Công tác tôn giáo

Xem 1-20 trên 689 kết quả Công tác tôn giáo
 • Tôn giáo là một hiện tượng xã hội phức tạp có liên quan và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Những năm gần đây, trên thế giới cũng như ở nước ta, tôn giáo có chiều hướng phục hồi và phát triển, đòi hỏi Đảng ta phải có nhận thức mới về tôn giáo và công tác tôn giáo. Một trong những cơ sở lí luận quan trọng để Đảng ta có nhận thức mới về tôn giáo và công tác tôn giáo là tư tưởng của Ph. Ăngghen về tôn giáo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 58 17   Download

 • Cuốn sách "Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về công tác tôn giáo, những vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, nhằm phục vụ công tác thanh tra của Bộ Nội vụ về lĩnh vực này. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf34p change16 29-07-2016 29 6   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu về công tác tôn giáo trên hai phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó luận án đối chiếu vào việc thực hiện công tác này ở một địa bàn cụ thể - tỉnh Ninh Bình; chứng minh tính đúng đắn, hiệu quả của sự đổi mới về tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong công tác tôn giáo trong tình hình mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 05-01-2017 20 6   Download

 • Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng và công tác tôn giáo trong thời kì đổi mới trình bày nội dung bài viết về: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng; Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p hokhaikyky 15-04-2018 10 5   Download

 • Thực trạng tình hình tôn giáo ở các tỉnh Tây Bắc, công tác tôn giáo ở các tỉnh Tây Bắc, nguyên nhân phát triển của tôn giáo,... là những nội dung chính trong bài viết "Tôn giáo và công tác tôn giáo vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Bắc". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p thuyhuynh02 02-03-2016 45 4   Download

 • Cuốn sách "Các quy định về công tác tôn giáo phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ" được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về công tác tôn giáo, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài liệu tham khảo làm tốt công tác của mình. Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách qua phần 2 sau đây.

  pdf50p change16 29-07-2016 23 4   Download

 • Tôn giáo xét trên một cách thức nào đó, đó là một phương cách để giúp con người sống và tồn tại với sức mạnh siêu nhiên từ đó làm lợi ích cho vạn vật và con người), đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu nhiên, thiêng liêng hay thần thánh, cũng như những đạo lý, lễ nghi, tục lệ và tổ chức liên quan đến niềm tin đó.

  pdf196p namde02 15-03-2013 205 84   Download

 • Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội. Nó ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự ra đời và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân ở hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Từrất sớm, một số tôn giáo ngoại sinh du nhập vào nước ta như: Phật Giáo, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin...

  pdf95p vascaravietnam 16-08-2012 107 47   Download

 • Tôn giáo vừa là một hình thái ý thức xã hội, vừa là một thực thể xã hội; ra đời cách đây hàng ngàn năm, cùng với sự hình thành và phát triển của xã hội loài người. Từ lâu, tôn giáo đã trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân ở hầu hết các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Từ rất sớm, một số tôn giáo du nhập vào nước ta như: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành. ...

  pdf96p vascaravietnam 16-08-2012 65 22   Download

 • Ở nước ta, mỗi dân tộc đều có những sinh hoạt văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng riêng tạo nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng, giàu bản sắc... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf9p mylove555 22-12-2015 40 9   Download

 • Bài viết này góp bàn thêm về tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tôn giáo và công tác tôn giáo, trong đó nhấn mạnh đến một số nội dung tiêu biểu còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay như: Thực sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, tự do tín ngưỡng tôn giáo gắn liền với độc lập dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết tôn giáo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p bautroibinhyen16 16-02-2017 21 6   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khái quát và đánh giá một cách hệ thống tư tưởng đạo đức của Phật giáo trong TBK - một bộ kinh của Phật giáo Nguyên thủy. Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy đạo đức học nói chung và đạo đức Phật giáo nói riêng, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu liên ngành và hoạch định chính sách về công tác tôn giáo hiện nay.

  pdf23p truongtien_04 10-03-2018 1 1   Download

 • Tôn giáo là hình thái ý thức xã hội, ra đời và phát triển từ hàng ngàn năm nay. Quá trình tồn tại và phát triển của tôn giáo ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hoá, xã hội, đến tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia.

  doc8p dutuandat102 03-06-2011 474 212   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.

  pdf93p dellvietnam 23-08-2012 150 47   Download

 • Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, ở nước ta đã có gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.

  pdf120p vascaravietnam 15-08-2012 93 42   Download

 • đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là cong tác tuyên truyền miệng để giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nắm chắc đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; những chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng khu vực Tây Nguyên.

  pdf333p muathu102 20-03-2013 81 38   Download

 • Bài viết này tập trung trình bày một số biện pháp của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới chính sách tôn giáo nhằm góp phần tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 71 22   Download

 • Ebook Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và nghị định hướng dẫn thi hành: Phần 2 trình bày về nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản pháp luật về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo chính phủ và một số văn bản có liên quan tới hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng.

  pdf55p thuytrang_1 11-01-2015 50 16   Download

 • Nghị quyết số 24-25/NQ/TW hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc ngày 12/03/2003 trình bày về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, về công tác tôn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc3p daikhxh 30-12-2015 96 8   Download

 • Bài viết phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, cả thành tựu và hạn chế, để thấy việc hoàn thiện pháp luật về tôn giáo ở nước ta đang là một yêu cầu, một mục tiêu trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền.

  pdf12p bautroibinhyen16 10-02-2017 23 6   Download

Đồng bộ tài khoản