Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh
  • Ban Giám đốc Công ty cổ phần vật tư Tổng hợp và Phân bón hóa sinh ( sau đây gọi là " Công ty") trình bày báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008.Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón Hóa Sinh được chuyển đổi từ Xí nghiệp Phân bón hóa sinh

    pdf27p haichau 24-06-2009 1398 486   Download

  • Báo cáo của ban giám đốc Ban giám đốc công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh(sau đây gọi tắt là "công ty") trình bày báo cáo của mình và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2008 Công ty Công ty cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh được chuyển đổi từ xí nghiệp phân bón hóa sinh thuộc DNNN công ty Thanh Bình (Pacifico) theo quyết định số 491/QĐ - BQP...

    pdf31p thuyha 24-06-2009 347 54   Download

  • Bảng cân đối kế toán hợp nhất của công ty Cổ phần vật tư tổng hợp và phân bón hóa sinh.

    pdf9p haichau 24-06-2009 305 49   Download

Đồng bộ tài khoản