH TOÀN”. 3 1
 3. UNESCO: “VAÊN HOAÙ PHAÛN AÙNH VAØ THEÅ HIEÄN MOÄT CAÙCH TOÅN G QUAÙT, SOÂI ÑOÄNG MOÏI MAËT CUOÄC SOÁNG (CAÙ NHAÂN VAØ COÄNG ÑOÀNG) ÑAÕ DIEÃN RA TRONG QUAÙ KHÖÙ CUÕNG NHÖ ÑANG DIEÃN RA TRONG HIEÄN TAÏI, QUA HAØNG BAO NHIEÂU THEÁ KYÛ NOÙ ÑAÕ CAÁU THAØNH NEÂN MOÄT HEÄ THOÁN G CAÙC GIAÙ TRÒ, TRUYEÀN THOÁNG THAÅM MYÕ VAØ LOÁI SOÁN G, VAØ DÖÏA TREÂN ÑOÙ, TÖØNG DAÂN TOÄC KHAÚNG ÑÒNH BAÛN SAÉC RIEÂNG CUÛA MÌNH”. 4 QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA • HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘ I QUYẾT Đ ỊNH Ý THỨC XÃ HỘ I. • XÃ HỘ I LOÀI NGƯỜ I TR ẢI QUA CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ KHÁC NHAU => QUAN NIỆM VỀ VĂN HÓA CŨNG KHÁC. • QUA TỪNG THỜ I K Ỳ KHÁC NHAU VĂN HÓA CÓ NHỮNG Đ ẶC TRƯNG KHÁC NHAU. 5 PHÂN LOẠI VĂN HÓA • VĂN HÓA VẬT TH Ể - TANGIBLE: LÀ TOÀN B Ộ NHỮNG GIÁ TR Ị VẬT CH ẤT SÁNG TẠO ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG CỦ A C ẢI VẬT CH ẤT DO CON NGƯỜ I SÁNG TẠO RA NHƯ: Đ ỀN CHÙA, CÂY C ẦU, BỨC TRANH.... • VĂN HÓA PHI VẬT TH Ể - INTANGIBLE: LÀ NHỮ NG HOẠT ĐỘNG TINH TH ẦN CỦ A CON NGƯỜ I VÀ XÃ HỘI HAY K Ỹ THU ẬT TẠO RA S ẢN PH ẨM CHO XÃ HỘI NHƯ: PHONG TỤC, TẬP QUÁN, K Ỹ THU ẬT TRANH ĐÔNG HỒ HAY K Ỹ THU ẬT TẠO CHIẾC ÁO DÀI..... 6 2
 4. ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA • VĂN HÓA MANG TÍNH TẬP QUÁN: QUY Đ ỊNH NHỮNG HÀNH VI ĐƯỢC HAY KHÔNG ĐƯỢC CH ẤP NHẬN TRONG MỘ T XÃ HỘ I C Ụ TH Ể. • VĂN HÓA MANG TÍNH CỘNG ĐỒNG: KHÔNG THỂ TỰ TỒN TẠI MÀ PH ẢI D Ự A VÀO S Ự TẠO DỰNG, TÁC ĐỘNG QUA LẠI VÀ CỦNG CỐ CỦ A MỌ I THÀNH VIÊN TRONG XÃ HỘI. • VĂN HÓA MANG TÍNH DÂN TỘC: TẠO NÊN NẾP SUY NGH Ĩ VÀ C ẢM NH ẬN CHUNG CỦ A TỪ NG DÂN TỘ C MÀ NGƯỜI DÂN TỘ C KHÁC KHÔNG DỄ GÌ HIỂU ĐƯỢC. 7 ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA • VĂN HÓA CÓ TÍNH CHỦ QUAN: CÙNG MỘ T SỰ VIỆC NH ƯNG CÓ THỂ Đ ƯỢC HIỂU VÀ Đ ÁNH GIÁ KHÁC NHAU BỞ I NHỮ NG NGƯỜ I CÓ N ỀN VĂN HÓA KHÁC NHAU. • VĂN HÓA CÓ TÍNH KHÁCH QUAN: VĂN HÓA THỂ HIỆN TÍNH CHỦ QUAN C Ủ A TỪNG DÂN TỘC NHƯNG KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO Ý CHÍ CHỦ QUAN CỦ A MỖ I NGƯỜ I, ĐƯỢC CHIA S Ẻ VÀ TRUY ỀN TỪ TH Ế HỆ NÀY SANG THẾ HỆ KHÁC. 8 ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HÓA • VĂN HÓA CÓ TÍNH K Ế TH Ừ A: LÀ SỰ TÍCH TỤ HÀNG TR ĂM, NGÀN N ĂM C Ủ A CÁC HOÀN C ẢNH. SỰ SÀNG LỌC VÀ TÍCH TỤ QUA THỜ I GIAN LÀM CHO VỐN VĂN HÓA C Ả MỘ T DÂN TỘC THÊM GIÀU CÓ, PHONG PHÚ VÀ TINH KHIẾT HƠN. • VĂN HÓA CÓ THỂ HỌC HỎ I Đ ƯỢC: ĐA S Ố KIẾN TH ỨC MÀ MỘ T NGƯỜ I CÓ ĐƯỢC LÀ DO HỌC HỎ I MÀ CÓ ĐƯỢC HƠN LÀ DO B ẨM SINH. • VĂN HÓA LUÔN TIẾN HÓA: VĂN HÓA KHÔNG BAO GIỜ TĨNH TẠI MÀ LUÔN THAY Đ ỔI, NÓ LUÔN TỰ Đ IỀU CH ỈNH CHO PHÙ HỢP VỚ I TRÌNH ĐỘ VÀ TÌNH HÌNH MỚ I. 9 3
