intTypePromotion=1

Tài liệu về Luật doanh nghiệp

Chia sẻ: 123968574 123968574 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
83
lượt xem
14
download

Tài liệu về Luật doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cá nhân hoặc TC muốn ĐKKD phải nộp HS ở cơ quan ĐK có thẩm quyền, cơ quan ĐK có thẩm quyền trực thuộc các tỉnh thành phố hoặc trung ương(Sở kế hoạch và đầu tư).HSĐK gồm:Đơn ĐKKD, đv CT thì có thêm bảng điều lệ & danh sách góp vốn cơ quan ĐK sẽ xem xét HS trong vòng 15 ngày nếu chấp nhận thì cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Sau khi có giấy chứng nhận ĐKKD thì DN được phép hđ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về Luật doanh nghiệp

 1. Luật doanh nghiệp
 2. LUAÄT DOANH NGHIEÄP CHÖÔNG I: TOÅNG QUAÙT VEÀ LUAÄT DOANH NGHIEÄP I.Ñònh nghóa. DN laø 1 TC KT coù teân, coù truï sôû cuï theå, coù TS rieâng coù ÑKKD hôïp leä & hñ nhaèm muïc ñích KD. II.Phaân loaïi DN 1.DN tö nhaân: do 1 caù nhaân laøm chuû, chuû SH DN chòu traùch nhieäm ñv caùc kgoaûn nôï DN ñeán heát TS. 2.CTTNHH 1 thaønh vieân: do 1 TC laøm chuû, chuû SH DN chòu traùch nhieäm caùc khoaûn nôï cuûa DN tôùi möùc voán ñieàu leä. 3.CTTNHH 2 tv trôû leân(toái ña 50 TV): do ít nhaát 2 TV trôû leân goùp voán, TV goùp voán chòu traùch nhieâm tôùi möùc voán goùp. 4.CT coå phaàn: do ít nhaát 3 TV goùp voán khoâng haïn cheá möùc toái ña, TV goùp voán mua coå phieáu cuûa CT goïi laø coå ñoâng, coå ñoâng chòu traùch nhieäm tôùi möùc voán goùp vaøo CT. 5.CT hôïp danh: laø do ít nhaát 2 TV hôïp danh thaønh laäp, coù theå theâm thaønh vieân goùp voán, TV hôïp danh chòu traùch nhieäm ñv caùc khoaûn nôï CT ñeán heát TS,TV goùp voán chòu traùch nhieäm caùc khoaûn nôï ñeán heát möùc voán goùp. III.Thaønh laäp DN. *GÑ I(ÑKKD): caù nhaân hoaëc TC muoán ÑKKD phaûi noäp HS ôû cô quan ÑK coù thaåm quyeàn, cô quan ÑK coù thaåm quyeàn tröïc thuoäc caùc tænh thaønh phoá hoaëc trung öông(Sôû keá hoaïch vaø ñaàu tö).HSÑK goàm:Ñôn ÑKKD, ñv CT thì coù theâm baûng ñieàu leä & danh saùch goùp voán cô quan ÑK seõ xem xeùt HS trong voøng 15 ngaøy neáu chaáp nhaän thì caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD. Sau khi coù giaáy chöùng nhaän ÑKKD thì DN ñöôïc pheùp hñ. *GÑ II(Coâng boá vieäc thaønh laäp): trong voøng 30 ngaøy keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD, DN phaûi ñaêng baùo, thoâng baùo veà
 3. vieäc thaønh laäp DN, phaûi ñaêng treân baùo haèng ngaøy cuûa trung öông hoaëc ñòa phöông trong 3 soá lieân tieáp. IV. Quyeàn vaø nghóa vuï DN. 1.Quyeàn cuûa DN. a.Quyeàn töï do KD. -Quyeàn töï do choïn ngaønh ngheà KD, ngöôøi ÑKKD ñöôïc töï do choïn ngaønh ngheà KD, ngoaïi tröø ngaønh ngheà maø PL baét buoäc phaûi coù ñaày ñuû caùc ñieàu kieän môùi ñöôïc ÑKKD & caùc ngaønh ngheà maø phaûi coù möùc voán toái thieåu hay coù nhöõng ngheà maø ñoøi hoûi phaûi coù giaáy chöùng nhaän haønh ngheà. -Quyeàn töï chuû tìm kieám thò tröôøng vaø QH vôùi khaùch haøng. -Quyeàn töï chuû KD. -Quyeàn ñöôïc tuyeån choïn thueâ lñ thep nhu caàu KD. -Quyeàn ñöôïc KD xuaát nhaäp khaåu. -Quyeàn ñöôïc töï huy ñoäng voán ( keå caû voán vay hay voán goùp). -Quyeàn ñöôïc töø choái & toá caùo moïi yeâu caàu cuûa caùc quyeàn löïc khoâng theo quy ñònh cuûa PL cuûa baát kì ñoaøn theå,TC, caù nhaân ngoaïi tröø töï nguyeän ñoùng goùp cho coâng ích. b.Quyeàn SH DN. DN ñöôïc quyeàn sd chieám höõu & quyeát ñònh ñv toaøn boä TS thuoäc quyeàn quaûn lí cuûa DN. 1>Quyeàn chuyeån nhöôïng:DN coù theå cho thueâ hoaëc baùn DN. 2>Quyeàn TC laïi DN. +Chia DN. +Taùch DN. +Hôïp nhaát DN. +Saùp nhaäp DN. +Chuyeån ñoåi DN. 2.Nghóa vuï cuûa DN. -Phaûi KD ñuùng ngaønh ngheà ghi trong HSÑK.
