intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật Bình đẳng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Luật Bình đẳng
 • Luật Bình đẳng giới của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 SỐ 73/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. Luật này căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bình đẳng giới.

  doc13p meomeo 10-05-2009 1803 181   Download

 • LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ...

  pdf15p hoasenuniversity 05-12-2011 594 108   Download

 • Bài thuyết trình Thực hiện Luật Bình đẳng giới thách thức và giải pháp trình bày về một số vấn đề đặt ra trong Luật Bình đẳng giới; thách thức và giải pháp thực hiện Luật Bình đẳng giới một cách hiệu quả. Mời các bạn tham khảo bài thuyết trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

  ppt50p cocacola_03 05-10-2015 486 48   Download

 • Câu hỏi 1: Luật bình đẳng giới được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Nêu chính sách và nội dung quản lí Nhà nước về Bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ X ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007 * Chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới bao gồm: 1....

  doc9p tinhchanli_2 26-09-2012 288 43   Download

 • Bài giảng Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và dự án Luật Bình đẳng giới của Trần Thị Minh Chánh bao gồm những nội dung chính về quá trình thực hiện Công ước CEDAW tại Việt Nam; nội luật hoá CEDAW trong dự án Luật Bình đẳng giới; những vấn đề cần quan tâm trao đổi trong dự án Luật Bình đẳng giới.

  ppt26p cocacola_03 05-10-2015 118 21   Download

 • Bài giảng Tiến trình từ nhận thức giới đến Luật Bình đẳng giới - “Nội luật hóa” Công ước CEDAW do Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện giới thiệu tới các bạn về tiến trình nhận thức giới; nội dung chính của Luật Bình đẳng giới; bình đẳng giới trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử - thực trạng Việt Nam.

  ppt25p cocacola_03 05-10-2015 123 18   Download

 • Bài giảng Tiến trình từ nhận thức về giới đến Luật Bình đẳng giới do TS. Vũ Đức Khiển thực hiện trình bày về tiến trình nhận thức về giới; nội dung chính của Luật Bình đẳng giới; bình đẳng giới trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử - thực trạng Việt Nam.

  ppt28p cocacola_02 25-09-2015 90 14   Download

 • Tập I có tiêu đề “Tài liệu tập huấn về Thực hiện Luật Bình đẳng giới” sẽ cung cấp cho người học những khái niệm, kiến thức cơ bản về Giới và pháp luật về bình đẳng giới. Những người sử dụng tập I sẽ là các cán bộ làm công tác Đảng, các đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp), cán bộ cơ quan quản lý nhà nước các cấp về bình đẳng giới cũng như cán bộ của các tổ chức đoàn thể các cấp chịu trách nhiệm thực thi Luật Bình đẳng giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p tangtuy09 04-05-2016 83 13   Download

 • Tập II có tiêu đề “Tài liệu hướng dẫn tập huấn về Thực hiện Luật Bình đẳng giới” nhằm cung cấp kỹ năng cho hướng dẫn viên về cách thức chuẩn bị, thực hiện tập huấn về những nội dung ở Tập I. Tập II cũng bao gồm phương pháp tập huấn, kỹ năng đào tạo nhằm tăng cường sự chủ động tham gia của người học vào quá trình học tập như thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống. Mỗi phần sẽ có bố cục chương trình tập huấn mẫu, hướng dẫn các hoạt động đào tạo, các bài tập tình huống.

  pdf57p tangtuy09 04-05-2016 104 12   Download

 • Tài liệu Luật bình đẳng giới: Phần 1 bao gồm những nội dung về những quy định chung của Luật bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình như chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, gia đình. Mời các bạn tham khảo.

  pdf19p thuytrang_7 24-08-2015 72 8   Download

 • Báo cáo tình hình thực hiện Luật bình đẳng giới tỉnh Đắk Nông được biên soạn với các nội dung: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho nhân dân và cán bộ, công chức tại địa phương; Việc triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới tại địa phương; Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện Luật bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực được quy định tại Chương II (từ Điều 11 đến Điều 18 của Luật bình đẳng giới) trong đó tập trung vào các nội dung: ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai và việc thực hiện các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới của từng lĩnh vực tại địa phư...

  doc11p nakatamimosa 21-09-2016 150 7   Download

 • Cùng với các nước trên thế giới, Việt Nam đã ký kết tham gia “Công ước Liên Hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ” và ký kết thực hiện 8 mục tiêu thiên niên kỷ, trong đó có mục tiêu thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới. Bài viết phân tích, luận giải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới. Đồng thời, làm sáng tỏ thực trạng công tác bình đẳng giới sau giai đoạn ban hành luật; từ đó chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bình đẳng giới sau 10 năm ban hành luật bình đẳng giới (2007-2017).

  doc12p vinhsolax 15-09-2019 58 7   Download

 • Phần 2 của Tài liệu Luật bình đẳng giới bao gồm những quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới; thanh tra, giám sát và xử lý vi phạp pháp luật về bình đẳng giới; điều khoản thi hành Luật bình đẳng giới.

  pdf21p thuytrang_7 24-08-2015 62 6   Download

 • Bài giảng Những thách thức trong vận dụng Luật Bình đẳng giới vào các dự án luật của ThS. Nguyễn Thị Bắc giới thiệu tới các bạn về những khó khăn, cản trở trong vận dụng Luật Bình đẳng giới (BĐG) vào các dự án luật; một số giải pháp cơ bản nhằm thực thi những quy định của Luật BĐG trong xây dựng pháp luật; vấn đề BĐG trong một số dự thảo Luật chuẩn bị trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua.

  ppt12p cocacola_02 25-09-2015 65 6   Download

 • Bài giảng Nâng cao hiệu quả giám sát Luật Bình đẳng giới của TS. Nguyễn Viết Chức nêu lên vài nét về giám sát của Quốc hội khoá XI; giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát Luật Bình đẳng giới. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị, Luật và những ngành có liên quan.

  ppt20p cocacola_03 05-10-2015 67 6   Download

 • Bài viết giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển pháp luật bình đẳng giới trên thế giới và Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 18 6   Download

 • Bài giảng Dự thảo Luật bình đẳng giới và một số vấn đề đặt ra trình bày những vấn đề chung, bình đẳng giới trong các lĩnh vực, biện pháp tạm thời, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới.

  pdf54p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 73 2   Download

 • Tài liệu tập huấn: Thực hiện luật Bình đẳng giới trình bày nội dung bao gồm 5 phần về khái niệm cơ bản, chính sách và pháp luật về bình đẳng giới, các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, tám lĩnh vực trong luật bình đẳng giới, vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc thực hiện bình đẳng giới, giám sát và công tác báo cáo về việc thực hiện pháp luật bình đẳng giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p vietphanvn 24-05-2018 65 4   Download

 • tóm tắt luật bình đẳng giới do bùi thị kim chủ biên và trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em pháy hành trình bày nội dung về luật bình đẳng giới: những nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo bình đẳng giới; bình đẳng giới trong các lĩ nh vực của đời sống xã hội và gia đình; các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p vietphanvn 24-05-2018 55 3   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề về thực tiễn liên quan đến bình đẳng giới ở Việt Nam, nhằm góp thêm tiếng nói cho việc xây dựng Luật bình đẳng giới.

  pdf8p angicungduoc 15-10-2019 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật Bình đẳng
p_strCode=luatbinhdang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2