intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết nối CSDL

Xem 1-20 trên 180 kết quả Kết nối CSDL
 • Cú pháp: Mở kết nối csdl $bien_con=mysql_connect("servername", "username", "password") if (!$bien_con) { echo "Kết nối không thành công"; exit;} Hoặc $bien_con=mysql_connect("servername", "username", "password") or die("Kết nối không thành công"); Cú pháp: Đóng kết nối csdl Mysql_close($bien_con);mysql_select_db("Database name") or die("Không mở được csdl"); Hoặc mysql_select_db("Database name", $bien_con) or die("Không mở được csdl");

  ppt22p ptphats 27-04-2012 189 52   Download

 • Bài giảng "Chương 7: Kết nối CSDL MySQL trong PHP" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thêm thông tin vào CSDL MySQL, thiết lập kết nối CSDL MySQL, kích hoạt dữ liệu. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf22p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 65 3   Download

 • Bài giảng Kết nối CSDL với VC6.0 của Trần Anh Tuấn A bao gồm những nội dung về truy xuất với ODBC/DAO; truy xuất với OLEDB; truy xuất với ADO. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt20p cocacola_08 21-11-2015 34 3   Download

 • Lưu ý quan trọng: MSSQL Server 2000 phiên bản cũ mặc định không mở port 1433 để hỗ trợ kết nối từ xa. Có thể kiểm tra: Bật SQL server và kiểm tra bằng telnet...

  doc2p hnim_hnaht 23-11-2009 267 57   Download

 • Trong bài viết này, tôi sử dụng MySQL chạy trên nền máy chủ localhost, người sử dụng có username là mysql_user, mật khẩu là mysql_password. CSDL có tên là CMXQ_Forum, trong đó có một bảng là CMXQ_Users để lưu thông tin về những thành viên của diễn đàn. Bảng CMXQ_Users có các trường sau: User_ID: Autonumber.// mã số của người dùng User_Name: Varchar [20] // tên truy cập của người dùng User_Pass: Varchar[64] //mật khẩu của người dùng User_IP: Varchar [15] //Địa chỉ IP của người dùng. User_Post: Number // Số bài viết của người dùng....

  doc5p hanh12a9th 09-03-2010 538 173   Download

 • Nội dung: 1.CSDL mySQL - phpMyAdmin; 2.Lập trình với CSDL mySQL; 3.Kết nối PHP và CSDL; 4.Các ví dụ; 5.Thực hành. Các bước thao tác CSDL trong PHP: 1. Kết nối với CSDL; 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu; 3. Thực thi câu truy vấn; 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn; 5. Ngắt kết nối CSDL .

  pdf34p minhtin911 14-06-2011 393 187   Download

 • Nội dung: 1. Các kiểu dữ liệu cơ bản trong MySQL; 2. Các lệnh thông dụng trong MySQL; 3. Kết nối MySQL từ PHP; 4. Quy trình kết nối vào MySQL; 5. Các bước truy cập CSDL MySQL.

  pdf40p vantinh12a8 11-02-2011 383 183   Download

 • Hiện nay, đa số các Website đều có kết nối đến cơ sở dữ liệu (CSDL, database) dựa trên các ngôn ngữ phía chủ (server side) như ASP, PHP, JSP...

  doc3p mr_nghia88 06-03-2010 670 133   Download

 • Hướng dẫn kết nối CSDL Access trong Java

  doc4p langtuhoadinhlang 12-12-2010 906 126   Download

 • Tổng quan về ADO.Net Mô hình kết nối Mô hình phi kết nối Các thế hệ của lập trình kết nối CSDL Tìm hiểu về ADO.Net Các mô hình kết nối CSDL (Connected & Disconnected) Dùng VS.Net (VB.Net) xây dựng ứng dụng kết nối CSDL ADO.Net

  pdf37p viethung2512 28-09-2011 386 119   Download

 • Lập trình kết nối CSDL từ Java vào MySQL Bài viết này hướng dẫn về cách lập trình kết nối từ Java vào Cơ sở dữ liệu MySQL được demo trên môi trường phát triển NetBeans... Giả sử tôi có hai bảng sau: - Bảng "Viec" gồm các trường : MS, Noi dung (Ms là khoá chính). Hiện tại bảng "Viec" có 2 record sau: MS Noi dung 1 ABC 2 DEC - Bảng "Nguoi" gồm các trường