 4. -Phaûi laäp & giöõ soå saùch keá toaùn chöùng töø taøi chính theo quy ñònh cuûa PL. -Phaûi ñaêng kí keâ khai vaø noäp thueá. -Phaûi ñaûm baûo chaát löôïng HH theo tieâu chuaån ñaõ ñaêng kí. -Phaûi ñònh kì baùo caùo cô quan ÑK tình hình hñ taøi chính cuûa DN. -Phaûi öu tieân tuyeån choïn lñ laø ngöôøi trong nöôùc, AD luaät lñ ñeå baûo veä ngöôøi lñ. -Phaûi thöïc hieän nhöõng quy ñònh cuûa PL veà an ninh quoác phoøng, an toaøn XH, baûo veä moâi tröôøng, baûo veä di tích LS caùc danh lam thaéng caûnh. V.Phaân bieät giaûi theå vaø phaù saûn. Giaûi theå Phaù saûn Lí do -DN chaám döùt tg hñ. -DN maát khaû naêng thanh -Quyeát ñònh giaûi theå cuûa DN. toaùn. -DN ko conø ñuû soá tv toái thieåu theo luaät ñònh. -Do quyeát ñònh cuûa cô quan NN coù thaåm quyeàn thu hoài giaáy chöùng nhaän ÑKKD: *Quaù 12 thaùng keå töø ngaøy DN ñöôïc caáp giaáy pheùp KD maû khoâng hñ ñöôïc. *DN ngöng hñ quaù 12 thaùng khoâng coù lí do chính ñaùng. *DN ko baùo caùo ñònh kì vôùi cô quan ÑK. *DN ko baùo caùo theo yeâu caàu of cô quan coù thaåm quyeàn. Ñieàu -Thanh toaùn song nôï vaø thanh -Phaûi coù yeâu caàu phaù saûn
 5. kieän toaùn song hôïp ñoàng. cuûa: +chuû nôï:ko baûo ñaûm baèng TS. baûo ñaûm 1 phaàn. +Ñaïi dieän of ngöôøi lñ(If quaù 3 thaùng ko ñöôïc traû löông). +DN laâm vaøo tình traïng PS hay maát khaû naêng thanh toaùn. Cô -Chính DN ñöôïc quyeàn quyeát -Toaø aùn KT. quan ñònh hoaëc cô quan NN thu hoài q/ñònh giaáy chöùng nhaän ÑKKK. Haäu -Chaám döùt hoaït ñoäng KD. -Chaám döùt hoaït ñoäng KD. quaû Chia -Theo tæ leä goùp voán -Theo quyeát ñònh phaù saûn: TS coøn *Traû chi phí PS. laïi +Chi phí phaùt maõi TS. +Traû löông cho thaåm phaùn. +Traû löông cho toå thanh lí TS. *Nôï ngöôøi lñ:löông, fuï caáp thoâi vieäc & caùc fuï caáp khaùc neáu coù. *Nôï thueá. *Chia theo tæ leä nôï. CHÖÔNG II: TÖ CAÙCH NHAØ KINH DOANH(THÖÔNG NHAÂN)
 6. Sau khi ÑKKD DN coù tö caùch thöông nhaân, coù taát caû caùc quyeàn vaø nghóa vuï cuûa 1 thöông nhaân ñöôïc quy ñònh trong luaät thöông maïi. Coøn hñ KD cuûa DN thuoäc veà luaät thöông maïi chi phoái. I.Ñònh nghóa thöông nhaân. Laø caù nhaân, phaùp nhaân, toå hôïp taùc hoä gñ coù ÑKKD hôïp leä & hñ KD coù tính caùch thöôøng xuyeân vaø ñoäc laäp. II.Ñaëc ñieåm cuûa thöông nhaân. 1.Phaûi coù ÑKKD hôïp leä. 2.Phaûi thöïc hieän hñ KD 1 caùch thöôøng xuyeân lieân tuïc. 3.Thöïc hieän hñ KD coù tính caùch ngheà nghieäp chuyeân moân( coi ngheà KD laø ngheà chính). 4.Thöïc hieän hñ KD coù tính caùch ñoäc laäp(KD cho chính mình). III.Phaân loaïi thöông nhaân. 1>Thöông nhaân theå nhaân: laø nhöõng caù nhaâ coù ÑKKD hôïp leä, phaûi coù ñaày ñuû naêng löïc haønh vi vaø naêng löïc phaùp lí ngoaïi tröø: +Vò thaønh nieân döôùi 18 tuoåi khoâng ñöôïc ÑKKD. +Ngöôøi thaønh nieân nhöng bò haïn cheá naêng löïc haønh vi. +Nhöõng ngöôøi bò caám quyeàn laø nhöõng ngöôøi bò PL caám khoâng cho thöïc hieän 1 soá quyeàn neân khoâng ñaày ñuû naêng löïc phaùp lí. -Caám quyeàn toån g quaùt laø bò caám moïi thöù quyeàn. Ñang thi haønh aùn tuø. Bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï. -Caám quyeàn ñaëc bieät 1 Caám kieâm nhieäm hoaït ñoäng KD. ->Caùc coâng thöùc ñang laøm vieäc trong cô quan haønh chính. ->Nhöõng ngöôøi giöõ chöùc vuï laõnh ñaïo vaø quaûn lí nghieäp vuï trong DNNN. ->Caùc só quan, haï só quan, quaân nhaân chuyeân nghieäp, coâng nhaân quoác phoøng trong quaân ñoäi nhaân daân. Só quan, haï só quan trong CAND.
