intTypePromotion=1
ADSENSE

Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra

Chia sẻ: Hồ Khải Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

55
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết về Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra góp phần cho thấy rõ yêu cầu vừa nêu trên thông qua việc làm sáng tỏ một số kết quả trong công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì, Hà Nội giai đoạn 2011-2015,... Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra

Xóa đói giảm nghèo ở huyện Ba Vì<br /> giai đoạn 2011-2015 và một số vấn đề đặt ra<br /> Hoµng ThÞ BÝch Ngäc (*)<br /> Tãm t¾t: Xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi lµ hai vÊn ®Ò cña mét<br /> qu¸ tr×nh, cã quan hÖ biÖn chøng, t¸c ®éng lÉn nhau trong suèt qu¸ tr×nh ph¸t<br /> triÓn. HiÓu râ mèi quan hÖ, vai trß cña tõng vÊn ®Ò ®Ó cã c¸ch nh×n tæng qu¸t nhÊt,<br /> hÖ thèng nhÊt vµ chÝnh x¸c nhÊt trong viÖc x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cho tõng giai ®o¹n, tõng<br /> ngµnh, tõng ®Þa ph−¬ng, tõng nhãm d©n c−... nãi riªng lµ hÕt søc quan träng, quyÕt<br /> ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña quèc gia, cña mçi ngµnh, mçi ®Þa ph−¬ng, mçi<br /> nhãm d©n c−, ®Æc biÖt lµ nhãm ng−êi nghÌo. Néi dung bµi viÕt gãp phÇn cho thÊy<br /> râ yªu cÇu võa nªu trªn th«ng qua viÖc lµm s¸ng tá mét sè kÕt qu¶ trong c«ng t¸c<br /> xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë huyÖn Ba V×, Hµ Néi giai ®o¹n 2011-2015.<br /> Tõ khãa: Xãa ®ãi gi¶m nghÌo, Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi, Ba V×<br /> Ba V× lµ huyÖn b¸n s¬n ®Þa cña<br /> Thµnh phè Hµ Néi, cã 30 x· vµ 1 thÞ<br /> trÊn, víi d©n sè h¬n 274 ngh×n ng−êi<br /> gåm ba d©n téc Kinh, M−êng, Dao cïng<br /> sinh sèng(*)(trong ®ã cã 7 x· miÒn nói lµ<br /> Kh¸nh Th−îng, Ba V×, Yªn Bµi, V©n<br /> Hßa, T¶n LÜnh, Minh Quang vµ Ba<br /> Tr¹i). Lµ huyÖn cã tû lÖ hé nghÌo cao<br /> nhÊt Thµnh phè Hµ Néi(**), c¸c cÊp ñy<br /> (*)<br /> <br /> Héi ®ång Lý luËn Trung −¬ng.<br /> Cã 6 x· cã tû lÖ hé nghÌo d−íi 5%: ThuÇn Mü<br /> 2,99%, S¬n §µ 4,63%, CÈm LÜnh 4,83%, Phó<br /> §«ng 4,78%, Ch©u S¬n 4,13%, ®Æc biÖt x· Cæ §«<br /> cã tû lÖ hé nghÌo thÊp 2,28%; Cã 5 x· cã tû lÖ hé<br /> nghÌo tõ 5-6%: Phong V©n 5,9%, Phó C−êng<br /> 5,86%, §«ng Quang 5,5%, VËt L¹i 5,4%, Phó<br /> §«ng 5,75%, §ång Th¸i 5,74%; Cã 8 x· tû lÖ hé<br /> nghÌo cßn cao tõ 10-20%, tËp trung chñ yÕu t¹i<br /> nh÷ng x· miÒn nói, b·i gi÷a s«ng vµ khu vùc<br /> ®«ng d©n c−, gåm: T©y §»ng 16,14 %; Yªn Bµi<br /> <br /> (**)<br /> <br /> ®¶ng, chÝnh quyÒn huyÖn Ba V× lu«n<br /> nghiªm tóc tæ chøc triÓn khai, nghiªn<br /> cøu rµ so¸t, söa ®æi, hoµn thiÖn hÖ<br /> thèng chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo; x©y dùng<br /> c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ, bè trÝ vµ huy ®éng<br /> ®a d¹ng hãa nguån lùc, ®Çu t− cã träng<br /> t©m, träng ®iÓm cho c¸c ®Þa bµn nghÌo,<br /> ®ång bµo nghÌo d©n téc Ýt ng−êi. C¸c<br /> ch−¬ng tr×nh vµ chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo<br /> ®· huy ®éng søc m¹nh, sù tham gia vµo<br /> cuéc cña c¶ hÖ thèng chÝnh trÞ vµ toµn<br /> x· héi (c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc x· héi)<br /> ®· t¹o nguån lùc to lín cïng víi nguån<br /> lùc cña Nhµ n−íc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶<br /> 12,93%; Th¸i Hßa 11,74%; Minh Ch©u 11,27%;<br /> Kh¸nh Th−îng 10,8%; Minh Quang 10,52%; Phó<br /> S¬n 10,32%. §Æc biÖt, x· Ba V× chiÕm tû lÖ hé<br /> nghÌo 35,73% (Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ<br /> X· héi huyÖn Ba V×, 2015).<br /> <br /> 28<br /> nhiÒu ch−¬ng tr×nh vµ chÝnh s¸ch gi¶m<br /> nghÌo. MÆt trËn Tæ quèc vµ c¸c tæ chøc<br /> thµnh viªn (Héi N«ng d©n, Héi Phô n÷,<br /> §oµn Thanh niªn, Héi Cùu chiÕn binh…)<br /> ®· tæ chøc, ®éng viªn c¸c ®oµn viªn, héi<br /> viªn tÝch cùc tham gia thùc hiÖn vµ gi¸m<br /> s¸t cã hiÖu qu¶ c¸c néi dung Ch−¬ng<br /> tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo bÒn<br /> v÷ng. Nhê vËy, trong vßng 4 n¨m, tõ<br /> 2011-2014, sè hé nghÌo trªn ®Þa bµn<br /> huyÖn Ba V× ®· gi¶m b×nh qu©n mçi<br /> n¨m trªn 3% (Phßng Lao ®éng - Th−¬ng<br /> binh vµ X· héi huyÖn Ba V×, 2015).<br /> Trong giai ®o¹n 2011-2015, hÖ<br /> thèng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m thùc<br /> hiÖn môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®·<br /> ®−îc c¸c cÊp ñy ®¶ng, chÝnh quyÒn<br /> huyÖn Ba V× quan t©m x©y dùng, b−íc<br /> ®Çu thu ®−îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan.<br /> Cô thÓ nh−:<br /> - VÒ x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n<br /> quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¶m nghÌo<br /> §Ó thùc hiÖn môc tiªu gi¶m nghÌo<br /> trªn ®Þa bµn huyÖn Ba V×, t¹o ®iÒu kiÖn<br /> cho ng−êi nghÌo tiÕp cËn thuËn lîi c¸c<br /> dÞch vô s¶n xuÊt, y tÕ, gi¸o dôc, nhµ ë…,<br /> ngay sau khi UBND thµnh phè Hµ Néi<br /> ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 01/2011/Q§UBND ngµy 10/01/2011 vÒ viÖc ban<br /> hµnh chuÈn nghÌo