intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều lệnh hành chính

Xem 1-20 trên 515 kết quả Điều lệnh hành chính
 • Câu hỏi ôn tập môn luật hành chính 1 - dùng cho hình thức thi vấn đáp tập hợp các câu hỏi vấn đáp như: Phân biệt quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước; tại sao luật hành chính lại sử dụng phương pháp điều chỉnh mệnh lệnh hành chính?; so sánh luật Hành chính với luật Hiến pháp, luật Hình sự, luật Dân sự, luật Lao động; cách thức vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác -Lenin vào việc nghiên cứu của khoa học luật Hành chính;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf4p butmaulam 29-10-2013 452 67   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LỆNH CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 29/2006/PL-UBTVQH11 NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2006 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

  doc18p bichauctvn 07-11-2010 128 14   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, NGHỊ ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực...

  pdf24p ctnhukieu6 30-04-2011 733 295   Download

 • Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

  doc19p catbui 13-05-2009 788 200   Download

 • Pháp lệnh này sửa đổi một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2002.

  doc1p angola 13-05-2009 424 72   Download

 • Pháp lệnh này sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 21 tháng 5 năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính ngày 25 tháng 12 năm 1998.

  doc18p angola 13-05-2009 1296 71   Download

 • Điều 1 Cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức theo thủ tục do pháp luật quy định có quyền khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Toà án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Điều 2 1. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền khởi kiện để Toà án giải quyết vụ án hành chính về các khiếu kiện quy định tại các khoản từ khoản 1 đến khoản 16 Điều 11 của Pháp lệnh này trong các trường hợp....

  pdf67p thiuyen3 17-08-2011 163 20   Download

 • Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ) n) Căn cứ Điều … Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày … tháng …… năm ………….; Căn cứ Điều ……….. Nghị định số …….. ngày ….. tháng ….. năm ……… của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị...

  pdf3p thewalkingdead 31-10-2011 170 18   Download

 • Mẫu quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN QĐ CƯỠNG CHẾ ------Số: ………/QĐCC QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Điều 64, Điều 66 và Điều 67 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 252 17   Download

 • Hoạt động quản lý hành chính nhà nước luôn có một bên chủ thể là nhà nước, do đó đây là hoạt động mang tính chấp hành và điều hành. Chính vì vậy, phương pháp điều chỉnh cơ bản nhất của Luật Hành chính là phương pháp mệnh lệnh quyền uy, theo đó trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, bên nhân danh nhà nước được quyền đơn phương ra quyết định hành chính và một bên phải phục tùng quyết định ấy. Hơn nữa, bên nhân danh nhà nước có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm buộc đối tượng quản lý...

  pdf26p tong111287 15-06-2013 93 16   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Tạm giữ người theo thủ tục hành chính Căn cứ Điều 44, Điều 45 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2008;

  pdf3p skkndayhoc 23-09-2011 325 15   Download

 • Mẫu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN QĐ TẠM GIỮ ------Số: ………/QĐTGTVPT QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 248 14   Download

 • Mẫu quyết định số 05 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------Số: ……./QĐ-TLTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày … tháng … năm ………. Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Điều … Nghị định số ….. của Chính phủ quy định về1 ................................. Căn cứ .................................................................................................................

  pdf3p hayateuw125 11-10-2011 164 12   Download

 • Mẫu quyết định số 01 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-XPHC 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Điều ……………. Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do3 ……………………….. lập hồi …………… giờ …….. ngày …………. tháng...

  pdf5p voigiay 04-11-2011 143 12   Download

 • Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL) năm 2008 thì Pháp lệnh chỉ tồn tại trong một thời gian, sau đó phải trình Quốc hội ban hành thành luật. Hiện nay, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đã được duy trì quá lâu (từ năm 1989 đến nay). Đây là một điều không hợp pháp lẫn không hợp lý. Chúng tôi cho rằng, đã đến lúc Quốc hội ban hành Luật về Xử lý vi phạm hành chính. ...

  pdf20p dontetvui 20-01-2013 73 7   Download

 • Mẫu quyết định số 04 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-CHS 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ……………/BB-VPHC ngày …… tháng ….. năm .......... ; Xét thấy hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm được quy định tại Điều ……… Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tôi:...

  pdf3p voigiay 04-11-2011 100 6   Download

 • Mẫu quyết định số 03 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-KPHQ 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Điều3 ……………… Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Căn cứ Điều 4 …………… Nghị định số 91/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra, Tôi5:………………………………………….;...

  pdf4p voigiay 04-11-2011 120 5   Download

 • Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giá (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2012/TT-BTC ngày 18/5/2012 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN XP VPHC VỀ GIÁ ------Số: ………/QĐXPHC QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ GIÁ Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội Khóa XII thông qua kỳ họp thứ 8 ngày 15/11/2010; Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều...

  pdf2p lucmoiiu 21-11-2012 93 5   Download

 • Mẫu quyết định số 04 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------Số: ……../QĐ-XPHC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - .., ngày ….. tháng ….. năm ….. QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Pháp Lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 96 5   Download

 • Mẫu biên bản số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN ------Số: ……../BB-TGTVPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------……….., ngày ….. tháng ….. năm ….. BIÊN BẢN Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Căn cứ Điều 46 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn cứ Nghị định số .. ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 104 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều lệnh hành chính
p_strCode=dieulenhhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2