 5. CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA • CHỨC N ĂNG GIÁO DỤ C: THÔNG QUA CÁC HO ẠT ĐỘNG VÀ S ẢN PH ẨM TÁC ĐỘNG CÓ H Ệ THỐNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TINH TH ẦN VÀ TH Ể CH ẤT CỦ A CON NGƯỜ I, LÀM CHO CON NGƯỜ I D ẦN CÓ NHỮNG PHẨM CH ẤT VÀ N ĂNG LỰC THEO NHỮ NG CHUẨN MỰC XÃ HỘ I Đ Ề RA. • CHỨC N ĂNG NH ẬN THỨC: KHÔNG CÓ NH ẬN THỨC LÀ KHÔNG CÓ B ẤT K Ỳ MỘT HÀNH ĐỘNG VĂN HÓA NÀO, PHÁT HUY TIỀM N ĂNG CON NGƯỜ I QUA ĐÓ GÓP PHẦN NÂNG CAO GIÁ TR Ị CỦ A VĂN HÓA. 10 CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA • CHỨC N ĂNG TH ẨM MỸ: LÀ SỰ SÁNG TẠO CỦ A CON NGƯỜ I THEO QUY LU ẬT CỦ A CÁI Đ ẸP-VĂN HỌC NGHỆ THU ẬT LÀ BIỂU HIỆN TẬP TRUNG NHẤT C Ủ A SỰ SÁNG TẠO, CON NGƯỜ I TỰ THANH LỌC MÌNH THEO HƯỚNG VƯƠN TỚ I CÁI Đ ẸP. • CHỨC N ĂNG GIẢI TRÍ: CON NGƯỜ I LUÔN CÓ NHU CẦU GIẢI TRÍ BÊN C ẠNH LAO ĐỘNG VÀ CÁC HO ẠT ĐỘNG SÁNG TẠO. THÔNG QUA SỰ GIẢI TRÍ B ẰNG VĂN HÓA GIÚP CON NGƯỜ I LAO ĐỘNG SÁNG TẠO CÓ HIỆU QU Ả HƠN VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN HƠN. 11 VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA • LÀ MỤC TIÊU CỦ A SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘ I Đ Ể LẬP LẠI SỰ CÂN B ẰNG GIỮ A TĂNG TR ƯỞNG KINH TẾ VỚ I ỔN Đ ỊNH VÀ PHÁT TRIỂN HÀI HÒA. • CĂN C Ứ VÀO MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜ I – HDI – GỒM 3 CH Ỉ TIÊU CƠ BẢN: + PHÁT TRIỂN KINH TẾ - GDP/người + TIẾN BỘ Y TẾ - TUỔ I THỌ TRUNG BÌNH + TIẾN BỘ VỀ GIÁO DỤC – TỶ LỆ NGƯỜI BIẾT CHỮ VÀ SỐ NĂM Đ I H ỌC TRUNG BÌNH 12 4
 6. VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA • LÀ ĐỘNG LỰ C CỦ A PHÁT TRIỂN XÃ HỘ I + CÁC GIÁ TR Ị VẬT CH ẤT VÀ TINH TH ẦN CỦ A DÂN TỘC PHÙ HỢP GIỮ A HIỆN Đ ẠI VÀ TRUY ỀN THỐNG SẼ TĂNG CƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN. + VĂN HÓA CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘ T NGUỒN LỰC, SỨC M ẠNH TINH TH ẦN VÔ HÌNH NHƯ NG VÔ CÙNG M ẠNH MẼ Đ ỐI VỚ I S Ự PHÁT TRIỂN. + CÁC LO ẠI HÌNH VĂN HÓA NGH Ệ THU ẬT N ẾU ĐƯỢC KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN HỢP LÝ S Ẽ TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN XÃ HỘ I. 13 VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA • LÀ LINH HỒN VÀ H Ệ Đ IỀU TIẾT CỦ A PHÁT TRIỂN + VỚ I NHỮNG N ỀN CHÍNH TR Ị TRÁI VỚ I GIÁ TR Ị VĂN HÓA PHỔ QUÁT CỦ A LOÀI NGƯỜ I S Ẽ KHÔNG TỒ N TẠI LÂU VÀ Đ Ể LẠI H ẬU QU Ả LỚN. + KHI SỰ LÃNH Đ ẠO HỢP LÝ VỀ KINH TẾ NHƯNG TRÁI VỚ I VĂN HÓA THÌ LỢ I ÍCH THU ĐƯỢC CÓ TH Ể KHÔNG BÙ ĐẮP ĐƯỢC NHỮ NG THIỆT H ẠI. + S Ự LÃNH Đ ẠO CHÍNH TR Ị PHÙ HỢP VỚ I VĂN HÓA SẼ TẠO RA SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ PHÙ HỢP VỚ I CÁC GIÁ TR Ị CHÂN – THIỆN – MỸ. 14 VAI TRÒ CỦA VĂN HÓA ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC • TÀI S ẢN QUÝ GIÁ NH ẤT CỦ A MỘ T DN KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI MÀ LÀ ĐỘ I NGŨ, CON NGƯỜ I THÌ DN NÀO C ŨNG CÓ, NHƯ NG ĐỘ I NGŨ THÌ KHÔNG PHẢI DN NÀO CŨNG CÓ. • “VHDN” LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG C ẤU THÀNH NÊN “ĐỘ I NGŨ” C Ủ A MỘ T DN. • NÓI CÁCH KHÁC, KHÔNG CÓ VĂN HÓA THÌ KHÔNG CÓ ĐỘ I NGŨ , KHÔNG CÓ Đ ỘI NGŨ THÌ KHÔNG CÓ TÀI S ẢN QUÝ GIÁ NH ẤT C Ủ A DN. 15 5
 7. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • VHDN LÀ MỘ T TRONG NHỮNG “KHÁI NIỆM” TƯƠNG ĐỐ I KHÓ HIỂU TRONG QTKD. • CÓ NHỮNG NGƯỜ I BỎ CÔNG NGHIÊN C ỨU VHDN NHIỀU N ĂM VÀ C Ứ TƯỞNG R ẰNG R ẤT AM HIỂU VỀ VHDN NH ƯNG TH ỰC CH ẤT LẠI CH ẲNG HIỂU GÌ CẢ HO ẶC HIỂU SAI. • VHDN CHO DÙ CÓ KHÓ HIỂU TH Ế NÀO Đ I NỮ A THÌ NHỮNG NGƯỜ I QU ẢN LÝ DN CŨNG PH ẢI HIỂU CHO BẰNG ĐƯỢC VÌ NÓ Đ ÓNG VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC QU ẢN TR Ị MỘ T DOANH NGHIỆP 16 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆC NGHIÊN CỨ U NH ỀU VỀ VHDN MÀ KHÔNG THỂ HIỂU • ĐƯỢ C VHDN HOẶC HIỂ U SAI ĐỀ U B ẮT NGUỒ N TỪ MỘ T NGUYÊN NHÂN LÀ “CÁCH TÌM HIỂ U” VHDN. “CÁCH TÌM HIỂ U” NÀY LÀ: “MUỐ N ĐÀO MỘ T GIẾ NG SÂU • THÌ PH ẢI CÓ ĐỦ ĐỘ RỘ NG CẦN THIẾ T” “ĐỘ RỘ NG” CỦA VH NẰM Ở HAI KHÍA CẠNH, ĐÓ LÀ: “VĂN • HÓA” VÀ “QUẢN TRỊ DN”. CỤ TH Ể: - TRƯỚC H Ế T PH ẢI HIỂ U: + “VĂN HÓA” LÀ GÌ? + “VĂN HÓA TỔ CHỨ C” LÀ GÌ? + “VĂN HÓA NGH Ề” LÀ GÌ? + “VĂN HÓA NGÀNH” LÀ GÌ? + “VĂN HÓA KINH DOANH” LÀ GÌ? - VÀ PHẢI HIỂU ĐƯỢ C “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP” LÀ NHƯ TH Ế NÀO. 17 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • TÙY THEO “GÓC NHÌN” MÀ TA CÓ NH ỮNG KHÁI NIỆM KHÁC NHAU VỀ VĂN HÓA. • TA NGHIÊN CỨU TỪ HAI GÓC NHÌN SAU Đ ÂY: - “GÓC NHÌN” CỦ A NGƯỜ I TỪ BÊN NGOÀI. - “GÓC NHÌN” CỦ A NGƯỜ I Ở BÊN TRONG. 18 6
 8. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (NHÌN TỪ BÊN NGOÀI) • “VĂN HÓA” LÀ NHỮNG Đ ẶC TRƯNG (BẢN S ẮC, CÁ TÍNH, NÉT RIÊNG, Đ ẶC THÙ) CƠ BẢN ĐỂ PHÂN BIỆT “CHỦ TH Ể VĂN HÓA” NÀY VỚ I “CHỦ THỂ VĂN HÓA” KHÁC. - “CHỦ THỂ VĂN HÓA” CÓ TH Ể LÀ: 1- NHÓM NGƯỜI 8- CÁ NHÂN 2- TỔ CH ỨC/CƠ QUAN 9- GIỚI TÍNH 3- SẮC TỘC 10- MÔN TH Ể THAO 11- NGHỀ NGHIỆP 4- TÔN GIÁO 5- QUỐC GIA 12- NGÀNH/LĨNH VỰ C 6- ẨM TH ỰC 13- ĐỊA PH ƯƠNG/VÙNG/L. THỔ 7- NGHỆ THUẬT 14- GIA ĐÌNH ....... 19 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (NHÌN TỪ BÊN TRONG) • “VĂN HÓA” LÀ NHỮNG CHU ẨN MỰ C HÀNH VI MÀ TẤT C Ả NHỮ NG NGƯỜ I TRONG “CHỦ TH Ể VĂN HÓA” PH ẢI TUÂN THEO HAY B Ị CHI PHỐ I. - “CHỦ TH Ể VĂN HÓA” CÓ TH Ể LÀ: 1- NHÓM NGƯỜI 8- CÁ NHÂN 2- TỔ CH ỨC/CƠ QUAN 9- GIỚI TÍNH 3- SẮC TỘC 10- MÔN TH Ể THAO 11- NGHỀ NGHIỆP 4- TÔN GIÁO 5- QUỐC GIA 12- NGÀNH/LĨNH VỰ C 6- ẨM TH ỰC 13- ĐỊA PH ƯƠNG/VÙNG/L. THỔ 7- NGHỆ THUẬT 14- GIA ĐÌNH ....... 20 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN HÓA TỔ CHỨC” (ORGANISATIONAL CULTURE) LÀ NHỮNG Đ ẶC TRƯ NG CƠ B ẢN ĐỂ PHÂN BIỆT “TỔ CHỨ C” NÀY VỚ I “TỔ CHỨ C” KHÁC. + CÁC LO ẠI TỔ CH ỨC CÓ THỂ LÀ: DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN NHÀ NƯỚC,TỔ CHỨC XÃ HỘ I, NHÀ THỜ,.... • “VĂN HÓA TỔ CHỨC” LÀ NHỮNG CHU ẨN MỰC HÀNH VI MÀ TẤT C Ả NHỮNG CON NGƯỜ I TRONG “TỔ CH ỨC” ĐÓ PHẢI TUÂN THEO HOẶC B Ị CHI PHỐI. + MỖI “TỔ CHỨ C” KHÁC NHAU SẼ CÓ “CHU ẨN MỰC HÀNH VI” KHÁC NHAU, DO Đ Ó SẼ CÓ VĂN HÓA KHÁC NHAU. + KHÔNG CÓ TỔ CHỨ C NÀO LẠI KHÔNG CÓ “VĂN HÓA”, VẤN Đ Ề LÀ VĂN HÓA KIỂU GÌ MÀ THÔI. 21 7
