intTypePromotion=1
ADSENSE

Giám sát xã hội

Xem 1-20 trên 486 kết quả Giám sát xã hội
 • Giám sát xã hội và phản biện xã hội là hai chức năng quan trọng của báo chí. Nhận diện đúng nội hàm của hai chức năng này là cơ sở cho việc đưa ra các đánh giá khoa học và khách quan về vai trò giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí Việt Nam hiện nay. Bài viết tập trung giới thiệu quan điểm của hai nhóm đối tượng liên quan là nhà báo và công chúng về các chức năng giám sát xã hội và phản biện xã hội của báo chí.

  pdf7p nguathienthan 04-10-2019 22 5   Download

 • Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay: Phần 1 sẽ phân tích sự hình thành và phát triển cơ chế giám sát xã hội, nghiên cứu thực trạng các bộ phận cấu thành của cơ chế pháp lý giám sát xã hội, phân tích các yêu cầu cấp thiết của việc hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội đối với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p viapollo11 09-04-2019 22 3   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Thực thi quyền lực nhà nước và hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội ở Việt Nam hiện nay sẽ tiếp tục trình bày yêu cầu, giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay, một số giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý giám sát xã hội với việc thực thi quyền lực nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf93p viapollo11 09-04-2019 9 2   Download

 • Bài viết này, trên cơ sở phân tích quan niệm giám sát xã hội đối với tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, viên chức, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về giám sát, kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy nhà nước từ đó đề xuất một số giải pháp áp dụng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay.

  pdf8p vidili2711 08-07-2020 4 0   Download

 • Giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp là một loại giám sát có tính đặc thù trong tổng thể cơ chế giám sát đối với quyền lực nhà nước nói chung, phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong từng giai đoạn phát triển của Nhà nước Việt Nam. Việc tăng cường vai trò của giám sát xã hội đối với hoạt động tư pháp sẽ góp phần đáp ứng ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn yêu cầu bảo vệ công lý cũng như xây...

  pdf10p hoa_bachhop 26-02-2012 100 24   Download

 • Trong thời gian qua, hành vi trục lợi diễn ra tương đối phổ biến ở nhiều ngành, lĩnh vực trong xây dựng và thực thi chính sách, như bảo hiểm, chứng khoán, tài chính - ngân hàng, xây dựng cơ bản, tác nghiệp báo chí… Hành vi trục lợi trên đã gây ra hậu quả và tổn thất nghiêm trọng cho Nhà nước và xã hội.

  pdf8p vimanama2711 28-07-2020 8 2   Download

 • Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào là một nước dân chủ. Nhà nước Lào là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chính quyền từ bản (làng) đến Chính phủ đều là của dân, do dân bầu ra. Đoàn thể từ Trung ương đến địa phương do dân tổ chức ra. Mọi quyền hành và lực lượng của Nhà nước đều là ở nơi dân. Những luận điểm trên thể hiện những vấn đề căn bản chất của mô hình: nhà nước do dân thiết lập và trao quyền lực. Quyền lực nhà nước...

  pdf82p dellvietnam 23-08-2012 135 32   Download

 • Mục đích của việc nghiên cứu đề tài nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND các cấp trước yêu cầu của tình hình mới. Làm rõ những mặt mạnh, mặt yếu, chỉ rõ những mặt bất cập, hạn chế từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, góp phần vào việc hoàn thiện những quy định pháp luật về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

  pdf93p anhinhduyet000 01-07-2019 18 3   Download

 • Quan hệ xã hội và hành trình đi tìm sức sống trên những dặm đường khảo sát xã hội học: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dõi theo bài toán đô thị và đô thị hóa ở Việt Nam, giải pháp can thiệp trong quá trình giảm nghèo đô thị, nghĩ về những quan hệ đô thị độc đáo ở đồng bằng sông Cửu Long, nông thôn đang vất vả trở mình và bất ngờ trẻ lại,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf104p visatori2711 18-04-2019 20 2   Download

 • Nội dung gồm 3 chương được trình như sau: Cơ sở lý luận về giám sát của Hội đồng nhân dân; Thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; Phương hướng, giải pháp nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 23 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của HĐND cấp xã từ thực tiễn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, tác giả đưa ra được những giải pháp đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND cấp xã, từ đó góp phần luận chứng về mặt lý luận cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hoạt động của HĐND nói chung và HĐND cấp xã nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 12 0   Download

 • Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm. Khi đó,...

  pdf83p vinamilkvietnam 21-08-2012 176 37   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động giám sát của HĐND cấp xã ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Qua đó tác giả luận văn đưa ra những quan điểm và giải pháp đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND cấp xã, nhằm đảm bảo HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương.

  pdf107p anhinhduyet000 01-07-2019 57 12   Download

 • Bài giảng Giám sát và ra quyết định của Hội đồng nhân dân giới thiệu về gắn kết giữa giám sát và ra quyết định trong phát triển kinh tế xã hội; giám sát XDCB - kỹ năng thực hành giám sát quy hoạch kế hoạch SDĐ - kỹ năng thực hành.

  pdf18p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 48 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Một vấn đề xã hội học hàng đầu của việc cải tạo, chỉnh trang đô thị: Giảm tổn thương cho nhóm dân cư nghèo nhất" dưới đây để nắm bắt được việc cải tạo và chỉnh trang nội thành cũ, từ hai chương trình khảo sát xã hội học, thử nêu lên những những vấn đề xã hội nãy sinh khi các dự án cải tạo, chỉnh trang khởi động. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 30 1   Download

 • Công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu rất đáng khích lệ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trước hết là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Nhà nước và công dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng tính công khai minh bạch của nền tài chính công và tài sản công.

  pdf7p vishikamaru2711 25-04-2020 7 0   Download

 • Điều 15 trong Chương Chế độ Kinh tế của bản Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ghi rõ: " Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. " Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN khoá VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX có một đề mục : " Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường; tăng cường vai trò quản lý...

  doc56p sumiscute 17-09-2010 710 377   Download

 • Thu thập những tài liệu cần thiết để sơ bộ đánh giá về sự cần thiết phải đầu tư công trình, các thuận lợi khó khăn, sơ bộ xác định vị trí quy mô công trình, ước đoán tổng mức đầu tư, chọn hình thức đầu tư, sơ bộ đánh giá hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế, xã hội của dự án. Khảo sát để lập báo cáo nghiên cứu khả thi :Thu thập tài liệu xác định sự cần thiết phải đầu tư công trình, lựa chọn hình thức đầu tư, xác định....

  pdf32p ntgioi120404 11-11-2009 550 363   Download

 • Các quan điểm lý thuyết tiếp cận con người trong quản lý: Quan điểm lợi ích kinh tế: Con người bị thúc đẩy = động cơ kinh tế, Hành vi con người là thụ động, Có thể giám sát hành vi bằng quy định của tổ chức. Quan điểm quan hệ xã hội: Con người được thúc đẩy bởi nhu cầu xã hội. Sự phù hợp tính cách, xu hướng… có vai trò thúc đẩy. mạnh hơn sự kiểm tra theo quản lý. Quan điểm tự thân vận động. Có 5 nhóm động cơ nằm theo hệ thống cấp bậc. Nhu cầu cao nhất là nhu cầu tự thân vận động. Con người...

  ppt68p quantrinhansu 25-11-2010 692 270   Download

 • Ngày nay khoa học công nghệ đã có những bước phát triển vượt bật, với những ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Trước sự vận động và phát triển không ngừng của thế giới nói chung và của khoa học kỹ thuật nói riêng thì việc đáp ứng những nhu cầu của xã hội là điều hoàn toàn có thể. Một trong những công nghệ làm thay đổi cuộc sống là công nghệ điều khiển thiết bị bằng máy tính, máy tính cũng có thể giám sát tự động điều chỉnh các thong số cho phù...

  pdf34p doilan 26-01-2013 284 157   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giám sát xã hội
p_strCode=giamsatxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2