 7. => 3 loaïi ngöôøi naøy khoâng ñöôïc ñöùng teân thaønh laäp DNTN, khoâng ñöôïc giuõ chöùc vuï quaûn lí trong CT mình huøn voán, nhöng khoâng caám huøn voán vaøo CT. Bò töôùc quyeàn KD: toäi phaïm KT nhö buoân laäu, laøm haøng giaû, toäi baùn haøng giaû, KD traùi pheùp, troán thueá vaø nhöõng ngöôøi giöõ chöùc vuï quaûn lí trong DN phaù saûn. 2>Thöông nhaân phaùp nhaân: Laø caùc TC coù ÑKKD hôïp leä, TC muoán ÑKKD thì phaûi coù tö caùch phaùp nhaân. +Phaùp nhaân laø 1 TC hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän luaät ñònh, ñöôïc PL coâng nhaän, coù tö caùch phaùp nhaân tröôùc PL. do ñoù phaùp nhaân coù taát caû caùc quyeàn, nghóa vuï traùch nhieäm tröôùc PL nhö 1 theå nhaân. ->khoâng phaûi TC naøo cuõng coù tö caùch phaùp nhaân. +Caùc ñieàu kieän ñeå 1 TC coù tö caùnh phaùp nhaân. -Thaønh laäp hôïp phaùp. -Coù TC chaët cheõ. -Coù TS rieâng, chòu traùch nhieäm tröôùc PL. -Coù quyeàn töï mình thöïc hieän haønh vi quaûn lí.( mua baùn, thueâ möôùn, vay möôïn v.v….). Phaùp nhaân Kinh teá Phaùp nhaân daân söï Coù quyeàn quyeát ñònh 1 caùch ñoäc laäp Khoâng ñoøi hoûi ñv caùc hñ SXKD cuûa ñôn vò. Ñöôïc kí hôïp ñoàng KT vaø hôïp ñoàng Chæ ñöôïc kí hôïp ñoàng daân daân söï söï IV.Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa thöông nhaân. 1>Quyeàn cuûa thöông nhaân: -Ñöôïc pheùp KD hôïp phaùp. -Ñöôïc bình ñaúng tröôùc PL.
 8. ->DNTN, CT, DNNN ñeàu ñöôïc bình ñaúng tröôùc PL. *DNTN vaø CT hôïp danh khoâng coù tö caùch phaùp nhaân. -Ñöôïc hôïp taùc KD theo nhöõng hình thöùc hôïp taùc maø PL cho pheùp. -Ñöôïc pheùp caïnh tranh hôïp phaùp, khoâng ñöôïc thöïc hieän caùc haønh vi caïnh tranh gaây toån haïi cho quoác gia hay gaây thieät haïi cho thöông nhaân khaùc. *Haønh vi caïnh tranh baát hôïp phaùp -Ñaàu cô luõng loaïn thò tröôøng. -Phaù giaù ñeå caïnh tranh. -Giaûm phaù thöông nhaân khaùc. -Loâi keùo mua chuoäc, ñe doaï NV hoaëc khaùch haønh cuûa thöông nhaân khaùc. -Xaâm phaïm quyeàn SH nhaõ hieäu haøng hoaù, quyeàn SH coâng ngheä khaùc. *Quyeàn SH coâng ngheä. +Quyeàn SH saùng cheá phaùt minh. +Quyeàn SH veà nhaõn hieäu haøng hoaù, baûn hieäu cöûa haøng. +Quyeàn SH kieåu daùng coâng ngheä. Ngöôøi coù quyeàn SH coù 2 quyeàn: +Ñoäc quyeàn khai thaùc -> chæ coù ngöôøi coù quyeàn SH coâng ngheä môùi ñöôïc ñem ra khai thaùc, baát cöù ngöôøi naøo xaâm phaïm quyeàn SH coâng ngheä ñieàu bò kieän veà toäi maïo hoaù. +Ngöôøi coù quyeàn SH coâng ngheä coøn coù theå kieän veà toäi caïnh tranh baát hôïp phaùp. -Ñoái vôùi baèng phaùt minh thì khoâng quaù 20 naêm. -Baûng hieäu 10 naêm: nhöng ñöôïc pheùp taùi tuïc( ñoùng tieàn baûo hoä quyeàn SH coâng ngheä). -Nhaõn hieäu 5 naêm. +Quyeàn chuyeån nhöôïng quyeàn SH coâng ngheä.
 9. -Baùn quyeàn SH coâng ngheä( chæ ñöôïc cho 1 ngöôøi, baùo cô quan ñaêng kí ). -Nhöôïng quyeàn SH coâng ngheä Sd -> ñöôïc nhöôïng cho nhieàu ngöôøi, ngöôøi ñöôïc nhöôïng quyeàn ñöôïc caáp cho giaáy nhöôïng quyeàn sd. Ngöôøi ñöôïc nhöôïng quyeàn sd ñöôïc ñem ra khai thaùc trong thöïc teá, nhöng khoâng ñöôïc nhöôïng quyeàn sd ñoù cho ngöôùi khaùc. 2>Nghóa vuï cuûa thöông nhaân. -ÑKKD hôïp leä, luaät thöông maïi cho pheùp cô quan ñaêng kí thoâng tin veà vieäc ÑKKD cuûa 1 thöông nhaân theo yeâu caàu cuûa baát kì cô quan, ñoaøn theå, TC caù nhaân thöông nhaân khaùc, coù theå sao hay trích luïc baûng ñaêng kí nhöng phaûi noäp leä phí. -Phaûi coù teân thöông maïi vaø baûng hieäu theo ñuùng quy ñònh cuûa PL: +Teân khoâng ñöôïc truøng vôùi teân cuûa caùc DN ñaõ ñaêng kí tröôùc ñoù. +Teân khoâng ñöôïc vi phaïm Pl, thuaàn phong myõ tuïc, ñaïo ñöùc XH, Vaên hoaù VN. +Teân phaûi ñöôïc ghi baèng chöõ VN, neáu coù teân nöôùc ngoaøi thì phaûi ghi nhoû hôn thaáp hôn. -Laäp vaø giöõ soå saùch keá toaùn, chöùng töø taøi chính theo quy ñònh cuûa PL. -Ñaêng kí keâ khai, noäp thueá theo quy ñònh cuûa PL. -Môû taøi khoaûn ôû ngaân haøng, giao dòch thoâng qua heä thoáng ngaân haøng. -Nghóa vuõ ñv ngöôøi tieâu thuï: +Thoâng tin xhính xaùc veà haøng hoaù hay dòch vuï do mình cung caáp: ->khoâng ñöôïc quaûng caùo doái traù. ->Khoâng ñöôïc baùn haøng giaû haøng khoâng ñuùng chaát löôïng, haøng khoâng coù nôi Sx hôïp phaùp. ->Baûo ñaûm tính hôïp phaùp cuûa haøng hoaù mình baùn ra.
