intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Triết học Mác - Lênin

Xem 1-20 trên 380 kết quả Bài giảng Triết học Mác - Lênin
 • Triết học Mác – Lênin là môn học cho chúng ta một kiến thức rất rộng về đời sống con người trải qua nhiều hình thái kinh tế - xã hội khác nhau, là nền tảng của con người trước khi đi vào nghiên cứu những thứ cụ thể như các bạn sinh viên vẫn đang học các môn chuyên ngành và hằng ngày các bạn vẫn phải vận dụng nó vào thực tiễn. Trong bài viết này, nhóm tác giả chia sẻ về việc kết hợp phương pháp thảo luận nhóm và sơ đồ tư duy được vận dụng trong giảng dạy môn Triết học Mác –Lênin hiện nay.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 37 1   Download

 • Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận dụng vào hoạt động nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.

  doc92p caphesuadathemtieu 06-01-2022 28 1   Download

 • Tập bài giảng Triết học Mác-Lênin cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật biện chứng; chủ nghĩa duy vật lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc160p hieptran2bl 15-12-2021 45 3   Download

 • Đề cương Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin với mục đích giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản của triết học Mác - Lênin, vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu sự vận động, phát triển của xã hội ứng với từng giai đoạn lịch sử.

  pdf44p caphesuadathemmatong 18-11-2021 26 7   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 1 Khái luận về Triết học cung cấp cho người học các kiến thức: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác-Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo triết học Mác-Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  pdf36p tomjerry003 03-11-2021 35 5   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận trong triết học Mác Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

  pdf26p tomjerry003 03-11-2021 31 2   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm biện chứng và khái quát phép biện chứng; Những nội dung cơ bản về PBC trong triết học Mác Lênin; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của PBCDV và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

  pdf29p tomjerry003 03-11-2021 22 2   Download

 • Bài giảng Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf20p tomjerry003 03-11-2021 33 2   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả khái quát những nét chính tư tưởng triết lí: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó trình bày một số vấn đề đặt ra trong việc vận dụng triết lí “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” đối với công tác giảng dạy các môn lí luận Mác - Lênin ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

  pdf5p vikarina2711 20-08-2021 19 1   Download

 • “Phép biện chứng duy vật” là một nội dung quan trọng trong chương trình học phần “Triết học Mác -Lênin” được giảng dạy ở trình độ đại học. Nhằm giúp cho việc giảng dạy phần nội dung này được gắn kết với thực tiễn cuộc sống sinh động, thuyết phục và dễ hiểu hơn đối với sinh viên, tác giả bài viết đã thực hiện việc liên hệ, minh họa thông qua một số câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam.

  pdf5p viirene271 20-08-2021 143 3   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 2 Bản thể luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm bản thể luận và nội dung bản thể luận trong lịch sử triết học; Nội dung bản thể luận của triết học Mác-Lênin; Mối quan hệ giữa khách quan và chủ quan.

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 41 0   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Triết học và vấn đề cơ bản của triết học; Sự hình thành, phát triển tư tưởng triết học trong lịch sử; Triết học Mác - Lênin và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Sự kế thừa, phát triển và vận dụng sáng THML trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 39 3   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 3 Phép biện chứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm biện chứng và khái quát lịch sử phép biện chứng; Những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật; Những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của phép biện chứng duy vật và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.

  pdf16p conbongungoc09 05-08-2021 32 3   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 7 Ý thức xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội và các hình thái ý thức xã hội; Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội; Xây dựng nền tảng tinh thần trong tiến trình cách mạng XHCN ở Việt Nam hiện nay.

  pdf17p conbongungoc09 05-08-2021 19 1   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 4 Nhận thức luận cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số vấn đề cơ bản của nhận thức luận; Nhận thức luận duy vật biện chứng; Các hình thức, phương pháp nhận thức khoa học và đặc thù của nhận thức xã hội; Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn và sự vận dụng nó trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 18 0   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 5 Học thuyết hình thái kinh tế-xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp tiếp cận duy vật và duy tâm về xã hội; Những nội dung cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; Giá trị khoa học, cách mạng của học thuyết hình thái KT-XH và sự nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 27 0   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 6 Triết học chính trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan niệm về chính trị trong lịch sử triết học; Các phương diện cơ bản về chính trị trong đời sống xã hội; Vấn đề đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay.

  pdf16p conbongungoc09 05-08-2021 14 0   Download

 • Bài giảng môn Triết học: Chương 8 Triết học về con người cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái lược các quan điểm triết học về con người trong lịch sử; Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người; Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

  pdf20p conbongungoc09 05-08-2021 15 1   Download

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin có nội dung gồm 3 phần: phần 1 trình bày về triết học Mác-Lênin; phần 2 trình bày về kinh tế chính trị Mác-Lênin; phần 3 trình bày về chủ nghĩa xã hội khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  pdf284p xusong 12-07-2021 29 3   Download

 • "Bài giảng Triết học" có bố cục gồm 4 chương được trình bày theo thứ tự như sau: Chương 1 - Khái lược về triết học; Chương 2 - Triết học Mác – Lênin; Chương 3 - Mối quan hệ giữa triết học và các khoa học; Chương 4 - Vai trò của khoa học – công nghệ trong sự phát triển xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p novemberer 06-07-2021 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1114 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Triết học Mác - Lênin
p_strCode=baigiangtriethocmaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2