intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về Pháp luật về đầu tư

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

103
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Sự phát triển về pháp luật đầu tư ở Việt Nam Một số quy định chung về đầu tư Hình thức đầu tư trực tiếp Thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt dự án đầu tư 5. Đầu tư ra nước ngoài 6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 7. Lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về Pháp luật về đầu tư

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 2 PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Giới thiệu 1. Sự phát triển về pháp luật đầu tư ở Việt Nam 2. Một số quy định chung về đầu tư 3. Hình thức đầu tư trực tiếp 4. Thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt dự án đầu tư 5. Đầu tư ra nước ngoài 6. Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 7. Lĩnh vực, địa bàn đầu tư, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Sơ lược về pháp luật điều chỉnh • Luật Đầu tư nước ngoài (29/12/1987), sửa đổi, bổ sung hai lần vào năm 1990 và 1992; • Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (12/11/1996) được sửa đổi, bổ sung vào ngày 09/06/2000; • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (20/05/1998) • Luật Đầu tư (29/11/2005), Nghị định 108/CP để quy định chi tiết và thi hành December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 3 một số điều của Luật Đầu tư (22/09/2006)
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Một số quy định chung về đầu tư 1. Khái niệm đầu tư 2. Nhà đầu tư 3. Đầu tư trực tiếp 4. Đầu tư gián tiếp 5. Các biện pháp bảo đảm đầu tư 6. Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động đầu tư December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Khái niệm đầu tư • Luật Đầu tư nước ngồi (29/12/1987), sửa đổi, bổ sung hai lần vo năm 1990 v 1992; • Luật Đầu tư nước ngồi tại Việt Nam (12/11/1996) được sửa đổi, bổ sung vo ngy 09/06/2000; • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (20/05/1998) • Luật Đầu tư (29/11/2005), Nghị định 108/CP để quy định chi tiết v thi hnh một số điều của Luật Đầu tư (22/09/2006) December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Nhà đầu tư (1) • Luật Đầu tư nước ngồi (29/12/1987), sửa đổi, bổ sung hai lần vo năm 1990 v 1992; • Luật Đầu tư nước ngồi tại Việt Nam (12/11/1996) được sửa đổi, bổ sung vo ngy 09/06/2000; • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (20/05/1998) • Luật Đầu tư (29/11/2005), Nghị định 108/CP để quy định chi tiết v thi hnh một số điều của Luật Đầu tư (22/09/2006) December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Nhà đầu tư (2) • Luật Đầu tư nước ngồi (29/12/1987), sửa đổi, bổ sung hai lần vo năm 1990 v 1992; • Luật Đầu tư nước ngồi tại Việt Nam (12/11/1996) được sửa đổi, bổ sung vo ngy 09/06/2000; • Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (20/05/1998) • Luật Đầu tư (29/11/2005), Nghị định 108/CP để quy định chi tiết v thi hnh một số điều của Luật Đầu tư (22/09/2006) December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Đầu tư trực tiếp • Laø hình thöùc ñaàu tö do nhaø ñaàu tö boû voán ñaàu tö vaø tham gia quaûn lyù hoaït ñoäng ñaàu tö • Thường dẫn đến sự thành lập một pháp nhân như tổ chức kinh tế liên doanh, tổ chức kinh tế 100% vốn trong nước hoặc nước ngòai, chi nhánh của các công ty nước ngòai. December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Đầu tư gián tiếp • Là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư • Khơng dẫn đến việc thnh lập một php nhn ring nhý đầu tý trực tiếp. December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Các biện pháp bảo đảm đầu tư • L hình thức đầu tư thơng qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, tri phiếu, cc giấy tờ cĩ gi khc, quỹ đầu tư chứng khốn v thơng qua cc định chế ti chính khc m nh đầu tư khơng trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư • Khơng dẫn đến việc thnh lập một php nhn ring nhý đầu tý trực tiếp. December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (1) • Nếu trường hợp tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật; • Nếu tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam thì được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Tòa án Việt December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 11 Nam;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (2) • Neáu tranh chaáp maø moät beân laø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaëc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaëc tranh chaáp giöõa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi nhau thì ñöôïc giaûi quyeát thoâng qua moät trong nhöõng cô quan, toå chöùc sau : – Toøa aùn Vieät Nam – Troïng taøi Vieät Nam – Troïng taøi nöôùc ngoaøi – Troïng taøi quoác teá – Troïng taøi do caùc beân tranh chaáp thoûa thuaän thaønh laäp December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Một số quy định chung về đầu tư- Giải quyết tranh chấp về đầu tư (3) • Neáu tranh chaáp giöõa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vôùi cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc Vieät Nam lieân quan ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö treân laõnh thoå Vieät Nam ñöôïc giaûi quyeát thoâng qua Troïng taøi hoaëc Toøa aùn Vieät Nam, tröø tröôøng hôïp coù thoûa thuaän khaùc trong hôïp ñoàng ñöôïc kyù giöõa ñaïi dieän cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vôùi nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaëc trong Ñieàu öôùc quoác teá December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 13 maø Vieät Nam laø thaønh vieân.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Các hình thức đầu tư trực tiếp (1) 1. Thaønh laäp toå chöùc kinh teá 100% voán cuûa nhaø ñaàu tö 2. Thaønh laäp toå chöùc kinh teá lieân doanh giöõa nhaø ñaàu tö trong nöôùc vaø nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi 3. Ñaàu tö theo hình thöùc hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh (BCC), hôïp ñoàng xaây döïng – kinh doanh – chuyeån giao (BOT), hôïp ñoàng xaây döïng – chuyeån giao – kinh doanh (BTO) vaø hôïp ñoàng December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 14 xaây döïng – chuyeån giao ( BT)
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Các hình thức đầu tư trực tiếp (2) 4. Ñaàu tö phaùt trieån kinh doanh 5. Goùp voán, mua coå phaàn để tham gia quản lý 6. Saùp nhaäp, mua laïi doanh nghieäp 7. Caùc hình thöùc ñaàu tö tröïc December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 15 tieáp khaùc
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Thủ tục đầu tư Thaåm quyeàn chaáp thuaän vaø caáp giaáy Chöùng nhaän ñaàu tö: • Caùc döï aùn do Thuû töôùng Chính phuû chaáp thuaän chuû tröông ñaàu tö • Döï aùn do UBND caáp tænh caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö • Döï aùn do Ban Quaûn lyù khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, khu December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 16 coâng ngheä cao, khu kinh teá caáp
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Thủ tục đầu tư • Thuû tuïc ñaàu tö goàm coù hai loại laø ñaêng kyù ñaàu tö vaø thaåm tra döï aùn ñaàu tö. • Cô quan tieáp nhaän hoà sô döï aùn ñaàu tö bao goàm : – Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö tieáp nhaän hoà sô döï aùn ñaàu tö thuoäc thaåm quyeàn cuûa UBND caáp tænh thöïc hieän treân ñòa baøn – Ban Quaûn lyù Khu cheá xuaát, khu coâng December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 17 nghieäp, khu coâng ngheä cao, khu kinh teá tieáp nhaän hoà sô aùn ñaàu tö thuoäc thaåm
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Triển khai, thực hiện dự án đầu tư • Ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö coù yeâu caàu söû duïng ñaát, thì nhaø ñaàu tö lieân heä vôùi cô quan quaûn lyù ñaát ñai ñeå thöïc hieän thuû tuïc giao ñaát, cho thueâ ñaát. • Ñoái vôùi nhaø ñaàu tö thueâ laïi ñaát cuûa ngöôøi söû duïng ñaát ñöôïc nhaø nöôùc giao ñaát, cho thueâ ñaát thì nhaø ñaàu tö coù traùch nhieäm töï toå chöùc thöïc hieän vieäc boài thöôøng, giaûi phoùng maët baèng. December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 18 • Veà vaán ñeà thueâ toå chöùc quaûn lý
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- Taïm ngöøng ñaàu tö • Nhaø ñaàu tö ñöôïc quyeàn taïm ngöøng thöïc hieän döï aùn ñaàu tö nhöng phaûi thoâng baùo vôùi cô quan nhaø nöôùc quaûn lyù ñaàu tö ñeå ñöôïc xaùc nhaän laøm cô sôû cho vieäc xem xeùt mieãn, giaûm tieàn thueâ ñaát December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Pháp luật về Đầu tư- chaám döùt ñaàu tö (1) Döï aùn ñaàu tö seõ chaám döùt hoaït ñoäng neáu thuoäc moät trong caùc tröôøng hôïp sau: 1. Heát thôøi haïn hoaït ñoäng ghi trong giaáy chöùng nhaän ñaàu tö 2. Theo caùc ñieàu kieän chaám döùt hoaït ñoäng ñöôïc quy ñònh trong hôïp ñoàng, ñieàu leä doanh nghieäp hoaëc thoûa thuaän, cam keát cuûa caùc nhaø ñaàu tö veà tieán ñoä thöïc hieän döï aùn. 3. Nhaø ñaàu tö quyeát ñònh chaám döùt hoaït ñoäng cuûa döï aùn December 26, 2011 Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, LL.M 20 4. Chaám döùt hoaït ñoäng theo quyeát ñònh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2