Điều hành ngân sách 6

Xem 1-20 trên 60 kết quả Điều hành ngân sách 6
 • Công văn về việc điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 1997

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 68 2   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý và điều hành ngân sách địa phương tỉnh Bắc Giang. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Chương 6 Chính sách tài khóa, chương học này có kết cấu nội dung gồm: Khái niệm và vai trò chính sách tài khóa, Ngân sách Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam các giai đoạn.

  pdf18p thanhdieutran 11-04-2014 37 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đ...

  pdf32p vanhoangbank 01-10-2013 68 7   Download

 • Chương 6: Chính sách tài khoá, kết cấu chương này tìm hiểu về: Khái niệm và vai trò của chính sách tài khóa; Ngân sách Nhà nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; Điều hành chính sách tài khóa ở Việt Nam các giai đoạn.

  pdf61p thanhdieutran 11-04-2014 40 5   Download

 • Thị trường trái phiếu Chính phủ Việt Nam có 6 hạn chế cơ bản, cần triển khai 8 giải pháp để phát triển và hoàn thiện. Là một công cụ hữu hiệu của Chính phủ trong việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, từ năm 1991 - 2008 thị trường trái phiếu Chính phủ đã được huy động trên 300.000 tỷ đồng và hàng trăm triệu USD.

  doc3p jilkent 17-06-2010 321 178   Download

 • Bài giảng về Ngân hàng trung ương - Nguyễn Thị Minh Hương gồm 6 chương trình bày: Tổng quan về NHTW, điều hành Chính sách tiền tệ của NHTW, nghiệp vụ phát hành tiền và tổ chức điều hòa tiền mặt của NHTW, nghiệp vụ Thị trường mở của NHTW,... Cùng tham khảo nhé.

  ppt263p giangftb 08-05-2013 238 88   Download

 • Chương 6 Lập tiến độ dự án trong bài giảng Quản trị dự án trình bày tác dụng tiến độ dự án, xác định thời gian hồn thành, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phản ánh mối quan hệ giữa các nhiệm vụ và công việc, cho phép xác định các công việc găng và thời gian dự trữ, cho phép tổ chức thực hiện, kiểm sốt, theo dõi và điều hành dự án.

  pdf31p wave_12 08-04-2014 127 54   Download

 • quan hệ kinh tế nào sau đây không thuộc nội dung ngân sách nhà nước: nhà nước dùng quỹ ngân sách để hỗ trợ cho đồng bào gặp thiên tai doanh nghiệp trả thuế cho nhà nước nhà nước trả tiền vay của nước ngoài nhà nước ban hành luật hôn nhân gia đình. Khẳng định nào sau đây là sai: NSNN là một phạm trù kinh tế mang tính chất lịch sử. NSNN là một hệ thống các quan hệ kinh tế giữa Nhà nước và các chủ thể trong xã hội. ...

  doc11p toiyeuvietnam0106 12-08-2012 129 25   Download

 • Bài giảng Ngân hàng trung ương - Chương 6 cung cấp những kiến thức liên quan đến dự trữ bắt buộc (DTBB) trong chính sách tiền tệ. Chương này giúp học viên hiểu được khái niệm, vai trò, cơ chế tác động DTBB; biết quản lý DTBB của NHTW, biết quản lý DTBB của NHNNVN; việc sử dụng công cụ DTBB của NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

  pdf11p allbymyself_10 24-02-2016 36 7   Download

 • Hãy tham khảo bài giảng Kinh tế vĩ mô bài 6: Chính sách tiền tệ trình bày về chính sách tiền tệ là gì, mục tiêu và công cụ của chính sách tiền tệ, thị trường tiền tệ và sự lựa chọn mục tiêu, chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và tác động của nó đối với hoạt động kinh tế, điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam.

  pdf14p tranvantan78 28-07-2014 38 6   Download

 • Nội dung của chương 6 Ngân hàng trung ương thuộc bài giảng Thị trường tài chính nêu lịch sử hình thành Ngân hàng trung ương, mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng trung ương. NHTW thông qua việc bổ nhiệm các thành viên của bộ máy quản trị và điều hành ngân hàng trung ương, thậm chí Chính phủ còn can thiệp trực tiếp vào việc xây dựng và thực thi chánh sách tiền tệ.

  ppt21p idol_12 05-05-2014 30 4   Download

 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành). Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. Tín phiếu kho bạc thường được coi là không có...

  pdf7p ba3333 09-05-2011 263 105   Download

 • Luận văn hệ thống lại cơ sở lý luận cơ bản về lạm phát và mô hình ARIMA; tổng quan thực tiễn lạm phát ở Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 10/2014, để thấy được phần nào quy luật diễn biến phức tạp của lạm phát tại một nước đang phát triển như nước ta; xây dựng mô hình ARIMA phù hợp để dự báo lạm phát Việt Nam trong thời gian tới từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015; đề xuất một số khuyến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nướ...

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 89 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 86/2005/tt-btc về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của quyết định số 136/2005/qđ-ttg ngày 09 tháng 6 năm 2005 của thủ tướng chính phủ hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p lawqds1 09-12-2009 56 9   Download

 • Thông tư số 86/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự

  doc7p phuongtruc 16-08-2009 119 4   Download

 • Thông tư số: 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 32 0   Download

 • Nghị quyết số 01/2017/NQ-­HĐND ban hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư, dự toán ngân sách địa phương năm 2017 - tỉnh Lào Cai.

  doc61p nghiquyet01 20-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 27/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 3 0   Download

Đồng bộ tài khoản