Xem xét hiệu quả kinh doanh

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
27
download

Xem xét hiệu quả kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hầu như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần có thông tin đánh giá một cách khách quan và chuyên nghiệp về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính cũng như có một cái nhìn tổng quát về công ty trước trong quá trình hoat động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem xét hiệu quả kinh doanh

  1. Xem xét hi u qu kinh doanh H u như b t kỳ nhà u tư nào cũng c n có thông tin ánh giá m t cách khách quan và chuyên nghi p v tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình tài chính cũng như có m t cái nhìn t ng quát v công ty trư c trong quá trình hoat ng. Vì th , vi c ánh giá phân tích t ra các yêu c u nghiêm ng t v tính công khai và trung th c trong thông tin cũng như òi h i trình chuyên môn c a nhà phân tích. ây là vi c làm r t c n thi t b n có th n m rõ tình hình hi n t i c a công ty và nh hư ng nh ng bư c phát tri n ti p theo. 1. Cơ s nhà xư ng - Th i h n b n mu n g n bó v i a i m công ty này là bao lâu? - Thu n l i và khó khăn c a v trí hi n t i? - B n có không gian phát tri n hay kh năng linh ho t c t gi m khi c n thi t? - N u b n di d i các cơ s v t ch t hi n có, chi phí là bao nhiêu? 2. Trang thi t b - N u công ty b n s n xu t các m t hàng, trang thi t b hi n i nm c nào? - Năng l c c a h th ng trang thi t b ó có th áp ng nhu c u hi n t i và tương lai? - B n s chi tr cho các s a ch a, nâng c p như th nào?
  2. 3. Công ngh thông tin - B n ã có nh ng h th ng qu n lý IT nào? - Chúng s m b o áp ng ư c b t c yêu c u nào c a vi c m r ng kinh doanh? - Chúng có s n sàng t o ra s khác bi t trong ch t lư ng s n ph m và d ch v công ty b n cung c p? N u không, b n có th thay i và nâng c p? - B n có t n d ng công ngh giúp làm linh ho t hơn quá trình làm vi c? 4. Nhân s và k năng - B n ã có nh ng nhân viên úng như mong mu n? - Các nhân viên c a b n có bi t rõ nh ng gì b n trông i h ? - B n có lên k ho ch ào t o và nâng cao trình nhân viên? - Nhân s công ty b n hay thay i? Các nhân viên có nhi t tình và trách nhi m khi làm vi c? 5. K năng chuyên môn - B n có i ngũ qu n lý chuyên nghi p? - B n tìm th y các nhân viên các k năng c n thi t trong nh ng lĩnh v c như nhân s , kinh doanh và IT? - B n c m th y c n ph i b sung thêm nh ng nhân t m i, k năng m i?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản