intTypePromotion=1
ADSENSE

Hồ Chí Minh chiến lược trồng người

Xem 1-20 trên 109 kết quả Hồ Chí Minh chiến lược trồng người
 • Bài thuyết trình Thảo luận Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày các nội dung chính về: Quan điểm Hồ chí Minh về con người, quan điểm Hồ chí Minh về chiến lược "trồng người" sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt30p zenith0102 15-11-2010 798 268   Download

 • Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, vấn đề giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho con người và xây dựng, rèn luyện, giáo dục con người, bao giờ cũng là trung tâm của tư duy và mục tiêu của mọi hoạt động yêu nước và cách mạng của Hồ Chí Minh.

  doc10p langtuthangpro 25-03-2014 687 88   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược “trồng người” cung cấp cho người học kiến thức về vai trò của con người và chiến lược trồng người trong quan điểm của Hồ Chí Minh từ đó vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người trong sự nghiệp đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt20p zenith0102 15-11-2010 2822 731   Download

 • Bài thuyết trình: Xây dựng con người mới do Nguyễn Như Hiếu biên soạn thuộc bộ môn Tư tưởng Hồ chí Minh trình bày một số nội dung về: Những quan điểm cơ bản của Hồ chí Minh về văn hóa, Tư tưởng Hồ chí Minh về đạo đức và xây dựng con người mới. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt21p hieupyt 19-06-2012 367 124   Download

 • Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người là những nội dung chính trong bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới" dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

  doc5p b1lepro 25-11-2015 296 45   Download

 • Bài tiểu luận: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề “Trồng Người" trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa “giáo dục”, vị trí của người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, trách nhiệm của người học trò trong nền giáo dục mới, chiến lược “Trồng người” và nội dung công tác cán bộ hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  ppt12p malem12 18-10-2016 105 15   Download

 • Nội dung bài viết nêu lên kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) luôn quan tâm xây dựng và phát triển giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  pdf6p tieuthi3006 16-03-2018 47 2   Download

 • Thực tiễn đã chứng minh rằng, thắng lợi của cuộc Cách mạng Giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở Việt Nam đều gắn liền với sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực con người chính là cơ sở lý luận và phương pháp luận khoa học để Đảng Cộng sản Việt Nam xác định chiến lược phát triển trong thời kỳ mới, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đến thành công.

  pdf7p thiendiadaodien_9 04-03-2019 39 1   Download

 • Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên và coi thanh niên là người trụ cột trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên - những người kế cận của Đảng là một nhiệm vụ mà Người rất coi trọng. Những tư tưởng đó của Người thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc phát triển lực lượng thừa kế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  pdf9p vimanama2711 28-07-2020 6 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về “trồng người” là một hệ thống các quan điểm về huấn luyện, giáo dục, đào tạo, con người nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Trồng người” là chiến lược hàng đầu của cách mạng Việt Nam, nhằm để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, và chuẩn bị cho tương lai. “Trồng người” là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện đức tài, trong đó đạo đức là nền tảng.

  pdf8p vipennsylvania2711 05-11-2020 1 0   Download

 • Tập 1 Toàn tập Hồ Chí Minh gồm những bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1919 đến tháng 11 năm 1924. Các tác phẩm trong tập 1 phản ánh sự chuyển biến trong tư tưởng của Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa khoa học xã hội, đánh dấu sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người,...

  pdf280p lap009 25-02-2011 880 314   Download

 • Trong mọi thời đại muốn chiến thắng kẻ thù xâm lược xây dựng đất nước thì chính sách quan trọng nhất chính là tạo một khối đoàn kết trong nhân dân. Quả thật nếu trong một đất nước không có sự đoàn kết chắc chắn đất nước sẽ suy đồi, vì thế khi sinh thời Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến chính sách đại đoàn kết dân tộc, vì theo Người muốn giải phóng đất nước thì phải giải phóng dân tộc trước, tức là phải tạo một khối đoàn kết giữa các dân tộc với nhau....

  doc25p hong_mc0511 22-05-2011 409 176   Download

 • Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc,

  doc7p taodo99 15-03-2011 1026 165   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước vĩ đại, nhà hoạt động quốc tế xuất sắc, chiến sĩ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc, sứ giả của hoà bình và hữu nghị. Người vừa là nhà chính trị, nhà tư tưởng, nhà chiến lược quân sự, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thơ, nhà báo; là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, đồng thời cũng là người sáng lập ra nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. ...

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 296 125   Download

 • Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: Hồ Chí Minh hết sức coi trọng chiến lược con người. Đối với Hồ Chí Minh con người là mục tiêu, đồng thời là nhân tố quyết định thành công của cách mạng. Vì thế, Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết vũ trang cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc ta những giá trị đạo đức mới để làm nên cuộc đổi đời lịch sử…

  doc8p hiuhiugiobac 08-08-2011 469 117   Download

 • Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc không chỉ dừng lại ở quan niệm, ở những lời kêu gọi, hiệu triệu mà phải trở thành một chiến lược cách mạng. Nó phải biến thành sức mạnh vật chất, trở thành lực lượng vật chất có tổ chức. Tổ chức đó chính là Mặt trận dân tộc thống nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc Thống nhất là một hệ thống những quan điểm khá hoàn chỉnh về công tác Mặt trận, bắt nguồn từ quan điểm nhất quán của Người về vai...

  doc31p thucaotu 26-10-2012 892 114   Download

 • Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những luận điểm cơ bản hết sức khoa học về bản chất con người và vai trò của con người với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử. Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về con người, Đảng ta trong thời kỳ đổi mới đã hết sức coi trọng vấn đề con người và chiến lược con người, đặt con người ở trung tâm của mọi sự phát triển. Đó là tư tưởng tất...

  doc5p trumps 20-04-2011 300 106   Download

 • Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản do chính Người sáng lập trong hơn 75 năm đã qua cho phép chúng ta có thể khẳng định rằng: Trong một quốc gia dân tộc, bao giờ cũng có các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tộc người, các tôn giáo khác nhau, song bao giờ cũng có lợi ích chung và cao cả của cả dân tộc.

  doc11p 0987158665 19-12-2009 263 91   Download

 • Tài liệu bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965. Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện mục tiêu chung là hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

  pdf54p muaha_102 27-02-2013 250 67   Download

 • Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển con người toàn diệncho thấy rõ những chủ trương xây dựng, đào tạo, rèn luyện con người trên cả hai mặt đạo đức và tài năng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con người phát triển cao về trí tuệ, có đạo đức trong sáng, có lý tưởng, quan điểm sống đúng đắn, tích cực, có sức khỏe dồi dào là nhân tố quyết định sự thành bại của một dân tộc, quốc gia.

  pdf103p uocvongxua03 21-07-2015 145 46   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hồ Chí Minh chiến lược trồng người
p_strCode=hochiminhchienluoctrongnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2