intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Luật kinh tế

Xem 1-20 trên 1208 kết quả Giáo trình Luật kinh tế
 • Giáo trình Kinh tế học vi mô 1: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Kinh tế học vi mô; Cung cầu và cơ chế hoạt động của thị trường; Lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf148p namkimcham10 04-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Triết học Mác-Lênin (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2 gồm có 9 chương như sau: gồm có 6 chương như sau: Chương VII: Những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; Chương VIII: Lý luận nhận thức Chương IX: Xã hội và tự nhiên; Chương X: Hình thái kinh tế - xã hội; Chương XI: Giai cấp và đấu tranh giai cấp - giai cấp, dân tộc, nhân loại; Chương XII: Nhà nước và cách mạng xã hội; Chương XIII: Ý thức xã hội; Chương XIV: Vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin; Chương XV: Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p runordie3 27-06-2022 4 2   Download

 • Chương trình giáo dục đại học ngành Hê ̣thống thông tin quản lý cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin như mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, thời gian đào tạo, khối lượng kiến thức, đối tượng tuyển sinh, kế hoạch giảng dạy,.. giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngành học này và dễ dàng định hướng lựa chọn học tập.

  pdf19p thanhthanh191 20-06-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao trong các dự án về giao thông đường bộ theo pháp luật Việt Nam" trình bày những vấn đề lý luận về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Thực trạng pháp luật và thực hiện hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong các dự án giao thông đường bộ ở Việt Nam.

  pdf163p vipatriciawoertz 02-06-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách cũng hệ thống hóa quá trình phát triển và cải cách giáo dục ở Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2003 thông qua việc sưu tầm, tập hợp và hệ thống một cách toàn diện và tương đối đầy đủ các nguồn tài liệu như các luật, chỉ thị, nghị quyết, chính sách giáo dục của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trong thời kỳ 1978 – 2003... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf214p bakerboys04 16-05-2022 10 1   Download

 • Việc xây dựng chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương luôn được chú trọng và chỉ đạo triển khai có hiệu quả. Bài viết chia sẻ về việc xây dựng chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non của Nhà trường đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Nội dung bài viết đề cập đến các vấn đề: Khái niệm chương trình đào tạo; Căn cứ và yêu cầu xây dựng chương trình đào tạo; Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ý nghĩa của việc sử dụng internet và mạng xã hội có trách nhiệm; Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Mối quan hệ giữa an toàn thông tin và quá trình chuyên đổi số quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf264p viginnirometty 04-05-2022 46 2   Download

 • Bài viết bàn về quá trình cải tiến thể chế cần tiếp tục trên cơ sở chủ trương, đường lối và mục tiêu kiên định phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước cũng như những đóng góp mà ngay từ đầu Luật đất đai 2013 đã tạo dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p atarumoroboshi 05-05-2022 19 2   Download

 • Nghiên cứu này tập trung thống kê các hướng nghiên cứu lớn của kinh tế học giáo dục tính đến thời điểm hiện tại thông qua hồi cứu và tổng hợp các nghiên cứu, các sách và giáo trình trong và ngoài nước về chuyên ngành kinh tế học giáo dục, sau đó phân tích bối cảnh giáo dục trong nước để từ đó đưa ra đề xuất về định hướng nghiên cứu của ngành khoa học này tại Việt Nam trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p atarumoroboshi 05-05-2022 19 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học "Điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa ở Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận chung về điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa; Thực trạng pháp luật về điều kiện giao dịch chung và thực tiễn sử dụng điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa; Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng bảo hiểm hàng hóa.

  pdf172p viplato 05-04-2022 19 2   Download

 • Là một trong những tôn giáo lớn ở tỉnh Bình Định hiện nay, cùng với quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã có những đóng góp nhất định trong đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Cao Đài trên địa bàn đạt được nhiều kết quả khả quan; song cũng đang đứng trước nhiều vấn đề bất cập cần được phân tích, đánh giá nhằm điều chỉnh hợp lý, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong tình hình mới. Nội dung bài viết sẽ làm rõ những vấn đề trên.

  pdf9p viplato 05-04-2022 12 1   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 15 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế học vi mô là tài liệu dùng trong giảng dạy và học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kinh tế. Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc nghiên cứu các qui luật, nguyên lý kinh tế cơ bản, tiếp cận tư duy phân tích của một nhà kinh tế đối với các sự kiện kinh tế thông qua các mô hình.

  pdf44p cucngoainhan8 14-03-2022 28 5   Download

 • Giáo trình Luật Kinh tế (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Trung cấp) cung cấp những kiến thức như: Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật kinh tế; Chế định về địa vị pháp lý của các loại hình Doanh nghiệp; Pháp luật về Hợp đồng trong Kinh doanh – Thương mại; Chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 14 0   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) được biên soạn gồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển Kinh tế chính trị; Chương 2: Sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa, Chương 3: Tái sản xuất xã hội; Chương 4: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp, Chương 5: Nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Chương 6: Cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chương 7: X...

  pdf106p cucngoainhan8 14-03-2022 24 2   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 41 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử, quy luật phát triển khách quan của quá trình toàn cầu hoá thương mại, xuất phát từ các điều kiện thực tiễn của Việt Nam, luận văn tập trung đưa ra một số dự báo về xu thế phát triển của các giao dịch điện tử, xu hướng vận động của các quy định pháp luật về thương mại điện tử và hợp đồng điện tử ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p badbuddy07 11-03-2022 10 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích: Phân tích một số vấn đề lý luận trọng yếu của hợp đồng thuê khai thác tàu bay; tìm hiểu và đánh giá thực tiễn giao kết và thực hiện hợp đồng thuê khai thác tàu bay của các hãng hàng không của Việt Nam; trình bày một số kỹ năng thực hành trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng thuê khai thác tàu bay ở Việt Nam hiện nay.

  pdf127p badbuddy07 11-03-2022 11 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu về các quy định pháp lý hiện hành, phân biệt giao kết hợp đồng trong đấu thầu với các dạng thức hợp đồng thông thường khác. Xem xét các giai đoạn trong quá trình giao kết, nội dung và bản chất pháp lý. Đồng thời, đánh giá thực trạng giao kết hợp đồng thầu nhằm làm sáng rõ các quy định pháp lý, nêu ra những bất cập và định hướng sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng trong đấu thầu.

  pdf90p badbuddy05 16-02-2022 7 0   Download

 • Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp lý về phá sản doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf56p cucngoainhan6 07-02-2022 30 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Luật kinh tế
p_strCode=giaotrinhluatkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2