intTypePromotion=3

Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen

Xem 1-7 trên 7 kết quả Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen
 • Quyết định số 154/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 4 0   Download

 • Quyết định số 1011/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf5p bachma49 06-01-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 1059/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  doc3p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 2584/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

  pdf4p bachma49 06-01-2018 13 0   Download

 • Quyết định số 3196/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf3p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

  pdf4p bachma49 06-01-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  pdf4p bachma49 06-01-2018 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen
p_strCode=danhmucdathangnhiemvuquygen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản