intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ máy nàh nước

Xem 1-20 trên 234 kết quả Bộ máy nàh nước
 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 26/2011/tt-bkhcn', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p voigiay 05-11-2011 31 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1768/qđ-ttg', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p voigiay 05-11-2011 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf7p dhoomagain 22-02-2012 38 2   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TUYẾN TỈNH BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf7p duanon 23-12-2011 62 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 89/qđ-bcđtkhp1992', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p duanon 23-12-2011 29 1   Download

 • Tham khảo tài liệu '92/qđ-bcđcnc92/qđ-bcđcnc', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p duanon 23-12-2011 33 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ủy banquyết định số 1400/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p duanon 23-12-2011 29 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2311/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p duanon 23-12-2011 29 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2598/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p duanon 23-12-2011 38 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “cấu trúc hệ thống chính trị nước ta hiện nay, chức năng của các tổ chức trong hệ thống chính trị.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc19p conguoibaotoi 06-05-2011 2030 454   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

  pdf43p buomgiay 13-12-2011 100 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHÍNH PHỦ

  pdf15p duanon 23-12-2011 103 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH NIÊN CÁC CẤP, CÁC NGÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf7p duanon 23-12-2011 46 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT

  pdf1p chuon-chuon 13-01-2012 84 6   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về: 1. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện bảo đảm...

  pdf17p voigiay 05-11-2011 144 5   Download

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 94/2008/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CHÍNH PHỦ

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 122 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

  pdf5p voigiay 05-11-2011 68 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh về ban hành Kế...

  pdf4p voigiay 05-11-2011 57 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf14p voigiay 05-11-2011 69 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf24p voigiay 05-11-2011 46 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ máy nàh nước
p_strCode=bomaynahnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2