Kiến trúc qlm

Xem 1-8 trên 8 kết quả Kiến trúc qlm
 • Kiến trúc quản lý mạng xác định các mô hình cơ bản để triển khai hệ thống quản lý mạng. Các thành phần của kiến trúc QLM: Mô hình tổ chức: định nghĩa các thành phần trong hệ thống QLM như management system, managed system, … Mô hình chức năng: xác lập các chức năng của hệ thống QLM Mô hình thông tin: định nghĩa cơ sở thông tin quản lý phục vụ cho công tác QLM Mô hình truyền thông: định nghĩa cơ chế tương tác giữa các thành phần của hệ thống QLM (giao thức QLM)...

  ppt17p member2087 06-03-2013 55 6   Download

 • Tổ chức hệ thống QLM Mô hình tổ chức Chức năng của hệ thống QLM Mô hình chức năng Cơ sở thông tin quản lý Mô hình thông tin Giao thức QLM Mô hình truyền thông Là cơ chế trao đổi thông tin giữa Management system và managed system Cung cấp các chức năng: Cấu hình (configuration) Giám sát (monitoring) Cảnh báo (notifying) Kiểm tra và xử lý sự cố (testing and troubleshooting)

  ppt65p member2087 06-03-2013 67 26   Download

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý mạng 1-Định nghĩa quản lý mạng. Các đối tượng của quản lý mạng? Vai trò của QLM trong vận hành và khai thác các hệ thống mạng lớn? (slides 1) 2-Kể tên và giải thích chức năng của một số công cụ quản lý mạng điển hình (slides 1) 3-Nêu và mô tả một số tình huống QLM thực tế (Sách Network Management – know it all, chương 1, phần 1: Management scenarios)

  doc5p member2087 06-03-2013 85 16   Download

 • Mô hình tổ chức QLM thực tế Bao gồm 2 thành phần: -Hệ thống quản lý mạng (manager) -Hệ thống được quản lý (Agent) Manager đưa ra các yêu cầu về thông tin quản lý. Agent cung cấp các thông tin quản lý theo yêu cầu của Manager

  ppt68p member2087 06-03-2013 53 11   Download

 • TCP/IP trên mạng Internet Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet.IP là giao thức không có kết nối (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.

  ppt29p member2087 06-03-2013 165 40   Download

 • Vấn đề quản lý hệ thống mạng lớn Xác định công việc quản lý mạng Các công cụ dùng trong quản lý mạng Các thành phần cơ bản của quản lý mạng Các mô hình quản lý mạng Quản lý mạngBao gồm: Thao tác (activities) Phương pháp (methods) Thủ tục (procedures) Công cụ (tools) Chức năng: Vận hành (operation) Quản trị (administration) Bảo dưỡng (maintenance) Cung cấp dịch vụ (provisioning)

  ppt17p member2087 06-03-2013 86 25   Download

 • Mục đích môn học Hiểu biết về mạng máy tính Các thiết bị dùng kết nối mạng Biết cách thiết kế hệ thống mạng LAN, INTERNET Thiết lập mạng Microsoft Windows 2003 Server Quản lý tài nguyên trên Microsoft Windows 2003 Server Biết cách sử dụng cũng như cài đặt các dịch vụ mạng Quản trị Windows 2003 server hiệu quả

  ppt478p quanghoa25 05-05-2013 47 15   Download

 • Chức năng: xác định, cô lập, giới hạn các tình huống bất thường của hệ thống. Giám sát trạng thái hệ thống. Xử lý cảnh báo. Chẩn đoán và khắc phục sự cố Vận hành hệ thống trouble ticket Hỗ trợ người dùng (user help desk) Ngăn chặn lỗi (proactive fault management)

  ppt43p member2087 06-03-2013 65 13   Download

Đồng bộ tài khoản