 10. CHÖÔNG III: DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN I.Ñònh nghóa. DN tö nhaân laø 1 TCKT do 1 caù nhaân laøm chuû, chuû DN chòu traùch nhieäm ñv caùc khoaûn nôï cuûa DN tôùi heát TS. II.Voán cuûa DN tö nhaân. 1.Voán ñaàu tö: Laø möùc voán maø chuû nhaân DN ghi trong HSÑK, möùc voán naøy laø TS cuûa chuû nhaân DN.Voán naøy laø voán ñaàu tö chöù khoâng laø voán ñieàu leä(vì DN tö nhaân kkhoâng coù baûng ñieàu leä). 2.Voán hoaït ñoäng(voán KD) = Voán ñaàu tö + Voán vay. III.Quyeàn cuûa chuû nhaân DN. 1.Quyeàn töï chuû KD: Chuû nhaân DN ñöôïc quyeàn quyeát ñònh moïi coâng vieäc KD cuûa DN trong phaïm vi ÑK. 2.Quyeàn chuyeån nhöôïng DN. a.cho thueâ DN:Chuû nhaân DN coù quyeàn cho thueâ DN nhöng phaûi baùo cho cô quan ñaêng kí bieát tröôùc khi cho thueâ.Phaûi coù söï uyû quyeàn cuûa chuû nhaân DN thì ngöôøi ñi thueâ môùi chòu thueâ DN. Trong tg cho thueâ chuû DN vaãn chòu traùch nhieäm ñv moïi hñ cuûa DN vôùi tö caùch chuû SH DN. b.Baùn DN:Chuû nhaân DN ñöôïc quyeàn baùn DN cho ngöôøi khaùc nhöng phaûi baùo cho cô quan ñaêng kí, cô quan thueá vuï chaäm nhaát laø 15 ngaøy tröôùc baùn. Trong thoâng baùo cho cô quan ÑK, chuû nhaân DN phaûi thoâng baùo toång soá nôï chöa thanh toaùn, toång soá HÑ chöa thanh lí, teân, ñòa chæ, soá nôï cuûa töøng chuû nôï. Sau khi baùn, neáu nôï chua thanh toaùn chuû nhaân DN phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm tröôùc PL. 3.Quyeàn taïm ngöng hñ KD 1 thôøi gian. Chuû nhaân DN coù quyeàn ngöng hñ KD nhöng phaûi baùo cho cô quan ÑK, cô quan thueá vuï chaäm nhaát laø 15 ngaøy tröôùc khi ngöng hñ KD. Trong tg ngöng hñ KD chuû nhaân DN vaãn phaûi tieáp tuïc traû nôï
 11. thueá& caùc khoaûn nôï khaùc ngoaïi tröø tröôøng hôïp coù toaû thuaän rieâng vôùi chuû nôï. IV.Quaûn lí Doanh Nghieäp. Thoâng thöôøng chuû nhaân DN töï mình quaûn lí DN bôûi vì chuû nhaân DN phaûi chòu traùch nhieäm ñv moïi hñ cuûa DN ñeán heát TS. Tuy nhieân neáu chuû nhaân DN khoâng ñuû trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï theo quy ñònh PL thì chuû nhaân DN coù quyeàn thueâ ngöôøi khaùc quaûn lí DN nhöng phaûi baùo cô quan ÑK bieát trong suoát tg thueâ ngöôøi khaùc quaûn lií DN, chuû DN vaãn phaûi chòu traùch nhieäm ñv moïi hñ KD cuûa DN vôùi tö caùch chuû SH DN. Chuû nhaân DN tö nhaân laø ñaïi dieän theo PL cuûa DN. CHÖÔNG IV: COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN A.COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN 2 THAØNH VIEÂN TRÔÛ LEÂN I.Ñònh nghóa. Laø 1 DN do ít nhaát 2TV trôû leân goùp voán(toái ña khoâng quaù 50 TV).TV goùp voán chòu traùch nhieäm ñv caùc khoaûn nôï cuûa CT ñv möùc voáv goùp vaøo CT. CTTNHH 2TV trôû leân coù tö caùch phaùp nhaân töø khi ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD.CT khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu. II.Tö caùch phaùp nhaân cuûa Coâng ty. CT coù tö caùch phaùp nhaân keå töø ngaøy ñöôïc caáp giaáy CNÑKKD döôùi danh nghóa cuûa phaùp nhaân trong suoát tg hñ cho ñeán khi CT bò giaûi theå hay phaù saûn.Phaùp nhaân CT ñöùng teân trong soå ÑKKD chòu traùch nhieäm ñv moïi hñ KD cuûa CT tôù heát TS.TS cuûa phaùp nhaân CT thì chæ coù phaùp nhaân CT môùi coù quyeàn quyeát ñònh,caùc TV goùp voán khoâng ñöôïc quyeàn quyeát ñònh caù nhaân.
