Điều 50 luật giáo dục

Xem 1-6 trên 6 kết quả Điều 50 luật giáo dục
 • Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới... Quy định về thành lập trường trong Luật Giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng tác động tới sự phát triển của toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo, kể cả đối với việc thành lập trường trong nước và hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. ...

  pdf12p dontetvui 20-01-2013 44 7   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIỜ LÀM VIỆC TẠI CƠ QUAN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf1p depart 01-03-2012 36 3   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU 3, 4, 5, 6, 7, 8 VÀ ĐIỀU 9 NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC DẠY VÀ HỌC TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

  pdf8p buomgiay 09-12-2011 48 2   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 40; BỔ SUNG ĐIỀU 40A CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2010/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 41 2   Download

 • Hoạt động nhượng quyền thương mại đầu tiên trên thế giới xuất hiện từ khoảng những năm 50 của thế kỉ trước.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 136 53   Download

 • Quyết định số 12/2001/QĐ-BCN về việc ban hành Quy định tạm thời Nội dung chủ yếu của công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên và khoáng sản rắn đới biển nông ven bờ (0-30m nước) tỷ lệ 1/100.000 -1/50.000 do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf16p lawgd7 22-11-2009 53 3   Download

Đồng bộ tài khoản