 9. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN NGHỀ” HÓA (PROFESSIONAL/OCCUPATIONAL CULTURE) HAY CÒN GỌ I LÀ “VĂN HÓA GIỚ I”, LÀ NHỮNG Đ ẶC TRƯNG CƠ B ẢN ĐỂ PHÂN BIỆT “NGH Ề/GIỚ I” NÀY “NGHỀ/GIỚ I” KHÁC. + CÁC LO ẠI NGHỀ NGHIỆP (MỖ I NGHỀ LÀ MỘ T GIỚ I/PROFESSIONAL SOCIETY) CÓ TH Ể LÀ: KINH DOANH/DOANH NHÂN, QU ẢNG CÁO, GIỚ I LU ẬT SƯ , KIỂM TOÁN, CÔNG NHÂN, QUÂN NHÂN, NÔNG DÂN, NHÀ VĂN,... • “VĂN HÓA NGHỀ” LÀ NHỮ NG CHU ẨN MỰC HÀNH VI MÀ TẤ T C Ả NHỮNG NGƯỜ I TRONG “NGHỀ/GIỚ I” ĐÓ PHẢI TUÂN THEO HOẶC B Ị CHI PHỐ I. + MỖI “NGHỀ/GIỚ I” KHÁC NHAU S Ẽ CÓ CHU ẨN MỰC HÀNH VI KHÁC NHAU, DO Đ Ó SẼ CÓ VĂN HÓA KHÁC NHAU. 22 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN HÓA NGÀNH” (INDUSTRY CULTURE) LÀ NHỮNG Đ ẶC TRƯ NG CƠ BẢN ĐỂ PHÂN BIỆT “NGÀNH” NÀY VỚ I “NGÀNH” KHÁC. + CÁC LO ẠI NGÀNH (INDUSTRIES) CÓ THỂ LÀ: DỆT MAY, GIÀY DA, THÉP, B ẢO HIỂM,... • “VĂN HÓA NGÀNH” LÀ NHỮNG CHU ẨN MỰC HÀNH VI MÀ TẤ T C Ả NHỮ NG NGƯỜ I TRONG NGÀNH ĐÓ PHẢI TUÂN THEO HO ẶC B Ị CHI PHỐ I. + MỖ I NGÀNH KHÁC NHAU S Ẽ CÓ CHU ẨN MỰC HÀNH VI KHÁC NHAU, DO Đ Ó SẼ CÓ VĂN HÓA KHÁC NHAU. 23 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN HÓA KINH DOANH” (BUSINESS SOCIETY CULTURE) LÀ MỘ T LO ẠI “VĂN HÓA NGH Ề”. • “VĂN HÓA KINH DOANH” LÀ VĂN HÓA C Ủ A NGHỀ KINH DOANH, LÀ VĂN HÓA CỦ A MỘ T CỘNG ĐỒNG KINH DOANH, LÀ VĂN HÓA CỦ A GIỚ I KINH DOANH/GIỚ I DOANH NHÂN (NHỮNG NGƯỜ I LÀM NGHỀ K INH DOANH). • DO ĐÓ, VĂN HÓA KINH DOANH CÒN GỌ I LÀ “VĂN HÓA DOANH NHÂN” (LÀ VĂN HÓA CỦ A GIỚ I DOANH NHÂN). • VĂN HÓA C Ủ A CÁ NHÂN MỘ T DOANH NHÂN TH ƯỜNG ĐƯỢC GỌ I LÀ “VĂN HÓA LÃNH Đ ẠO” (TỨC VĂN HÓA CÁ NHÂN C Ủ A MỘ T NGƯỜ I LÃNH ĐẠO NÀO ĐÓ). 24 8
 10. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN HÓA KINH DOANH” LÀ NHỮNG Đ ẶC TRƯNG CƠ BẢN Đ Ể PHÂN BIỆT GIỚ I KINH DOANH VỚ I CÁC GIỚ I KHÁC TRONG XÃ HỘ I. => CÁC GIỚ I KHÁC TRONG XÃ HỘ I CÓ TH Ể LÀ: LU ẬT S Ư, C ẦU THỦ, CA S Ĩ, NÔNG DÂN.... 25 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VĂN HÓA KINH DOANH” LÀ NH ỮNG CHU ẨN MỰC HÀNH VI MÀ TẤ T C Ả NHỮ NG NGƯỜ I TRONG GIỚ I KINH DOANH PH ẢI TUÂN THEO HO ẶC B Ị CHI PHỐI. • LƯU Ý: MỖ I CỘNG ĐỒNG KINH DOANH LUÔN GẮN LIỀN VỚ I MỘ T CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI NÀO ĐÓ. DO VẬY, MỖ I VÙNG/MIỀN/QUỐC GIA KHÁC NHAU SẼ CÓ VĂN HÓA KINH DOANH KHÁC NHAU. NÓI CÁCH KHÁC, GIỚ I KINH DOANH Ở MỖ I CỘNG ĐỒNG XÃ HỘ I KHÁC NHAU S Ẽ CÓ NHỮ NG CHU ẨN MỰC HÀNH VI KHÁC NHAU Đ Ể PHÙ HỢP VỚ I CHUẨN MỰC HÀNH VI CỦ A XÃ HỘ I ĐÓ. • VÍ DỤ: VHKD C Ủ A HÀ NỘ I, SAIGON, VIỆT NAM, TRUNG QUỐC, NH ẬT B ẢN,.... 26 VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • “VHDN” LÀ NH ỮNG Đ ẶC TRƯNG (BẢN S ẮC, CÁ TÍNH, NÉT RIÊNG) CƠ BẢN ĐỂ PHÂN BIỆT DOANH NGHIỆP NÀY VỚ I DOANH NGHIỆP KHÁC. • “VHDN” LÀ NH ỮNG CHU ẨN MỰC HÀNH VI (HỆ THỐNG GIÁ TR Ị) MÀ TẤ T C Ả NH ỮNG CON NGƯỜ I TRONG DN ĐÓ PH ẢI TUÂN THEO HOẶC B Ị CHI PHỐI. • NGH ĨA LÀ, Ở DN NÀY, TRONG TRƯỜNG ĐÓ THÌ PHẢI HÀNH XỬ NHƯ VẬY, NẾU KHÔNG SẼ K HÔNG ĐƯỢC MỌ I NGƯỜ I CHUNG QUANH CH ẤP NH ẬN. • TÓM LẠI: “Ở Đ ÂY LÀ VẬY ĐÓ” • MỖI DN SẼ CÓ CHU ẨN MỰC HÀNH VI KHÁC NHAU, DO ĐÓ S Ẽ CÓ VĂN HÓA KHÁC NHAU. • KHÔNG CÓ DN NÀO LẠI KHÔNG CÓ VĂN HÓA, VẤN ĐỀ LÀ VĂN HÓA KIỂU GÌ MÀ THÔI. 27 9
 11. VĂN HÓA DOANH NGHIỆP • TA Đ Ã CÓ 2 GÓC NHÌN VỀ VHDN Đ ỐI VỚ I NHỮ NG NGƯỜ I BÊN TRONG DN, TÙY THEO VỊ TRÍ C Ủ A HỌ MÀ MỤC Đ ÍCH NGHIÊN CỨ U VỀ VHDN CŨ NG S Ẽ KHÁC NHAU: + ĐỐ I VỚ I NHÂN VIÊN: NGHIÊN CỨ U VHDN LÀ ĐỂ HIỂU VÀ HỘ I NH ẬP VÀO HAY C ẢM NH ẬN VỀ VĂN HÓA C Ủ A DN. + ĐỐ I VỚ I LÃNH Đ ẠO: NGHIÊN CỨ U VHDN LÀ Đ Ể HIỂU VÀ XÂY DỰNG HAY THAY ĐỔ I (Đ IỀU CH ỈNH) VĂN HÓA C Ủ A DN. 28 10
 12. Chươ ng 2 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1 KHÁI NIỆM • GEORGE DE SAINTE MARIE: “VHDN LÀ TỔ NG HỢP CÁC GIÁ TR Ị, CÁC BIỂU TƯỢNG, HUY ỀN THO ẠI, NGHI TH ỨC, CÁC Đ IỀU C ẤM K Ỵ, CÁC QUAN Đ IỂM TRIẾT HỌC, Đ ẠO Đ ỨC TẠO THÀNH N ỀN MÓNG SÂU XA CỦ A DOANH NGHIỆP”. • ILO: “VHDN LÀ SỰ TRỘN LẪN Đ ẶC BIỆT CÁC GIÁ TR Ị, CÁC TIÊU CHU ẨN, THÓI QUEN VÀ TRUY ỀN THÔNG, NHỮNG THÁI ĐỘ ỨNG X Ử VÀ LỄ NGHI MÀ TOÀN BỘ CHÚNG LÀ DUY NH ẤT ĐỐ I VỚ I MỘ T TỔ CHỨC Đ Ã BIÊT”. • EDGAR SCHEIN: “VHDN LÀ TỔNG HỢP NHỮ NG QUAN NIỆM CHUNG MÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY HỌC ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUY ẾT CÁC VẤN Đ Ề NỘ I BỘ VÀ XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ VỚ I MÔI TRƯỜNG CHUNG QUANH”. 2 KHÁI NIỆM • TỪ NH ỮNG KHÁI NIỆM TRÊN, TA CÓ TH Ể ĐƯ A RA MỘT KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP: “ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP LÀ TOÀN BỘ NHỮ NG YẾU TỐ VẬT THỂ VÀ PHI VẬT TH Ể ĐƯỢC DOANH NGHIỆP TẠO RA, CHỌN LỌC VÀ LƯU TRUYỀN QUA NHIỀU TH Ế HỆ; ĐƯỢC SỬ DỤ NG VÀ BIỂU HIỆN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TẠO NÊN B ẢN S ẮC KINH DOANH CỦ A DOANH NGHIỆP ĐÓ” 3 1
 13. CÁC CẤP ĐỘ VHDN • TÍNH HỮ U HÌNH CỦ A CÁC GIÁ TR Ị VĂN HOÁ Nhữ ng quá trình và cấ u trúc hữ u hình c ủa doanh • Cấp độ thứ 1 nghiệp (Artifacts) • Cấp độ thứ 2 Nhữ ng giá trị được chấp nhậ n (Espoused Values) • Cấp độ thứ 3 Nhữ ng quan ni ệm chung (Basic Underlying Assumptions) 4 CẤP ĐỘ THỨ 1 NHỮNG QUÁ TRÌNH VÀ C ẤU TRÚC HỮ U HÌNH • LÀ C ẤP ĐỘ VĂN HOÁ CÓ THỂ NH ẬN TH ẤY NGAY TRONG LẦN TIẾP XÚC Đ ẦU TIÊN, NH ẤT LÀ VỚ I NHỮNG Y ẾU TỐ VẬT CH ẤT NHƯ: KIẾN TRÚC, BÀI TRÍ, ĐỒNG PHỤC, LỄ NGHI, THÁI ĐỘ VÀ CUNG CÁCH CƯ XỬ , . . . . • TUY NHIÊN, C ẤP ĐỘ VĂN HOÁ NÀY D Ễ THAY Đ ỔI VÀ ÍT KHI THỂ HIỆN GIÁ TR Ị THỰ C SỰ TRONG VĂN HOÁ C Ủ A DOANH NGHIỆP. 5 CẤP ĐỘ THỨ 2 NHỮNG GIÁ TR Ị ĐƯỢC TUYÊN BỐ “NHỮNG GIÁ TR Ị ĐƯỢC TUYÊN BỐ” CÓ TÍNH HỮU HÌNH VÌ NGƯỜ I TA CÓ TH Ể NH ẬN BIẾT VÀ DIỄN ĐẠT CHÚNG MỘ T CÁCH CHÍNH XÁC, RÕ RÀNG NHƯ C ÁC QUY Đ ỊNH, NGUYÊN TẮC, TRIẾT LÝ, CHIẾN LƯỢC, MỤC TIÊU . . . . NHỮNG GIÁ TR Ị NÀY TH ỰC HIỆN CHỨC N ĂNG HƯỚNG D ẪN VÀ RÈN LUY ỆN CÁCH ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP. 6 2
 14. CẤP ĐỘ THỨ 3 NHỮNG QUAN Đ IỂM CHUNG • QUAN NIỆM CHUNG Đ ƯỢC HÌNH THÀNH VÀ TỒN TẠI TRONG MỘ T THỜ I GIAN DÀI, CHÚNG ĂN SÂU VÀO TÂM LÝ CÁC THÀNH VIÊN VÀ TRỞ THÀNH Đ IỀU M ẶC NHIÊN ĐƯỢC CÔNG NH ẬN. • VÍ DỤ: VAI TRÒ NGƯỜ I PHỤ N Ữ THEO QUAN NIỆM CỦ A NGƯỜ I Á ĐÔNG VÀ PHƯƠNG TÂY. 7 TÁC ĐỘNG CỦA VHDN • TH Ứ 1: NGUỒN LỰ C QUAN TRỌNG TẠO RA LỢ I TH Ế C ẠNH TRANH. • TH Ứ 2: NGUYÊN NHÂN D ẪN Đ ẾN SUY Y ẾU. 8 TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA VHDN • VHDN GỒM NHIỀU BỘ PH ẬN VÀ Y ẾU TỐ HỢP THÀNH NHƯ: TRIẾT LÝ KINH DOANH, L Ễ NGHI, ĐÀO TẠO, THÓI QUEN, . . . TẠO RA Đ ẶC TRƯNG, BẢN S ẮC CỦ A DOANH NGHIỆP, CÓ ẢNH H ƯỞNG LỚN Đ ẾN HO ẠT ĐỘNG HÀNG NGÀY CỦ A DOANH NGHIỆP. • VHDN TẠO NÊN LỰ C HƯỚNG TÂM CHUNG: MỘ T NỀN VĂN HOÁ TỐ T GIÚP DOANH NGHIỆP THU HÚT NHÂN TÀI VÀ CỦ NG CỐ LÒNG TRUNG THÀNH CỦ A NHÂN VIÊN ĐỐ I VỚ I DOANH NGHIỆP. 9 3
 15. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA VHDN ⇒ LYÙ THUYEÁT CUÛA MASLOW (5 LOAÏI NHU CAÀU) Thử thách trong công việc Thành tích • T ự hoàn thiện Tôn trọng Địa vị Chức danh • Tình bạn Bạn bè ở cơ quan Xã hội • Sự ổn định Trợ cấp • An toàn Thức ăn Lương cơ bản • Sinh lý 10 TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA VHDN • VHDN KHÍCH LỆ QUÁ TRÌNH Đ ỔI MỚ I VÀ SÁNG CHẾ, CÁC NHÂN VIÊN Đ ƯỢC KHUYẾN KHÍCH ĐƯ A RA SÁNG KIẾN. S Ự KHÍCH LỆ NÀY GÓP PH ẦN PHÁT HUY TÍNH N ĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO CỦ A NHÂN VIÊN, LÀ CƠ S Ở CHO QUÁ TRÌNH R&D, LÀM CHO NHÂN VIÊN GẮN BÓ VỚ I DOANH NGHIỆP. 11 TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VHDN • DOANH NGHIỆP KHÔNG CÓ NIỀM TIN NH ẤT QUÁN HOẶC MỤC TIÊU RÕ RÀNG S Ẽ ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN DOANH NGHIỆP. • CÔNG VIỆC S Ẽ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUY ỀN LỢ I NHÂN VIÊN. • =>MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP KHÔNG LÀNH M ẠNH SẼ ẢNH HƯỞNG Đ ẾN TÂM LÝ NHÂN VIÊN VÀ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰ C ĐẾN K ẾT QU Ả KINH DOANH. 12 4
