Luật ngân hàng nhà nước vn

Xem 1-15 trên 15 kết quả Luật ngân hàng nhà nước vn
 • Tham khảo tài liệu 'luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ngân hàng nhà nước việt nam số 10/2003/qh11 ngày 17 tháng 6 năm 2003', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p truongan 10-07-2009 417 161   Download

 • 1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16/06/2010. 2. Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/06/2010. 3. Luật các công cụ chuyển nhượng ngày 29/11/2005 4. Luật bảo hiểm tiền gửi ngày 13/6/2012 5. Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005 6. Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối. 7. Nghị định 96/2008/NĐ-CP ngày 26/08/2008 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN VN....

  doc4p gaugauvn 03-06-2013 279 102   Download

 • Quan hệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước VN ,Quan hệ tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng. Quan hệ kinh doanh ngân hàng của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được nhà nước cho phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng

  ppt47p nuber_12 27-08-2013 57 18   Download

 • Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf8p lawktkt2 25-10-2009 78 8   Download

 • Chỉ thị số 05/2005/CT-NHNN về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf2p lawktkt2 25-10-2009 69 8   Download

 • Chỉ thị số 02/2005/CT-NHNN về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf6p lawktkt2 25-10-2009 47 6   Download

 • Thông tư số 01/2004/TT-NHNN về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp

  pdf4p lawktkt2 25-10-2009 57 3   Download

 • Quyết định 326/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế tiêu huỷ tiền do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf7p lawktkt2 25-10-2009 46 3   Download

 • Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf20p lawktkt2 25-10-2009 46 3   Download

 • Chỉ thị số 05/2004/CT-NHNN về việc tăng cường chất lượng báo cáo thống kê trong ngành ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf3p lawktkt2 25-10-2009 50 2   Download

 • Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân hàng Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf33p lawktkt2 25-10-2009 42 2   Download

 • Quyết định số 1676/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Vụ Kế toán - Tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf4p lawktkt2 25-10-2009 39 2   Download

 • Công văn 2745/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương đối với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích VN

  pdf1p diemuyen 19-08-2009 20 1   Download

 • Tiềm năng của Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm lọc hóa dầu cho thị trường khu vực và nội địa. Chính phủ VN đang tiến hành mở cửa nhiều mỏ dầu mới cho các công ty nước ngoài tiến hành thăm dò. Petro VN đang là công ty nhà nước hoạt động có lãi nhất VN, với doanh thu hàng năm vào khoảng 9 tỷ USD và là doanh nghiệp đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước.

  ppt15p minhpv1405 24-11-2012 94 36   Download

 • Thông tư số 53/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm do Bộ tài chính ban hành

  pdf37p lawktkt2 25-10-2009 195 17   Download

Đồng bộ tài khoản