vµ thùc hiÖn chØ tiªu<br /> gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2011-2015 cña<br /> thµnh phè Hµ Néi, HuyÖn ñy, Héi ®ång<br /> nh©n d©n huyÖn Ba V× ®· ®Ò ra môc<br /> tiªu, ch−¬ng tr×nh, nghÞ quyÕt ph¸t<br /> triÓn kinh tÕ - x· héi cho c¶ nhiÖm kú<br /> vµ hµng n¨m g¾n víi môc tiªu gi¶m<br /> nghÌo (gi¶m nghÌo tõ 2-3%) theo tõng<br /> thêi kú. Trªn tinh thÇn ®ã, UBND<br /> huyÖn Ba V× ®· ban hµnh kÕ ho¹ch<br /> gi¶m nghÌo 5 n¨m, kÕ ho¹ch gi¶m<br /> nghÌo hµng n¨m ®Ó thèng nhÊt chØ ®¹o<br /> chung thùc hiÖn c¸c môc tiªu, gi¶i ph¸p<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 9.2015<br /> <br /> gi¶m nghÌo. §ång thêi, UBND huyÖn<br /> kÞp thêi ban hµnh nh÷ng quyÕt ®Þnh<br /> thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hç trî<br /> ng−êi nghÌo; chØ ®¹o c¸c ngµnh chøc<br /> n¨ng ban hµnh nh÷ng h−íng dÉn<br /> chuyªn m«n, nh÷ng v¨n b¶n liªn tÞch<br /> phèi kÕt hîp trong tæ chøc thùc hiÖn<br /> chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo. Nh÷ng v¨n b¶n<br /> nµy ®· t¸c ®éng ®a chiÒu ®Õn mäi mÆt<br /> ®êi sèng cña ng−êi nghÌo.<br /> + ChÝnh s¸ch kh¸m ch÷a bÖnh cho<br /> ng−êi nghÌo: 100% c¸c x· ®Òu cã tr¹m y<br /> tÕ ®Ó phôc vô cho viÖc kh¸m ch÷a bÖnh<br /> cho nh©n d©n; ®ång bµo nghÌo ®−îc cÊp<br /> thÎ b¶o hiÓm y tÕ miÔn phÝ; thµnh viªn<br /> hé cËn nghÌo ®−îc hç trî chi phÝ mua<br /> b¶o hiÓm y tÕ (Xem: UBND huyÖn Ba<br /> V×, 2013). Møc hç trî ®· t¨ng dÇn tõ<br /> 50% n¨m 2011, 2012 lªn 70% n¨m 2013.<br /> Thµnh viªn hé cã thu nhËp b»ng 150%<br /> hé cËn nghÌo còng ®−îc hç trî mét phÇn<br /> chi phÝ mua b¶o hiÓm y tÕ. N¨m 2014,<br /> Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X·<br /> héi huyÖn Ba V× ®· thùc hiÖn viÖc cÊp<br /> thÎ b¶o hiÓm y tÕ miÔn phÝ cho 36.315<br /> ng−êi thuéc diÖn hé nghÌo, hé cËn<br /> nghÌo, ng−êi d©n Ch−¬ng tr×nh 135 víi<br /> sè tiÒn hç trî h¬n 22,5 tû ®ång (100%<br /> ®èi t−îng ®−îc cÊp); trong ®ã cÊp thÎ<br /> b¶o hiÓm y tÕ cho ®èi t−îng hé nghÌo lµ<br /> 16.355<br /> ng−êi<br /> víi<br /> sè<br /> tiÒn<br /> lµ<br /> 10.156.455.000 ®ång (UBND huyÖn Ba<br /> V×, 2015). C¸c tr¹m x¸ xuèng cÊp ®−îc<br /> tu söa vµ bæ sung thiÕt bÞ y tÕ nh»m<br /> n©ng cao chÊt l−îng kh¸m ch÷a bÖnh<br /> cho nh©n d©n. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng<br /> x· héi hãa ch¨m sãc søc kháe cho ng−êi<br /> nghÌo còng ®−îc thùc hiÖn tÝch cùc.<br /> + ChÝnh s¸ch hç trî häc sinh nghÌo<br /> vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o: MiÔn häc phÝ cho<br /> häc sinh thuéc diÖn hé nghÌo, gi¶m 50%<br /> häc phÝ cho häc sinh thuéc diÖn hé cËn<br /> <br /> Xãa ®ãi gi¶m nghÌo...