 16. VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • CSVC & TTB LÀ “PH ẦN XÁC” CỦ A DN, CÒN VHDN LÀ “PH ẦN HỒN” CỦ A DN. => TA CŨNG CÓ TH Ể NÓI: “VH CỦ A DN” CŨ NG GIỐNG NHƯ “ TÂM HỒN CỦ A CON NGƯỜ I” • VHDN LÀ “NỘ I LỰC” CỦ A DN, GÓP PH ẦN TẠO NÊN SỨC M ẠNH CỦ A DN. • CŨNG CÓ TH Ể VÍ VON, HỆ THỐNG QU ẢN LÝ DN LÀ “CỖ MÁY”, THÌ VHDN LÀ “D ẦU NHỚ T” BÔI TRƠN CHO CỖ MÁY VẬN HÀNH. 13 VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • “TÀI S ẢN QUÝ NH ẤT CỦ A MỘ T DN KHÔNG PHẢI LÀ “CON NGƯỜ I” MÀ LÀ “ĐỘ I NGŨ”. CON NGƯỜ I THÌ DN NÀO C ŨNG CÓ, NHƯ NG ĐỘ I NGŨ THÌ KHÔNG PHẢI DN NÀO CŨNG CÓ”. • “VHDN” LÀ MỘ T TRONG NH ỮNG YẾU TỐ QUAN TRỌNG TẠO NÊN ĐỘ I NGŨ CỦ A MỘ T DN. • NÓI CÁCH KHÁC, KHÔNG CÓ “VĂN HOÁ” THÌ KHÔNG CÓ “ĐỘ I NGŨ”, KHÔNG CÓ Đ ỘI NGŨ THÌ KHÔNG CÓ TÀI S ẢN QUÝ NH ẤT CỦ A DN. 14 VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • “VĂN HOÁ LÀ MỘ T CÔNG CỤ QUAN TRỌNG VÀ KHÔNG TH Ể THIẾU TRONG QU ẢN LÝ Đ IỀU HÀNH, BẤT K Ể Đ Ó LÀ QU ẢN LÝ Đ IỀU HÀNH MỘT QUỐC GIA HAY MỘ T DOANH NGHIỆP. • NGƯỜ I TA KHÔNG THỂ QU ẢN LÝ Đ IỀU HÀNH TỐ T MÀ KHÔNG S Ử DỤ NG CÔNG C Ụ VĂN HOÁ. • VỀ MẶT KHOA HỌC QU ẢN TR Ị, VIỆC QU ẢN TR Ị MỘT QUỐC GIA HAY MỘ T DN Đ ỀU CÓ NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG. • NGƯỜ I TA TH ƯỜNG S Ử DỤ NG “PHÁP LU ẬT” VÀ “VĂN HOÁ XÃ HỘ I” NHƯ H AI CÔNG C Ụ QUAN TRỌNG Đ Ể QU ẢN LÝ MỘ T QUỐC GIA, TƯƠNG TỰ, NGƯỜ I TA DÙNG “QUY CH Ế” VÀ “VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP” ĐỂ QU ẢN LÝ MỘ T DN. 15 5
 17. VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • NHÀ NƯỚC QU ẢN LÝ XÃ HỘ I B ẰNG “PHÁP LU ẬT” VÀ B ẰNG “VHXH”. • BAN LÃNH Đ ẠO QU ẢN LÝ DOANH NGHIỆP B ẰNG “QUY CH Ế” VÀ “VHDN”. => VHDN LÀ CÔNG CỤ , LÀ MỘ T PH ẦN QUAN TRỌNG VÀ KHÔNG TH Ể THIẾU TRONG QU ẢN LÝ DOANH NGHIỆP. 16 VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • DÙNG QUY CHẾ ĐỂ TẠO VĂN HOÁ, VÀ DÙNG VĂN HOÁ Đ Ể THỰ C THI QUY CHẾ. • QU ẢN LÝ CÔNG TY B ẰNG QUY CH Ế => MỌI NGƯỜ I PHẢI TUÂN THEO => BẮT BUỘC. • QU ẢN LÝ CÔNG TY B ĂNG VĂN HOÁ => MỌI NGƯỜ I TIN VÀ THEO => TỰ NGUYỆN. 17 VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA VHDN • DN CÓ MỘ T N ỀN VĂN HOÁ M ẠNH VÀ PHÙ HỢP VỚ I MỤC TIÊU VÀ CHIẾN LƯỢC THÌ: + TẠO RA NIỀM TỰ HÀO CỦ A NHÂN VIÊN VỀ DN, TỪ ĐÓ MỌI NGƯỜ I LUÔN SỐNG, PHẤN Đ ẤU VÀ CHIẾN Đ ẤU H ẾT MÌNH VÌ MUC TIÊU CHUNG M Ộ T CÁCH TỰ NGUYỆN. + GIÚP CHO LÃNH Đ ẠO DỄ DÀNG HƠN TRONG VIỆC QU ẢN LÝ DOANH NGHIỆP. + GIÚP CHO NHÂN VIÊN THO ẢI MÁI VÀ CHỦ Đ ỘNG HƠN TRONG VIỆC Đ ỊNH H ƯỚNG CÁCH NGH Ĩ VÀ CÁCH LÀM CỦ A MÌNH. 18 6
 18. Chươ ng 3 XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 1 KHÁI NIỆM • XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP LÀ TẠO RA MỘT NỀN VĂN HOÁ MANG B ẢN S ẮC RIÊNG CHO DOANH NGHIỆP VÀ TẠO MỘ T D ẤU ẤN CHO KHÁCH HÀNG. 2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA VHDN VĂN HOÁ DÂN TỘ C • ĐÂY LÀ Đ IỀU TẤT YẾU VÌ MỖ I DOANH NGHIỆP ĐỀU TỒN TẠI TRONG MỘ T DÂN TỘ C CỤ TH Ể. • MỖI CÁ NHÂN CŨ NG THUỘC MỘT N ỀN VĂN HOÁ DÂN TỘ C CỤ TH Ể. 3 1
