intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách mạng xã hội

Xem 1-20 trên 4000 kết quả Cách mạng xã hội
 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật - Chương 7: Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhà nước và pháp luật Công xã Pari; nhà nước và pháp luật Liên bang xã hội chủ nghĩa Xô Viết (1917 – 1991); nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 1 0   Download

 • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0 - CMCN 4.0) đã tạo nên những bước tiến vĩ đại trong lịch sử loài người. Đồng thời, nó cũng tác động về mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi nhiều vấn đề trong nhận thức. Để nắm bắt được những cơ hội, đối đầu với những thách thức mà CMCN 4.0 đặt ra, đòi hỏi những người giảng dạy giáo dục lý luận ở các trường đại học phải nhận thức đầy đủ về vai trò của giáo dục lý luận trong điều kiện mới. Bài viết này trình bày vai trò của giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 7 0   Download

 • Toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng cho cuộc sống chúng ta, cùng với đó là những thách thức và cơ hội mang tính toàn cầu. Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như là một cách tiếp cận cơ bản để giải quyết các thách thức quy mô toàn cầu đang gia tăng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục đại học định hướng công dân toàn cầu ở Việt Nam" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p hidetoshidekisugi 16-06-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p hidetoshidekisugi 16-06-2022 4 2   Download

 • Cùng với xu hướng phát triển của thời đại về các lĩnh vực khoa học - công nghệ, sự bùng nổ về thông tin trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, Giáo dục Đào tạo cũng có những bước phát triển mới. Trong những năm gần đây, nền giáo dục nước ta cũng đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp để đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực có đủ khả năng phục vụ cho xã hội phát triển trong tương lai; Trong đó, phương pháp giảng dạy tích cực lấy người học làm trung tâm là một trong những phương pháp giáo dục được nhiều nhà giáo dục nghiên cứu.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 0 0   Download

 • Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động và từng bước làm thay đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; xã hội số phát triển như một tất yếu. Vậy giáo dục cần phải thay đổi như thế nào cho phù hợp, đó chính là nội dung mà tác giả muốn đề cập đến trong bài viết này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội số" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ khi đi tìm đường cứu nước đến lúc đi xa, Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục ở một vị trí đặc biệt. Vận dụng sáng tạo tư tưởng của Hồ Chí Minh về giáo dục, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chủ trương, đường lối để đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc dân nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 1 0   Download

 • Bài viết "Một kiểu ngôn ngữ hot trend của giới trẻ hiện nay" tập hợp những cách dùng ngôn ngữ hot trend của giới trẻ trên mạng internet, phân tích những đặc điểm về ngôn ngữ và văn hóa; từ đó góp phần khẳng định bức tranh đa dạng của cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam và gián tiếp có những biện pháp phù hợp để bảo vệ, phát triển, hiện đại hóa tiếng Việt.

  pdf6p thanhthanh191 21-06-2022 4 0   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý tưởng học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam.

  pdf162p bakerboys06 08-06-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin: Phần 2 cung cấp những kiến thức về chủ nghĩa duy vật lịch sử. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, giai cấp và dân tộc, nhà nước và cách mạng xã hội, ý thức xã hội, triết học về con người. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p runordie3 24-06-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Lịch sử thế giới hiện đại (Quyển 1) đề cập đến những nội dung về Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay và cuộc Cách mạng khoa học - công nghệ lần thứ hai. Giáo trình gồm có 2 phần với 6 chương, phần 1 gồm có 3 chương đầu với những nội dung chính sau: Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa hiện thực từ năm 1917 đến nay; chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới; công cuộc cải tổ, cải cách và đổi mới của các nước XHCN sau những năm 70 của thế kỷ XX đến nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf109p runordie1 06-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng chương 8 "Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa" tập trung trình bày các nội dung: khái niệm văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, đặc trưng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt63p minhngoclam 20-06-2022 33 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 18 2   Download

 • Sinh viên sư phạm là những thầy, cô giáo trong tương lai - những người sẽ kế tục sự nghiệp trồng người. Do đó, mỗi sinh viên cần có trình độ hiểu biết toàn diện, có tình yêu nghề, có phương pháp sư phạm, có đạo đức cách mạng, có tình thương yêu quý trọng con người. Bồi dưỡng những phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên sư phạm trong điều kiện hiện nay là hết sức cần thiết nhằm tạo ra đội ngũ nhà giáo vừa có đức, vừa có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng được sự kỳ vọng của xã hội.

  pdf5p runordie2 07-06-2022 10 2   Download

 • Trong di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục chiếm một vị trí quan trọng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, từ khi đi tìm đường cứu nước đến lúc đi xa, Hồ Chí Minh luôn đặt giáo dục ở một vị trí đặc biệt. Theo Người: Giáo dục là một trong những phương tiện quan trọng nhất để nâng cao năng lực và phẩm chất của con người, mà trước hết là nâng cao lòng yêu nước và hoàn thiện nhân cách. Trong bài viết này, GSVS Đào Thế Tuấn sẽ bàn thêm về các vấn đề liên quan đến Hồ Chí Minh và giáo dục Việt Nam.

  pdf4p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Vào những năm 70, 80 của thế kỷ XX, tình hình quốc tế có nhiều biến động hầu như tất cả các nước đều có sự điều chỉnh chính sách, trong khi đó ở Việt Nam khủng hoảng xã hội ngày càng sâu sắc, viện trợ các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt giảm, đất nước bị cấm vận… Bài viết trình bày những bài học kinh nghiệm hơn 30 năm đổi mới tại Việt Nam; Các vấn đề đặt ra về con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện nay ở Việt Nam.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 4 2   Download

 • Bài viết làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường phát triển giai cấp nông dân trong thời kỳ quá độ, các giai đoạn xây dựng và phát triển giai cấp nông dân: Từ cách mạng ruộng đất tiến tới tổ đổi công; Từ đổi công lên hợp tác xã; Từ hợp tác xã lên nông trường quốc doanh.

  pdf4p vipatriciawoertz 31-05-2022 13 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc các góc nhìn trí thức về lĩnh vực chính trị - xã hội thông qua các nội dung chính sau: Triết lí của dân tộc Việt Nam, suy nghĩ về việc kế thừa giá trị Hồ Chí Minh, cách mạng, văn hóa và giáo dục, nhà nước Pháp quyền, công việc của chính trị, tiếng nói và lương tri của trí thức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf234p bakerboys04 16-05-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cách mạng xã hội
p_strCode=cachmangxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2