<br /> <br /> nghÌo vµ hé cã thu nhËp b»ng 150% hé<br /> cËn nghÌo, häc sinh, sinh viªn c¸c<br /> tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp<br /> chuyªn nghiÖp, c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ,<br /> lµ con hé nghÌo, cËn nghÌo ®−îc vay vèn<br /> t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Ó<br /> trang tr¶i chi phÝ häc tËp, sinh ho¹t<br /> trong thêi gian häc tËp t¹i tr−êng. C¸c<br /> tr−êng trªn ®Þa bµn còng vËn ®éng c¸c<br /> tæ chøc, c¸ nh©n tÆng s¸ch vë, ®å dïng<br /> häc tËp, hç trî häc bæng cho häc sinh<br /> nghÌo v−ît khã, häc sinh nghÌo cã hoµn<br /> c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. §èi víi con hé<br /> nghÌo häc t¹i c¸c tr−êng mÇm non, c¸c<br /> tr−êng phæ th«ng trong hÖ thèng gi¸o<br /> dôc quèc d©n, ®−îc miÔn häc phÝ vµ ®−îc<br /> hç trî chi phÝ häc tËp 70.000®/th¸ng.<br /> + ChÝnh s¸ch ®µo t¹o nghÒ, gi¶i<br /> quyÕt viÖc lµm: N¨m 2014 ®· tæ chøc<br /> ®−îc 216 líp ®µo t¹o nghÒ víi 7.650 häc<br /> viªn. Tû lÖ lao ®éng t×m ®−îc viÖc lµm<br /> sau ®µo t¹o ®¹t 75% trë lªn. Sè lao ®éng<br /> cã viÖc lµm míi lµ 8.650, ®¹t 101% kÕ<br /> ho¹ch n¨m. Tû lÖ lao ®éng ®−îc ®µo t¹o<br /> ®¹t 35,2%.<br /> Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1956Q§/TTg cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ<br /> d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, n¨m<br /> 2014, Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ<br /> X· héi huyÖn ®· thùc hiÖn viÖc ®¨ng ký<br /> ®Æt hµng d¹y nghÒ cho 105 líp häc víi<br /> 3.675 lao ®éng n«ng th«n. Trong ®ã, sè<br /> líp chuyÓn tiÕp tõ n¨m 2013 sang n¨m<br /> 2014 thùc hiÖn lµ 53 líp víi 1.855 häc<br /> viªn víi 218 ng−êi nghÌo; sè líp thùc<br /> hiÖn míi n¨m 2014 lµ 52 líp víi 1.820<br /> häc viªn, cã 311 ng−êi nghÌo. Nh− vËy,<br /> n¨m 2014, sè ng−êi nghÌo ®−îc hç trî<br /> ®µo t¹o nghÒ lµ 592 ng−êi (Phßng Lao<br /> ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi huyÖn Ba<br /> V×, 2014). N¨m 2015, tæng sè lao ®éng<br /> n«ng th«n cña huyÖn dù kiÕn ®−îc ®µo<br /> <br /> 29<br /> t¹o nghÒ tr×nh ®é s¬ cÊp, thêi gian ®µo<br /> t¹o lµ 3 th¸ng cho 69 líp víi tæng sè lµ<br /> 2.415 ng−êi, trong ®ã nghÒ thuéc lÜnh<br /> vùc n«ng nghiÖp lµ 1.400 ng−êi, nghÒ<br /> thuéc lÜnh vùc phi n«ng nghiÖp lµ 1.015<br /> ng−êi. H×nh thøc ®µo t¹o s¸t víi thùc tÕ<br /> cña ®Þa ph−¬ng: ®Æt hµng d¹y nghÒ<br /> th«ng qua hîp ®ång ®Æt hµng víi c¸c c¬<br /> së cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia d¹y nghÒ<br /> cho lao ®éng n«ng th«n. Theo ®ã, tû lÖ<br /> cã viÖc lµm sau khi häc nghÒ tèi thiÓu<br /> ®¹t 80%.