 19. SỰ ĐỐI LẬP GIỮA CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ CHỦ NGHĨA TẬP THỂ • MỨC ĐỘ TH ẤP • MỨC ĐỘ CAO (MỸ, Đ ÀI (VENEZUELA, ANH, CANADA….) LOAN, HY LẠP….) • DN ÍT MANG TÍNH GIA • DN GIÔNG NHƯ GIA Đ ÌNH. Đ ÌNH • NHÂN VIÊN B ẢO VỆ • DN B ẢO VỆ LỢ I ÍCH LỢ I ÍCH RIÊNG C Ủ A CỦ A NV. HỌ. • CÁC THÔNG LỆ ĐƯỢC • CÁC THÔNG LỆ DƯỢC XÂY DỰNG DỰ A TRÊN D ỰNG ĐỂ XÂY KHUYẾN KHÍCH SỰ LÒNG TRUNG THÀNH, Ý THỨC NGH ĨA VỤ. SÁNG TẠO CÁ NHÂN. 4 SỰ PHÂN CẤP QUYỀN LỰC • MỨC ĐỘ TH ẤP (ÚC, • MỨC ĐỘ CAO ISRAEL, ĐAN M ẠCH, (PHILIPPINE, MEXICO, THUỴ ĐIỂN, NA UY…) VENEZUELA, ẤN ĐỘ …) • TẬP • TẬP TRUNG HOÁ CAO. TRUNG HOÁ TH ẤP. • MỨC ĐỘ PHÂN QUY ỀN • MỨC ĐỘ PHÂN C ẤP NHIỀU. QUY ỀN LỰ C ÍT HƠN. • CÓ NHIỀU C ẤP LÃNH • SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐẠO. LƯƠNG BỔNG ÍT HƠN. • LĐ TRÍ ÓC ĐƯỢC • LAO ĐỘNG CHÂN TAY ĐÁNH GIÁ CAO HƠN ĐƯỢC Đ ÁNH LĐ CHÂN TAY. GIÁ NGANG LĐ TRÍ ÓC. 5 NAM QUYỀN VÀ NỮ QUYỀN NAM QUYỀ N KHÔNG CHI NAM QUYỀ N CHI PHỐ I (HY • • PHỐI (THUỴ ĐIỂN, ĐAN LẠP, BỒ ĐÀO NHA, NHẬT, MẠCH, THÁI…). PERU,…). SỰ PHÂN BIỆ T GIỚI TÍNH KHÁC BIỆ T GIỚ I TÍNH RÕ • • KHÔNG ĐÁNG KỂ. NÉT. DN KHÔNG CAN THIỆP VÀO VÌ LỢI ÍCH DN, CUỘC SÔNG • • CUỘ C SÔNG RIÊNG. RIÊNG CÓ TH Ể BỊ CAN THIỆP. PHỤ NỮ THAM GIA VÀO • CHUYÊN MÔN NHIỀU. PHỤ NỮ LÀM CHUYÊN MÔN • ÍT. KỸ NĂNG GIAO TIẾP ĐƯỢ C • QUYẾ T TH ẮNG, CHÚ Ý. • CANH TRANH VÀ CÔNG BẰNG PHẦN THƯỞ NG VẬT CH ẤT • ĐƯỢ C CHÚ Ý. VÀ TINH THẦN - XÃ HỘI CÙNG ĐƯỢ C CHÚ Ý. CÔNG VIỆ C ĐƯỢ C COI LÀ • MỐI QUAN TÂM CHÍNH. 6 2
 20. TÍNH CẨN TRỌNG • MỨC ĐỘ CAO (HY LẠP, • MỨC ĐỘ TH ẤP (Đ AN BỒ ĐÀO NHA, NHẬT…) MẠCH, MỸ, ẤN ĐỘ…) • NHIỀU NGUYÊN TẮC • ÍT CÁC NGUYÊN TẮC THÀNH VĂN. THÀNH VĂN • CHÚ TRỌNG CƠ C ẤU • ÍT CHÚ TRỌNG XD CƠ HOẠT ĐỘNG HƠN. CẤU HO ẠT ĐỘNG. • CHÚ Ý TÍNH C Ụ TH Ể, • CHÚ TRỌNG TỔNG QUAN LIÊU HƠN. TH Ể, ÍT QUAN LIÊU. CHU ẨN • TÍNH BIẾN ĐỔ I CAO. • TIÊU HOÁ CAO. • MỨC ĐỘ CH ẤP NH ẬN • KHÔNG MUỐN CH ẤP RỦ I RO CAO. NHẬN RỦ I RO. 7 NHÀ LÃNH ĐẠO NGƯỜ I TẠO RA NÉT Đ ẶC THÙ • TĂNG C ƯỜNG TIẾP XÚC GIỮ A LÃNH Đ ẠO VÀ NHÂN VIÊN ĐỂ LÀM TĂNG GIÁ TR Ị VÀ NIỀM TIN, MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ. • CÁC CÂU TRUYỆN, HUY ỀN THO ẠI, TRUY ỀN THUYẾT LÀM CHO NHÂN VIÊN C ẢM TH ẤY HÃNH DIỆN. • LỄ HỘ I, GẶP M ẶT, BIỂU TƯỢNG, PHÙ HIỆU GÓP PHẦN TẠO RA NÉT Đ ẶC THÙ CỦ A DOANH NGHIỆP. 8 SÁNG LẬP VIÊN QUY ẾT Đ ỊNH HÌNH THÀNH HỆ THỐNG GIÁ TR Ị • NGƯỜ I GHI D ẤU ẤN Đ ẬM NÉT NH ẤT LÊN VHDN VÀ TẠO NÉT Đ ẶC THÙ CHO DN. • PHẢN ÁNH CÁ TÍNH VÀ TRIẾT LÝ RIÊNG CỦ A B ẢN THÂN NHÀ LÃNH Đ ẠO. • ĐƯƠNG Đ ẦU VỚ I THỬ THÁCH: “CH Ỉ TR ẢI QUA TH ẤT B ẠI TA MỚ I CÓ NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ BÁU” • TẦM QUAN TRỌNG CỦ A TỐC ĐỘ: “KHÁCH HÀNG LUÔN LUÔN THAY Đ ỔI, K Ỹ THU ẬT Đ ANG THAY ĐỔI”. • NHÀ LÃNH Đ ẠO K Ế C ẬN: THAY ĐỔ I VỀ CƠ C ẤU, ĐỘI NGŨ, CHIẾN LƯỢC, TRIẾT LÝ. 9 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2