Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Dương Toán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
4
lượt xem
0
download

Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ Qũy gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp. Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3412/QĐ-BKHCN

CQNG HoA<br /> <br /> xx HQI cHiJ NGHiA vn::T NAM<br /> <br /> D(}c l~p - TV do - H~nh phuc<br /> S6: 3412 /QD-BKHCN<br /> <br /> QUYETDJNH<br /> V~ vi~c phe duy~t Danh m\lc d~t hang nhi~m V\l Quy gen dip Quac gia<br /> xet giao trl}'c ti~p<br /> <br /> B
Đồng bộ tài khoản