 12. Quyeát ñònh cuûa taäp theå TV goùp voán laø quyeát ñònh cuûa phaùp nhaân, traùch nhieäm cuûa phaùp nhaân laø traùch nhieäm tôùi heát TS. III.Voán cuûa Coâng ty. 1.Voán ñieàu leä:Laø möùc voán maø caùc saùng laäp vieân ghi trong HSÑK, ñuôïc ghi vaøo trong baûng ñieàu leä neân ñöôïc goïi laø voán ñieàu leä. Trong tg hñ voán ñieàu leä coù theå taêng hoaëc giaûm nhöng phaûi baùo cô quan ÑK bieát. a.CaÙc bieän phaùp taêng voán: -Taêng voán goùp cuûa caùc TV theo tæ leä goùp voán cuûa hoï trong CT. -Ñieàu chænh voán ñieàu leä theo giaù tri taêng leân cuûa giaù trò cuûa CT. -Thu nhaän phaàn voán goùp cuûa caùc TV môùi. b.CaÙc bieän phaùp giaûm voán: -Hoaøn laïi voán goùp cho caùc Tv theo tæ leä goùp voán cuûa hoï trong CT.CT chæ ñöôïc hoaøn laïi voán cho caùc TV neáu ngay sau khi hoaøn laïi voán goùp CT vaãn ñaûm baûo khaû naêng traû nôï & nghóa vuï TS khaùc. 2.Voán goùp cuûa caùc TV. a.Vieäc goùp voán. TV goùp voán phaûi noäp voán ñuû & ñuùng haïn theo nhö cam keát. Neáu khoâng noäo ñuû voán ñuùng haïn theo nhö cam keát thì phaàn voán noäp khoâng ñuû seõ trôû thaønh moùn nôï cuûa TV ñoù ñv CT.TV ñoù phaûi chòu traùch nhieäm boài thöôøng thieät haïi cuûa CT ñv phaàn thieät haïi cuûa CT do vieäc noäp voán khoâng ñuû gaây ra. Ngöôøi ñaïi dieän cuûa CT phaûi coù traùch nhieäm thoâng baùo cho cô quan ÑK bieát moãi khi coù TV noäp voán khoâng ñuû theo nhö cam keát. Neáu quaù 30 ngaøy keå töø ngaøy coù TV noäp voán khoâng ñuû theo nhö cam keát maø ngöôøi ñaïi dieän cuûa CT khoâng thoâng baùo cho cô quan ÑK bieát thì ngöôøi ñaïi dieän phaûi lieân ñôùi chòu traùch nhieäm vôùi TV noäp voán khoâng ñuû boài thöôøng thieät haïi cho CT.
 13. Neáu TV goùp voán baèng 1 TS coù giaáy tôø SH thì phaûi chuyeån quyeàn SH qua phaùp nhaân CT. vieäc chuyeån quyeàn SH naøy ñöôïc mieãn thueá tröôùc baï. b.Chuyeån nhöôïng voán. T V goùp voán muoán chuyeån nhöôïng voán thì phaûi gôûi 1 chaøo baùn ñeán caùc TV khaùc trong CT ñeà nghò caùc TV naøy mua laïi phaàn goùp voán cuûa mình theo tæ leä goùp voán cuûa hoï trong CT.Cuoái cuøng neáu khoâng ai muoán mua nöõa thì phaàn coøn laïi seõ ñöôïc baùn cho ngöôøi ngoaøi. c.Ñeà nghò mua laïi phaàn voán goùp. Neáu coù TV phaûn ñoái quyeát ñònh cuûa hoäi ñoàng TV veà 1 trong 2 vaán ñeà. Söõa ñoåi baûng ñieàu leä lieân quan ñeán quyeàn lôïi vaø nghóa vuï cuûa TV hay toå chöùc laïi coâng ty thì thaønh vieân ñoù coù quyeàn yeâu caàu coâng ty mua laïi coå phaàn voán goùp cuûa mình tuy nhieân coâng ty chæ mua laïi phaàn goùp voán cuûa TV neáu sau khi mua laïi phaàn goùp voán coâng ty vaãn ñaõm baûo nghóa traû nôï vaø nhöõng nghóa vuï TS khaùc. III.Quaûn lí coâng ty. Cô caáu quaûn lí goàm coù: Hoäi Ñoàng Thaønh Vieân. Giaùm Ñoác. Ban Kieåm Soaùt.(Neáu TV treân 11 ngöôøi trôû leân). *Vai troø cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Vieân: Goàm taát caû caùc TV goùp voán.HÑTV hoïp ít nhaát moãi naêm 1 laàn, ngoaøi ra coù theå ñöôïc trieäu taäp baát thöôøng theo chuû tòch cuûa HÑTV, cuûa BKS hoaëc cuûa TV hay nhoùm TV sôû höõu treân 35% voán ñieàu leä cuûa coâng ty.HÑTV bieåu quyeát theo tæ leä goùp voán.HÑTV laø cô quan coù quyeàn quyeát ñònh cao nhaát trong coâng ty quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát cuûa coângty.HÑTV quyeát ñònh chieán löôïc KD, keá hoaïch SXKD, phöông aùn ñaàu tö, phöông aùn huy ñoäng voán. -Chia lôøi:Xöû lí loã, Boå nhieäm, mieãn nhieämchöùc vuï Giaùm Ñoác vaø caùc chöùc danh quaûn lí cuûa coâng ty.