<br /> Ngoµi c¸c ch−¬ng tr×nh t¹o viÖc lµm<br /> ¸p dông chung cho ng−êi lao ®éng trong<br /> huyÖn, ng−êi nghÌo t¹i c¸c x· miÒn nói<br /> cßn ®−îc häc nh÷ng líp d¹y nghÒ dµnh<br /> riªng cho ng−êi nghÌo. §Ó phï hîp víi<br /> ®iÒu kiÖn vµ nhËn thøc cña nh©n d©n<br /> vïng nói, c¸c líp d¹y nghÒ chñ yÕu lµ<br /> c¸c líp ng¾n h¹n. Trong ®ã, c¸c nghÒ<br /> thuéc ngµnh n«ng, l©m nghiÖp phï hîp<br /> víi nhiÒu ng−êi nghÌo ®−îc chó träng<br /> h¬n c¶.<br /> + ChÝnh s¸ch hç trî nhµ ë cho hé<br /> nghÌo: §Ó gãp phÇn gióp ng−êi nghÌo ë<br /> c¸c x· miÒn nói cã cuéc sèng æn ®Þnh,<br /> huyÖn Ba V× ®· huy ®éng nhiÒu nguån<br /> lùc, hç trî mét sè hé nghÌo x©y l¹i nhµ ë<br /> ®· xuèng cÊp nghiªm träng. Ngoµi sè<br /> ngµy c«ng x©y dùng ®−îc c¸c ®oµn thÓ<br /> ®Þa ph−¬ng chung søc, mçi hé ®−îc hç<br /> trî 20 triÖu ®ång. §©y lµ sè tiÒn kh«ng<br /> nhá víi ng−êi nghÌo vµ cã ý nghÜa x· héi<br /> tÝch cùc. Cô thÓ, n¨m 2011, hç trî 26 hé<br /> víi sè tiÒn 520 triÖu ®ång; n¨m 2012, hç<br /> trî 10 hé víi sè tiÒn 200 triÖu ®ång. Giai<br /> ®o¹n 2011-2013, cã 175 hé nghÌo ®−îc<br /> hç trî ®Ó tu söa l¹i nhµ cöa dét n¸t.<br /> + ChÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i: Theo<br /> thèng kª cña Phßng Giao dÞch Ng©n<br /> hµng ChÝnh s¸ch x· héi huyÖn Ba V×<br /> cho thÊy, tæng sè nguån vèn qu¶n lý vµ<br /> <br /> Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 9.2015<br /> <br /> 30<br /> huy ®éng ®Õn 31/12/2014 ®¹t 331,4 tû<br /> ®ång, gÊp 12,8 lÇn vµ t¨ng 19,8 tû ®ång<br /> so víi n¨m 2013. Doanh sè cho vay n¨m<br /> 2014 lµ 124 tû ®ång, t¨ng 26% so víi<br /> n¨m 2013 víi trªn 9.100 l−ît hé trong<br /> ®ã cã trªn 2.200 l−ît hé nghÌo vµ cËn<br /> nghÌo. Riªng n¨m 2014, d− nî tÝn dông<br /> t¨ng 20 tû ®ång (6,4%) so víi n¨m 2013.<br /> Th«ng qua 10 ch−¬ng tr×nh tÝn dông<br /> chÝnh s¸ch, n¨m 2014, Phßng Giao dÞch<br /> Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi huyÖn Ba<br /> V× ®· thùc hiÖn cho vay trªn 8.700 l−ît<br /> hé, trong ®ã cã 1.123 l−ît hé nghÌo, 951<br /> l−ît hé cËn nghÌo, 1.107 l−ît kh¸ch<br /> hµng vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm, 2.172<br /> l−ît hé vay vèn ng©n s¸ch vµ vÖ sinh<br /> m«i tr−êng n«ng th«n, t¹o viÖc lµm míi<br /> cho trªn 1.000 lao ®éng, gióp cho 700<br /> l−ît hé sèng t¹i vïng khã kh¨n cã<br /> nguån vèn ®Çu t− ph¸t triÓn s¶n xuÊt,<br /> kinh doanh, hç trî söa ch÷a, c¶i t¹o<br /> trªn 4.344 c«ng tr×nh n−íc s¹ch vµ c«ng<br /> tr×nh vÖ sinh, hç trî trang tr¶i häc phÝ<br /> cho trªn 2.000 sinh viªn theo häc t¹i c¸c<br /> tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc<br /> chuyªn nghiÖp (B¸o §iÖn tö §¶ng Céng<br /> s¶n ViÖt Nam, 2015). Trong n¨m 2015,<br /> huyÖn ®· t¨ng c−êng nguån vèn do Ng©n<br /> hµng ChÝnh s¸ch x· héi qu¶n, ®¶m b¶o<br /> 100% hé nghÌo cã nhu cÇu ®Òu ®−îc vay<br /> vèn s¶n xuÊt - kinh doanh, dÞch vô víi<br /> l·i suÊt 0,65%/th¸ng (UBND huyÖn Ba<br /> V×, 2015).<br /> + ChÝnh s¸ch chuyÓn giao khoa häc<br /> kü thuËt: C¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng,<br /> khuyÕn l©m còng ®−îc huyÖn Ba V×<br /> th−êng xuyªn tæ chøc, víi nhiÒu h×nh<br /> thøc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña<br /> mçi ®Þa ph−¬ng. Phßng Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi, Phßng Kinh tÕ<br /> vµ Tr¹m KhuyÕn n«ng huyÖn Ba V× ®·<br /> tiÕn hµnh tËp huÊn, phæ biÕn kiÕn thøc<br /> s¶n xuÊt, h−íng dÉn nu«i trång thñy<br /> <br /> s¶n, phæ biÕn kü thuËt trång trät, ch¨n<br /> nu«i míi cho gÇn 1.000 l−ît ng−êi<br /> nghÌo. Hç trî hé nghÌo 70% chi phÝ mua<br /> c©y con gièng, c«ng cô s¶n xuÊt, chÕ<br /> biÕn b¶o qu¶n s¶n phÈm vËt t− chñ yÕu<br /> (ph©n bãn, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thuèc<br /> thó y...).<br /> Ngoµi nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ nªu<br /> trªn, ®Ó tÝch cùc gióp ng−êi nghÌo th¸o<br /> gì khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, huyÖn Ba V×<br /> cßn cã c¸c chÝnh s¸ch th−êng xuyªn<br /> nh−: miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng<br /> nghiÖp; hç trî tiÒn ®iÖn cho hé nghÌo;<br /> tÆng quµ nh©n dÞp tÕt Nguyªn §¸n.<br /> Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 67/2007/N§-CP<br /> vµ NghÞ ®Þnh sè 13/2010/N§-CP cña<br /> ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch trî gióp ®èi<br /> t−îng b¶o trî x· héi, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm<br /> th¸ng 10/2014, toµn huyÖn Ba V× cã<br /> 9.765 ng−êi ®ang h−ëng trî cÊp th−êng<br /> xuyªn t¹i céng ®ång víi sè tiÒn h¬n 3,6 tû<br /> ®ång/th¸ng, trong ®ã cã 1.482 ng−êi<br /> thuéc diÖn hé nghÌo (Phßng Lao ®éng Th−¬ng binh vµ X· héi huyÖn Ba V×,<br /> 2014).<br /> Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ xãa ®ãi gi¶m<br /> nghÌo ®−îc thùc thi ®· mang l¹i nh÷ng<br /> lîi Ých thiÕt thùc cho ng−êi d©n n¬i ®©y.