  pdf5p xingau4 11-08-2011 245 93   Download

 • Bạn có thể lập trình VC# (hay VJ#, VB .Net) truy xuất database MySQL bằng cách dùng 1 trong 4 giao tiếp lập trình sau: ODBC .Net, MySQL Provider, OLEDB .Net, thư viện lập trình API. 1. ODBC .Net: đây là giao tiếp chuẩn hóa nên có tính tổng quát hóa cao nhất, bạn truy xuất database của MySQL và của các hệ quản trị CSDL khác thông qua các đối tượng chuẩn của Microsoft (trong namespace System.Data.Odbc).

  doc5p nguyenvanhi 19-11-2010 182 74   Download

 • Giáo trình Audobe Dreamweaver giới thiệu tới các bạn về phần mềm Web tĩnh, phần mềm Web động, cách tạo và quản lý Database với Phpmyadmin, cài các Tool Web động và tạo thành Site PHP, ngôn ngữ SQL, PHP cơ bản, kết nối CSDL, lập trình dùng Tool, Lab bán hàng trực tuyến và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung kiến thức về lĩnh vực này.

   

  pdf413p daingotau 25-05-2015 141 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kết nối csdl my sql với c#', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p tengteng16 27-12-2011 166 19   Download

 • Lớp kết nối Imports System.Data.SqlClient Public Class ketnoi Public Function ketnoi(ByVal maychu As String, ByVal csdl As String, ByVal nguoidung As String, ByVal matkhau As String) As String Dim strconn As String Dim strerror As String = ""

  doc2p tranquang171 09-11-2010 88 11   Download

 • Kết nối CSDL Tạo kết nối − Cú pháp: mysql_connect(servername,username,password); • servername: tham số tùy chọn, xác định server cần phải kết nối tới. Giá trị mặc định là “localhost:3306” • username: tham số tùy chọn, xác định tên người dùng đăng nhập vào hệ thống. Giá trị mặc định là tên của người dùng làm chủ tiến trình của server. • password: tham số tùy chọn, xác định mật khẩu của người dùng. Giá trị mặc định là “”...

  pdf73p canon90 25-03-2013 101 9   Download

 •  Đề tài phân tích thực trạng hệ thống thông tin thương mại và nhu cầu thông tin cho phát triển xuất khẩu hàng hóa chủ yếu của Việt Nam; xây dựng công cụ kết nối và hoàn thiện việc khai thác các CSDL của mạng Vinanet; xây dựng ban đầu Directory các trang web thông tin thương mại phục vụ trực tiếp cho phát triển xuất khẩu hàng chủ yếu của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p tsmttc_009 12-08-2015 65 7   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng về chính sách kết nối mạng thư viện toàn cầu OCLC nhằm chuẩn hóa hệ thống CSDL thư mục tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018. Mô tả chi tiết Quy trình trích xuất dữ liệu OCLC qua phần mềm OCLC Connexion. Đề xuất một số chính sách phát triển Thư viện Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

  pdf6p viboruto2711 16-05-2019 40 0   Download

 • Code tham khảo, sử dụng csdl access Private con As OleDbConnection Dim dt As New DataTable("login") Dim da As New OleDbDataAdapter() Private Sub ket_noi() Dim cn As String = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & "Data Source=" & Application.StartupPath() & "\csdlnhahang.mdb;" & "Persist Security Info=False"

  doc15p kavinpasi 06-09-2010 335 153   Download

 • ADO ActiveX Data Objects: ADO là một giao diện lập trình mức ứng dụng để truy cập dữ liệu thông qua OLE DB. ADO cung cấp một phương thức truy cập dữ liệu nhất quán và hiệu năng cao. OLE DB là một giao diện lập trình mức hệ thống cho phép truy cập trực tiếp tới tất cả các kiểu dữ liệu.

  ppt27p yenquy 03-10-2010 235 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết nối CSDL
p_strCode=ketnoicsdl

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2