 14. -Vôùi caùc hôïp ñoàng vay möôïn vöôït quaù 50% toång soá voán cuûa coâng ty thì phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa HÑTV. -Söõa ñoåi baûn ñieàu leä, toå chöùc laïi coâng ty, quyeát ñònh giaûi theå coâng ty. *Chuû tòch HÑTV do HÑTV baàu ra theo tæ leä goùp voán( thöôøng laø ngöôøi coù soá voán goùp cao nhaát coâng ty). +Chuû tòch HÑTV coù theå kieâm chöùc vuï Giaùm Ñoác coâng ty. +Neáu baûn ñieàu leä quy ñònh chuû tòch HÑTV laø ñaïi dieän theo PL cuûa coâng ty thì taát caû caùc giaáy tôø giao dòch phaûi ghi roõ ñieàu ñoù(ngöôøi ñöùng ñaàu cuûa phaùp nhaân vaø ñang giöõ chöùc vuï ñoù, daïi dieän theo uyû quyeàn. *Giaùm Ñoác coâng ty: do HÑTV cöû ra, coù theå choïn ngöôøi trong HÑTV hay thueâ ngöôøi ngoaøi laøm Giaùm Ñoác. -Giaùm Ñoác ñöôïc giao nghóa vuï ñieàu haønh coâng vieäc haèng ngaøy cuûa coâng ty(quyeát ñònhnthöïc hieän keá hoaïch ñaõ ñöôïc thoâng qua). -Toå chöùc thöïc hieän caùc quyeát ñònh cuûa HÑTV neáu baûn ñieàu leä khoâng quy ñònh chuû tòch HÑTV laø ñaïi dieän theo PL cuûa coâng ty thì Giaùm Ñoác laø ñaïi dieän theo PL cuûa coâng ty. -Giaùm ñoác coù taát caû caùc nghóa vuï cuûa ngöôøi quaûn lí coâng ty: +Thöïc hieän nghóa vuï ñöôïc giao 1 caùch trung thöïc, maãn caùc vì quyeàn lôïi cuûa coâng ty, lôïi duïng chöùc vuï quyeàn haïn ñeå thu lôïi rieâng cho chính mình vaø cho ngöôøi khaùc, tieát loä bí maät cuûa coâng ty cho ngöôøi khaùc neáu khoâng ñöôïc söï ñoàng yù cuûa HÑTV. Khi coâng ty maát khaû naêng thanh toaùn,Giaùm Ñoác phaûi thoâng baùo tình hình taøi chính cuûa coâng ty cho taát caû caùc thaønh vieân goùp voán cuûa coâng ty bieát vaø caùc chuû nôï. Neáu khoâng thoâng baùo ñeå xaûy ra thieät haïi cho chuû nôï thì chuû nôï coù quyeàn kieän Giaùm Ñoác thì Giaùm Ñoác chòu traùch nhieäm caù nhaân boài thöôøng thieät haïi cho chuû nôï. +Nhöõng hôïp ñoàng phaûi thoâng baùo cho taát caû TV goùp voán bieát, nhöõng hôïp ñoàng KT, daân söï, lao ñoäng ñöôïc kí keát giöõa 1 beân laø coâng ty vôùi 1
 15. beân laø TV goùp voán hoaëc vôùi Giaùm Ñoác coâng ty hay nhöõng ngöôøi coù lieân quan ñeán hoï, nhöõng hôïp ñoàng naøy phaûi thoâng baùo cho taát caû caùc TV goùp voán bieát. Neáu coù TV naøo thaáy coù vaán ñeà tö lôïi thì ñeà nghò ñöa ra HÑTV quyeát ñònh. Neáu hôïp ñoàng ñöôïc kí tröôùc khi HÑTV quyeát ñònh thì hôïp ñoàng seõ bò voâ hieäu, caùc beân xöû lí voâ hieäu, ngöôøi naøo gaây thieät haïi cho coâng ty thì phaûi boài thöôøng thieäi haïi cho coâng ty. B.COÂNG TY TRAÙCH NHIEÄM HÖÕU HAÏN 1 THAØNH VIEÂN. I.Ñònh nghóa. Laø 1 DN do 1 toå chöùc laøm chuû sôû höõu. Chuû sôû höõu chòu traùch nhieäm ñv caùc khoaûn nôï cuûa coâng ty tôùi möùc voán ñieàu leä. Coâng ty TNHH 1 TV coù tö caùch phaùp nhaân keå töø khi ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD. Coâng ty khoâng ñöôïc phaùt haønh coå phieáu. Nghò ñònh höôùng daãn thi haønh luaät DN quy ñònh toå chöùc laøm chuû sôû höõu CTTNHH 1 TV phaûi laø 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp nhaân. II.Haïn cheá quyeàn cuûa chuû sôû höõu. Chuû SH khoâng ñöôïc ruùt voán tröïc tieáp nhöng coù theå chuyeån nhöôïng voán cho caùc nhaân hay toå chöùc khaùc, khoâng ñöôïc ruùt lôïi nhuaän khi coângty khoâng coù laõi. III.Quaûn lí coâng ty. Chuû SH ñöôïc quyeàn quyeát ñònh cô caáu quaûn lí cuûa coâng ty, tuyø theo quy moâ, ngaønh ngheà KD, chuû Sh coù theå choïn 1 trong 2 hình thöùc: HÑQT vaø Gíam Ñoác hay Chuû tòch coâng ty vaø Giaùm Ñoác. IV.Taêng, giaûm voán ñieàu leä. CT coù theå taêng, giaûm voán ñieàu leä baèng caùc bieän phaùp sau: -Thay ñoåi voán ñaàu tö cuûa chuû SH coâng ty( khoâng ñöôïc giaûm voán tröïc tieáp). -Ñieàu chænh voán ñieàu leä theo giaù trò taêng hoaëc giaûm cuûa TS coâng ty.