<br /> Th«ng qua ®ã, diÖn m¹o cña toµn<br /> huyÖn nãi chung, cña nh÷ng x· miÒn<br /> nói trªn ®Þa bµn huyÖn Ba V× ®· cã sù<br /> ®æi thay ®¸ng kÓ. Tû lÖ hé nghÌo cña<br /> c¸c x· nh×n chung ®Òu gi¶m theo tõng<br /> n¨m, nhiÒu x· v−ît chØ tiªu gi¶m<br /> nghÌo(*) (Phßng Lao ®éng - Th−¬ng binh<br /> vµ X· héi huyÖn Ba V×, 2015). Sù<br /> Tõ n¨m 2011 ®Õn n¨m 2014, tû lÖ hé nghÌo<br /> cña c¸c x· miÒn nói ®· gi¶m 3,66% (tõ 13,16%<br /> xuèng cßn 9,5%). Trong ®ã, x· Ba V× gi¶m tõ<br /> 47,54% xuèng cßn 35,73%, x· Kh¸nh Th−îng<br /> gi¶m tõ 19,16% xuèng cßn 10,80%, x· Minh<br /> Quang gi¶m tõ 14,79% xuèng cßn 10,52%. §Õn<br /> hÕt n¨m 2014, c¸c x· Ba Tr¹i, T¶n LÜnh, V©n<br /> Hßa ®Òu cã tû lÖ hé nghÌo d−íi 10%.<br /> <br /> (*)<br /> <br /> Xãa ®ãi gi¶m nghÌo...<br /> <br /> chuyÓn biÕn trªn lµ mét sù nç lùc ®¸ng<br /> ghi nhËn cña §¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ<br /> nh©n d©n trong c¸c x· miÒn nói nãi<br /> riªng, cña huyÖn Ba V× nãi chung. Tû lÖ<br /> nghÌo gi¶m còng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c<br /> x· nghÌo tËp trung nguån lùc ®Ó thùc<br /> hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ, x· héi kh¸c.<br /> Sù lång ghÐp gi÷a chÝnh s¸ch xãa<br /> ®ãi gi¶m nghÌo víi c¸c chÝnh s¸ch kinh<br /> tÕ, x· héi kh¸c, nhÊt lµ chÝnh s¸ch t¹o<br /> viÖc lµm, ®· c¶i thiÖn sinh kÕ cho ng−êi<br /> nghÌo n¬i ®©y. NhiÒu ng−êi nghÌo cã<br /> viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp, tõ ®ã<br /> n©ng cao chÊt l−îng cuéc sèng. C¸ch<br /> nghÜ, c¸ch lµm cña ng−êi nghÌo còng<br /> dÇn thay ®æi. §ång bµo c¸c d©n téc<br /> miÒn nói ®· biÕt c¸ch chuyÓn ®æi c¬<br /> cÊu c©y trång, tÝch cùc thùc hiÖn dån<br /> ®iÒn ®æi thöa, m¹nh d¹n ®Çu t− cho<br /> ch¨n nu«i, ®Ó t¨ng thªm thu nhËp.<br /> NhiÒu hé ®· v−¬n lªn tho¸t nghÌo, cã<br /> møc sèng kh¸, sè hé t¸i nghÌo gi¶m.<br /> Bªn c¹nh ®ã, viÖc triÓn khai vµ thùc<br /> hiÖn ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch gi¶m nghÌo<br /> trªn ®Þa bµn huyÖn, ngoµi viÖc trî gióp<br /> trùc tiÕp cho ng−êi nghÌo, hé nghÌo æn<br /> ®Þnh cuéc sèng, chñ ®éng nç lùc tù v−¬n<br /> lªn tho¸t nghÌo cßn t¹o sù ®ång thuËn<br /> trong quÇn chóng nh©n d©n. Ng−êi d©n<br /> tin t−ëng vµo chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ<br /> Nhµ n−íc, ®oµn kÕt, nç lùc lao ®éng<br /> s¶n xuÊt, gãp phÇn lµm cho x· héi<br /> ngµy cµng æn ®Þnh, kinh tÕ ®Þa ph−¬ng<br /> ngµy mét ph¸t triÓn tèt h¬n.