Biểu mẫu báo cáo chỉ tiêu dự toán

Xem 1-9 trên 9 kết quả Biểu mẫu báo cáo chỉ tiêu dự toán
 • Biểu mẫu: "Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán" theo Mẫu số B09­H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT­ BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài   chính)

  doc2p giangltg 11-10-2009 651 100   Download

 • Đơn vị :……………… Mẫu số B09-H (Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU DỰ TOÁN Năm 200… Đơn vị tính :……… STT CHỈ TIÊU Mã số Dự Thực toán hiện So sánh Số tương đối 3 Số tuyệt đối 4 A I 1 2 3 II 1 2 3 4 5 6 7 8 III 1 Thu phí, lệ phí B Tổng số thu trong kỳ Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ Thu sự nghiệp khác Kinh phí NSNN cấp KP hoạt động thường xuyên KP thực hiện đề tài...

  pdf2p vantrungtran 02-02-2010 122 22   Download

 • Mẫu số 6A - NT (Ban hành kèm theoThông tư số 125/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TOÁN HỌC BẢO HIỂM NHÂN THỌ - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm): đến ...................................... Đơn vị: triệu đồng Dự phòng Trích lập toán học phải dự phòng toán học trích lập cuối kỳ trong kỳ (3) (4) = (3) – (2) Chỉ tiêu (1) 1. Bảo hiểm trọn đời - Sản phẩm bảo hiểm cá nhân + Sản phẩm bảo hiểm thời hạn 5 năm trở xuống: .

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 38 2   Download

 • BÁO CÁO TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 135/2012/TT-BTC ngày 15/ 8 /2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị) - Tên doanh nghiệp bảo hiểm: - Báo cáo quý (năm):…. từ…. đến….. Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu I. Dự phòng toán học 1. Dự phòng rủi ro bảo hiểm - Sản phẩm 1 … - Sản phẩm 2… 2. Dự phòng nghiệp vụ đối với phần liên kết đơn vị: - Sản phẩm 1 … -...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 36 2   Download

 • BÁO CÁO SỐ LIỆU Đánh giá phát triển thể dục thể thao trong toàn quân Năm ………… (Ban hành theo Thông tư số: 08 /2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

  pdf3p banhbeonhanthit 31-07-2013 42 3   Download

 • BIỂU MẪU BỔ SUNG LẬP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính) MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2011-2015 3 ; Biểu số 1

  pdf7p tuanloc_muido 06-12-2012 60 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu chi ngân sách nhà nước cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  xls2p thewalkingdead 31-10-2011 47 2   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)

  pdf2p titihaudau 12-06-2011 92 9   Download

 • Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là sự đảm bảo cho ngân hàng nâng cao chất lựơng tín dụng . Vốn khả năng tài chính của doanh nghiệp. Có nhiều nhóm chỉ tiêu khác nhau biêủ hiện tình hình tài chính, khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp như nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn, nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận.

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 68 25   Download

Đồng bộ tài khoản