 16. CHÖÔNG V: COÂNG TY COÅ PHAÀN I.Ñònh nghóa. CTCP laø 1 DN do ít nhaát 3 TV trôû leân goùp voán, khoâng haïn cheá möùc toái ña. Voán ñieàu leä cuûa coâng ty ñöôïc chia laøm nhieàu phaàn baèng nhau goïi laø coå phaàn. Ngöôøi mua coå phaàn goïi laø coå ñoâng, ñöôïc chia lôøi döôùi daïng coå töùc, chòu traùch nhieäm veà caùc khoaûn nôï cuûa CT tôùi möùc voán goùp vaøo CT. CTCP coù tö caùch phaùp nhaân keå töø khi ñöôïc caáp giaáy chöùng nhaän ÑKKD. CTCP ñöôïc pheùp phaùt haønh chöùng khoaùn. +CTCP laø CT ñoái voán chæ chuù troïng ñeán phaàn voán goùp. +Cho pheùp chuyeån nhöôïng voán töï do treân thò tröôøng. +CTTNHH 2TV trôû leân, CT nöõa ñoái nhaân, nöõa ñoái voán, CT hoãn hôïp CT hôïp danh, CT ñoái nhaân khoâng cho chuyeån nhöôïng voán töï do treân thò tröôøng. II.Voán cuûa coâng ty coå phaàn. 1>Voán ñieàu leä: Laø möùc voán caùc saùng laäp vieân ghi trong HSÑK, ñöôïc ghi vaøo baûn ñieàu leä goïi laø voán ñieàu leä, voán ñieàu leä ñöôïc chia laøm nhieáu phaàn baèng nhau goïi laø coå phaàn. 2>CaÙc loaïi coå phaàn. -Coå phaàn öu ñaõi. -Coå phaàn phoå thoâng. a>Coå phaàn öu ñaõi. *Coå phaàn öu ñaõi bieåu quyeát: coù quyeàn bieåu quyeát cao hôn coå phaàn phoå thoâng(do baûn ñieàu leä quy ñònh), daønh cho coå phaàn nhaø nöôùc vaø coå phaàn caùc saùng laäp vieân. Toå chöùc ñaïi dieän cho nhaø nöôùc theo uyû quyeàn, caùc saùng laäp vieân. Ñoái vôùi saùng laäp vieân quyeàn öu ñaõi chæ coù 3 naêm ñaàu. Sau 3 naêm coå
 17. phaàn öu ñaõi bieåu quyeát cuûa saùng laäp vieân chuyeån thaønh coå phaàn phoå thoâng. Khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng voán töï do treân thi tröôøng. Coå ñoâng SH coå phaàn bieåu quyeát coù taát caû caùc quyeàn nhö coå ñoâng SH coå phaàn phoå thoâng. *Coå phaàn öu ñaõi coå töùc. Coå töùc cuûa coå phaàn naøy cao hôn coå töùc cuûa coå phaàn phoå thoâng(do baûn dieàu leä quy ñònh). Coå töùc aán ñònh haèng naêm(coå töùc coá ñònh vaø coå töùc thöôûng). Coå ñoâng SH coå phaàn öu ñaõi coå töùc coù taát caû caùc quyeàn nhö coå ñoâng phoå thoâng nhöng khoâng ñöôïc tham gia ÑHÑ, khoâng ñöôïc bieåu quyeát ôû ÑHÑ, khoâng ñöôïc ñeà cöû öùng cöû ngöôøi vaøo HÑQT vaø BKS. *Coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi. Coå ñoâng SH coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi ñöôïc quyeàn yeâu caàu coâng ty hoaøn laïi voán goùp baát kì khi naøo theo yeâu caàu hoaëc theo ñieàu kieän ghi treân tôø coå phieáu. Coå ñoâng SH coå phaàn öu ñaõi hoaøn laïi coù taát caû caùc quyeàn nhö coå phaàn phoå thoâng nhöng khoâng ñöôïc tham gia ÑHÑ, khoâng ñöôïc bieåu quyeát ôû ÑHÑ, khoâng ñöôïc ñeà cöû öùng cöû ngöôøi vaøo HÑQT vaø BKS. b>Coå phaàn phoå thoâng. Coå phaàn phoå thoâng coù quyeàn nhö sau: -Ñaïi Hoäi Ñoàng. -Ñöôïc bieåu quyeát ôû ÑHÑ, moãi coå phaàn phoå thoâng coù 1 phieáu bieåu quyeát ôû ÑHÑ, ñöôïc chia lôøi vaø chòu loã töông öùng vôùi phaàn voán goùp, ñöôïc chuyeån nhöôïng voán töï do treân thò tröôøng, ñöôïc quyeàn öu tieân mua coå phaàn môùi ñöôïc phaùt haønh, ñöôïc chia 1 phaàn TS cuûa coâng ty khi bò giaûi theå. Coå ñoâng hoaëc 1 nhoùm coå ñoâng SH treân 10% toång soá coå phaàn phoå thoâng thì coù caùc quyeàn ñaët tröng nhö sau. -Ñöôïc quyeàn trieäu taäp ÑHÑ coå ñoâng. -Ñöôïc ñeà cöû, öùng cöû ngöôøi vaøo HÑQT vaø BKS.
 18. -Ñöôïc xem danh saùch hay ñöôïc caáp baûn sao hay baûn trích luïc danh saùch nhöõng ngöôøi tham gia vaøo ÑHÑ coå ñoâng. Ñoái vôùi caùc saùng laäp vieân thì caùc saùng laäp vieân phaûi chia nhau naém giöõ ít nhaát 20% coå phaàn phoå thoâng. Soá coå phaàn naøy khoâng ñöôïc chuyeån nhöôïng cho ngöôøi khaùc trong 3 naêm ñaàu, ngoaïi tröø tröôøng hôïp ñöôïc ÑHÑ coå ñoâng ñoàng yù. Haïn cheá naøy seõ khoâng coøn sau 3 naêm, luùc ñoù coå phaàn phoå thoâng cuûa caùc saùng laäp vieân ñöôïc chuyeån nhöôïng töï do treân thò tröôøng. c>Coå phieáu: Laø chöùng chæ do coâng ty coå phaàn phaùt haønh hoaëc buùt toaùn ghi soå chöùng nhaän quyeàn SH cuûa ngöôøi mua 1 hoaëc nhieàu coå phaàn, coù theå nhieàu loaïi coå phaàn khaùc nhau vôùi meänh giaù khaùc nhau. Coâng ty ct1 phaùt haønh coå phieáu hay khoâng phaùt haønh coå phieáu maø chæ khi trong soå saùch keá toaùn chöùng quyeàn SH cuûa ngöôøi mua coå phaàn. *Traùi phieáu: CT coù theå phaùt haønh nhieàu loaïi traùi phieáu, traùi phieáu coù baûo ñaûm, traùi phieáu khoâng coù baûo ñaûm, daøi, ngaén vaø trung haïn v.v… vaø nhöõng traùi phieáu hoaùn ñoåi hay chuyeån ñoåi sang coå phieáu. Coå phaàn phoå thoâng Traùi phieáu -Ngöôøi mua Ngöôøi goùp voán Chuû nôï -Quyeàn ngöôøi mua Tham gia ÑHÑ, döôïc Khoâng ñöôïc tham quyeát ñònh tham gia gia vaøo ÑHÑ taäp theå -Tieàn lôøi Khoâng coá ñònh Coá ñònh -Öu tieân traû tieàn lôøi Khoâng ñöôïc öu tieân Ñöôïc öu tieân tröôùc -Traùch nhieäm ngöôøi Tôùi möùc voán goùp Khoâng chòu traùch mua ñv nôï CT nhieäm