<br /> - KÕt qu¶ th«ng tin, tuyªn truyÒn vµ<br /> phæ biÕn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt vÒ gi¶m<br /> nghÌo<br /> C«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn vµ<br /> phæ biÕn chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña<br /> huyÖn Ba V× vÒ gi¶m nghÌo ®· ®−îc<br /> quan t©m th−êng xuyªn, thùc hiÖn réng<br /> r·i trªn ®Þa bµn huyÖn, nhÊt lµ ®èi víi<br /> <br /> 31<br /> c¸c x· nghÌo, x· miÒn nói cã ®«ng ®ång<br /> bµo d©n téc Ýt ng−êi, b»ng nhiÒu ph−¬ng<br /> thøc kh¸c nhau nh−: Héi nghÞ phæ biÕn<br /> qu¸n triÖt ®Õn c¸c th«n, b¶n; qua c¸c<br /> ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; cung<br /> cÊp miÔn phÝ b¸o, t¹p chÝ(*); qua ch−¬ng<br /> tr×nh trî gióp ph¸p lý… Nh×n chung,<br /> ng−êi d©n, ng−êi nghÌo ®· ®−îc tiÕp cËn<br /> kÞp thêi, ®Çy ®ñ víi c¸c chÝnh s¸ch,<br /> ph¸p luËt vÒ gi¶m nghÌo, t¹o sù ®ång<br /> thuËn vµ tÝch cùc tham gia trong qu¸<br /> tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ë ®Þa ph−¬ng<br /> c¬ së ngay tõ kh©u x¸c ®Þnh nhu cÇu,<br /> x©y dùng kÕ ho¹ch, tham gia thùc hiÖn<br /> vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ë ®Þa ph−¬ng.<br /> Bªn c¹nh ®ã, chÝnh s¸ch trî gióp<br /> ph¸p lý cho ng−êi nghÌo còng ®−îc tæ<br /> chøc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé c¸c<br /> ho¹t ®éng nh− cung cÊp dÞch vô ph¸p lý<br /> miÔn phÝ, tæ chøc trî gióp ph¸p lý l−u<br /> ®éng, cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu ph¸p<br /> luËt miÔn phÝ qua ®ã ®· mang l¹i hiÖu<br /> qu¶ cao trong viÖc n©ng cao nhËn thøc<br /> ph¸p luËt cho ng−êi nghÌo, ph¸t huy<br /> d©n chñ ë c¬ së, thóc ®Èy sù tham gia<br /> tÝch cùc cña nh©n d©n vµo c«ng t¸c xãa<br /> ®ãi gi¶m nghÌo gãp phÇn ph¸t triÓn<br /> kinh tÕ - x· héi ®Þa ph−¬ng.<br /> Tuy nhiªn, cïng víi nh÷ng kÕt qu¶<br /> ®· ®¹t ®−îc nªu trªn, trong qu¸ tr×nh<br /> triÓn khai c¸c chÝnh s¸ch xãa ®ãi gi¶m<br /> nghÌo, huyÖn Ba V× còng ®· gÆp kh«ng<br /> Ýt khã kh¨n, bÊt cËp. T×nh h×nh trªn do<br /> nhiÒu nguyªn nh©n, ngoµi c¸c nguyªn<br /> nh©n kh¸ch quan vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn,<br /> ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é<br /> nhËn thøc, tËp qu¸n sinh sèng cña ®ång<br /> bµo d©n téc Ýt ng−êi, xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ<br /> (*)<br /> <br /> Thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 2472/Q§-TTg<br /> ngµy 28/12/2011 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ<br /> viÖc cÊp mét sè Ên phÈm b¸o, t¹p chÝ cho vïng<br /> d©n téc thiÓu sè vµ miÒn nói, vïng ®Æc biÖt khã<br /> kh¨n giai ®o¹n 2012-2015.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2