Đường thủy nội địa văn bản pháp luật

Xem 1-20 trên 24 kết quả Đường thủy nội địa văn bản pháp luật
 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG THƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

  pdf8p oggianoel 08-01-2013 59 2   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao thông đường thuỷ nội địa, CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf52p abcdef_42 01-11-2011 146 13   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về giao thông đường thuỷ nội địa.

  pdf45p abcdef_45 30-10-2011 66 12   Download

 • kèm theo Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định: Điều 1.

  pdf10p abcdef_42 02-11-2011 68 7   Download

 • Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15/6/2004 và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề; Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010...

  pdf4p abcdef_42 02-11-2011 60 2   Download

 • Nghị định số 24/2015/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p bethuy1990 20-11-2015 4 0   Download

 • Giáo trình đào tạo thủy thủ hạng nhất cung cấp cho người học các kiến thức về pháp luật giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, thuỷ nghiệp cơ bản, luồng chạy tàu thuyền, điều động và thực hành điều động, vận tải, bảo dưỡng sửa chữa.

  doc326p talata_11 01-04-2015 29 12   Download

 • “Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ người lái phương tiện hạng nhì” với các nội dung: Pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, thuỷ nghiệp cơ bản, luồng chạy tàu thuyền, điều động và thực hành điều động, vận tải hàng hoá và hành khách. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

  doc121p talata_11 01-04-2015 43 10   Download

 • Giáo trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ thủy thủ hạng nhì với các nội dung: An toàn cơ bản, pháp luật về Giao thông đường thuỷ nội địa, luồng chạy tàu thuyền, thuỷ nghiệp cơ bản, vận tải. Đây là tài liệu cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học viên nghiên cứu, giảng dạy, học tập.

  doc71p talata_11 01-04-2015 17 6   Download

 • Giáo trình đào tạo người lái phương tiện hạng nhất trình bày các nội dung về pháp luật về giao thông đường thuỷ nội địa, an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường, thuỷ nghiệp cơ bản, luồng chạy tàu thuyền, điều động và thực hành điều động, vận tải, bảo dưỡng sửa chữa.

  doc193p talata_11 01-04-2015 42 18   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC THU, NỘP TIỀN PHẠT, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p naubanh_tet 01-02-2013 40 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf16p coolandclean 21-05-2012 43 3   Download

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 32-CTR/TU NGÀY 28/01/2013 CỦA TỈNH ỦY VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG - Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm tr...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 48 2   Download

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 18-CT/TW NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐUỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG” CHÍNH PHỦ

  pdf12p luatsuminhtri 25-06-2013 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC MỚI BAN HÀNH; BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH THANH HOÁ

  pdf1p caythongxinh 24-12-2012 20 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn cứ Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT n...

  pdf26p luatsuminhtri 25-06-2013 23 1   Download

 • Nghị định số 09/2005/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

  pdf35p lawtttotung1 29-10-2009 126 14   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

  pdf11p inoneyear2 18-03-2010 96 7   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------Số: 20/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Bắc Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT VÀ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

  pdf10p cucaibanhchung 28-05-2010 102 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA

  pdf7p caucathadieu 28-04-2010 84 3   Download

Đồng bộ tài khoản