intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình kinh tế chính trị

Xem 1-20 trên 2600 kết quả Giáo trình kinh tế chính trị
 • Cuốn sách này được biên soạn gồm có 7 chương và 4 phụ lục, trình bày về lịch sử hình thành, phát triển và gần như diệt vong của xứ Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Sách bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự… của một vùng đất mới, dần phát triển thành một trung tâm giao thương của khu vực nhờ chính sách khuyến khích ngoại thương của các chúa Nguyễn. Phần 1 sau đây sẽ gồm có 3 chương như sau: Chương 1: vùng đất mới; chương 2: lực lượng vũ trang của Đàng Trong; chương 3: các thương gia nước ngoài. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf133p cucngoainhan9 07-04-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 8 1   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 19 1   Download

 • Nội dung bài viết sẽ giới thiệu tổng quát về thị trường tài chính, các yếu tố tâm lý mà các nhà đầu tư thường gặp phải trong quá trình giao dịch bao gồm: Cảm xúc tham lam và hối hận; sự sợ hãi và hưng phấn, phần cuối bài viết trình bày một số lưu ý trong quản trị vốn và xây dựng các nguyên tắc ra vào thị trường.

  pdf12p vikissinger 03-03-2022 10 2   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng) được biên soạn gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf53p cucngoainhan6 07-02-2022 14 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính như sau: Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chương 8: Cơ chế kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa XH.

  pdf53p cucngoainhan6 07-02-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Kế toán các nghiệp vụ ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

  pdf69p cucngoainhan6 07-02-2022 10 4   Download

 • Giáo trình Chính trị (Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ở Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf70p cucngoainhan6 03-01-2022 19 1   Download

 • Giáo trình Chính trị (Trình độ trung cấp): Phần 2 gồm 3 bài với những nội dung chính sau: Những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p cucngoainhan6 03-01-2022 12 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tôn giáo học "Phật giáo tỉnh Bến Tre thế kỷ XVIII - XIX" trình bày các nội dung chính sau: Khái quát địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội Bến Tre thế kỷ XVIII - XIX và Phật giáo tỉnh Bến Tre thế kỷ XVIII; Phật giáo tỉnh Bến Tre thế kỷ XIX; Đặc thù, thành tựu, hạn chế và việc khắc phục hạn chế, phát huy những tích cực của Phật giáo tỉnh Bến Tre trong thế kỷ XVIII, XIX.

  pdf145p viericschmid 13-01-2022 6 4   Download

 • (NB) Giáo trình Kế toán quản trị là môn học bắt buộc chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. Là một bộ phận quan trọng của hệ thống kế toán được hình thành và phát triển thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường có cạnh tranh hiện nay. Có chức năng cung cấp và xử lý thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh một cách cụ thể. Là tài liệu cần thiết đối với cán bộ tài chính kế toán đang thực tế làm việc tại doanh nghiệp.

  pdf77p caphesuadathembotngot 26-12-2021 13 2   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt ddoognj chuyển giao công nghệ và bài học kinh nghiệm một số nước Châu Á; thực trạng chuyển giao công nghệ vào Việt Nam trong những năm qua; một số kiến nghị trong hoạt động chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam.

  pdf122p guitaracoustic04 20-12-2021 6 0   Download

 • Lý thuyết kiến tạo của Jean Piaget (1896-1980), nhà tâm lý học và triết học người Thụy Sĩ, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của sự tương tác giữa những người tham gia lĩnh hội và kiến tạo tri thức. Theo đó, con người trong quá trình khám phá thế giới tự mình tạo nên kiến thức, tự mình tạo nên thế giới của mình, giáo dục chỉ là sự giúp đỡ để con người có thể tự học, tự khai sáng cho mình.

  pdf10p viwilliamleiding 10-12-2021 18 3   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về chuyển giao công nghệ, thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian qua; guan điểm định hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf123p guitaracoustic01 03-12-2021 16 3   Download

 • Nghiên cứu này phân tích vai trò của chính sách bảo vệ quyền SHTT đến quá trình chuyển giao công nghệ từ nước phát triển vào Việt Nam trong lĩnh vực CNTT. Từ những phân tích cụ thể đó, nghiên cứu đề xuất chính sách bảo vệ quyền SHTT nhằm thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ.

  pdf58p caphesuadathemhanh 02-12-2021 12 4   Download

 • Bài viết bàn về việc tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ phối hợp với các cơ sở đào tạo để tạo nguồn dữ liệu mở cho Website từ các bài giảng thực tế của giảng viên, giáo viên các ngành nghề theo nhu cầu của người lao động. Hầu hết chương trình giảng dạy của các đơn vị đào tạo hiện nay đều được thiết kế dành cho học sinh, sinh viên chính qui và có tính kinh phí. Do vậy để có thể phổ biến tri thức từ giảng viên đến với người lao động một cách vô vị lợi, rất cần sự tham gia của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

  pdf10p huyetthienthan 23-11-2021 13 0   Download

 • Bài viết trình bày phân tích quá trình hình thành, đặc điểm, số lượng, tổ chức chính trị - xã hội, thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và hoạt động kinh tế truyền thống của cộng đồng cư dân vạn đò sông Hương. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị về kinh tế, văn hóa, xã hội của cộng đồng cư dân này trên địa bàn Thành phố Huế.

  pdf12p vilarrypage 21-11-2021 11 1   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về quá trình triển khai sức mạnh mềm của Ấn Độ trong những năm đầu thế kỉ XXI bằng các phương pháp nghiên cứu dùng trong quan hệ quốc tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy Ấn Độ đã tạo hiệu quả rõ nét trong việc xây dựng và phát triển sức mạnh mềm qua nhiều hình thức triển khai: Ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao khoa học công nghệ, ngoại giao công chúng và ngoại giao Cricket.

  pdf9p visteveballmer 06-11-2021 15 0   Download

 • Mục tiêu chung của vấn đề nghiên cứu là phân tích quy trình giao nhận hàng hóa và thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không của doanh nghiệp để đưa ra những điểm thuận lợi và khó khăn trong hoạt động giao nhận hàng hóa của công ty, giúp công ty đưa ra những biện pháp điều chỉnh thích hợp.

  pdf83p closefriend08 10-11-2021 20 3   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính sau: Yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao; Thực trạng hệ thống đào tạo nhân lực khu vực duyên hải miền Trung; Định hướng và giải pháp liên kết đào tạo nhân lực chất lượng cao vùng duyên hải miền Trung.

  pdf7p visteveballmer 06-11-2021 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình kinh tế chính trị
p_strCode=giaotrinhkinhtechinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2