 19. *Chia coå töùc: CTCP chæ ñöôïc chia coå töùc khi coâng ty coù lôøi, ñaõ thöïc hueän xong caùc khoaûn nôï vaø thöïc hieän xong caùc nghóa vuï TS. Neáu CT khoâng coù lôøi maø chia coå töùc, thì ngöôøi nhaän ñöôïc coà töùc phaûi hoaøn traû cho coâng ty. Neáu khoâng hoaøn traû laïi thì phaûi lieân ñôùi chòu traùch nhieäm vôùi caùc TV HÑQT, chòu traùch nhieäm ñv caùc khoaûn nôï cuûa CT. *Mua baùn coå phaàn: a>Baùn coå phaàn. -Meänh giaù laø giaù ghi treân coå phieáu. -Giaù thò tröôøng do caân ñoái cung caàu treân thò tröôøng maø coù. +Khi CT phaùt haønh coå phieáu môùi thì CT khoâng ñöôïc baùn döôùi giaù thò tröôøng vaøo thôøi ñieåm baùn. Tuy nhieân CT ñöôïc baùn thaáp hôn giaù thò tröôøng trong 3 tröôøng hôïp sau: Môùi phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu: CT baùn cho coå ñoâng cuûa CT. CT baùn cho CT moâi giôùi chöùng khoaùn hoaëc CT baûo laõnh, baùn baèng giaù thò tröôøng tröø hoa hoàng baûo laõnh. b>Mua coå phaàn. +Mua theo ñeà nghò cuûa coå ñoâng: Coå ñoâng phaûn ñoái quyeát ñònh cuûa ÑHÑ coå ñong veà 1 trong 2 vaán ñeà söõa ñoåi baûn ñieàu leä cuûa CT lieân quan ñeán quyeàn vaø nghóa vuï cuûa coå ñoâng hoaëc toå chöùc laïi CT thì coå ñoâng ñoù coù quyeàn yeâu caàu CT mua laïi coå phaàn cuûa mình. CT chæ mua laïi coå phaàn cuûa coå ñoâng, neáu sau khi mua laïi coå phaàn cuûa coå ñoâng CT…thì CT phaûi traû nôï cho caùc chuû nôï vaø giaûi quyeát caùc hôïp ñoàng TS khaùc. Giaù mua laïi caên cöù vaøo thoaû thuaän giöõa caùc beân hoaëc caên cöù vaøo giaù thò tröôøng taïi thôøi ñieåm mua. +Mua theo quyeát ñònh cuûa CT: CTCP khoâng ñöôïc mua quaù 30% toáng soá coå phaàn phoå thoâng coøn ñv coå phaàn khaùc thì ñöôïc mua 1 phaàn hay toaøn boä Quyeát ñònh mua laïi treân 10% coå phaàn moåi loaïi phaûi laø quyeát ñònh cuûa Ñaïi Hoäi Ñoàng coå ñoâng, mua laïi döôùi 10% coå phaàn moãi loaïi thì quyeát ñònh cuûa HÑQT.
 20. Giaù mua laïi do HÑQT quyeát ñònh nhöng ñv coå phaàn phoå thoâng thì khoâng ñöôïc mua cao hôn giaù thò tröôøng vaøo thôøi ñieåm mua, ñv coå phaàn öu ñaõi thì ngöôïc laïi. III.Quaûn lí coâng ty coå phaàn. Cô caáu quaûn lí cuûa coâng ty coå phaàn goàm coù Ñaïi Hoäi Ñoàng coå ñoâng, Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, Giaùm Ñoác vaø Ban Kieåm Soaùt neáu soá coå ñoâng treân 11 ngöôøi. 1>Ñaïi Hoäi Ñoàng coå ñoâng: goàm taát caû caùc coå ñoâng coù quyeàn bieåu quyeát. ÑHÑ ñöôïc trieäu taäp moãi naêm ít nhaát 1 laàn, ngoaøi ra coù theå trieäu taäp baát thöôøng theo yeâu caàu cuûa chuû tòch thaønh vieân hoaëc cuûa Ban Kieåm Soaùt hoaëc cuûa coå ñoâng hay nhoùm coå ñoâng sôû höõu treân 10% coå phaànphoå thoâng lieân tuïc treân 6 thaùng. ÑHÑ coå ñoâng laø cô quan coù quyeàn quyeát ñònh cao nhaát trong coâng ty coå phaàn, coù quyeàn quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát cuûa coâng ty nhö laø: caùc loaïi coå phaàn phaùt haønh, toång soá coå phaàn phaùt haønh cuûa moãi loaïi, chieán löôïc kinh doanh, keá hoaïch SXKD haèng naêm.Quyeát ñònh phöông aùn ñaàu tö coù giaù trò lôùn hôn 50% toång giaù trò TS cuûa coâng ty, baàu baõi mieãn traùch nhieäm thaønh vieân HÑQT vaø Ban Kieåm Soaùt, quyeát ñònh söõa ñoåi baûn ñieàu leä, toå chöùc laïi coâng ty & giaûi theå coâng ty. 2>HÑQT. Do ÑHÑ coå ñoâng baàu ra theo tæ leä goùp voán. Soá löôïng TV cuûa HÑQT do baûn ñieàu leä quy ñònh nhöng khoâng vöôït quaù 11 ngöôøi.HÑQT laø cô quan quaûn lí ñieàu haønh coâng ty coù quyeàn quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán quyeàn lôïi cuûa coâng ty, ngoaïi tröø nhöõng vaán ñeà thuoäc thaåm quyeàn cuûa ÑHÑ coå ñoâng. Chuû tòch HÑQT do HÑQT baàu ra theo tæ leä goùp voán. Chuû tòch HÑQT ñöôïc kieâm chöùc vuï Giaùm Ñoác coâng ty. Neáu baûn ñieàu leä quy ñònh chuû tòch HñQT laø ñaïi dieän theo PL cuûa coâng ty thì taát caû caùc giaáy tôø giao dòch phaûi ghi roõ ñieàu ñoù. 3>Vai troø cuûa Giaùm Ñoác coâng ty coå phaàn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2