intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh
 • Mẫu Nhật ký chứng từ được chia sẻ dưới đây bao gồm danh mục khách hàng (phải thu người mua), bảng chi tiết TK 1551, bảng nhật ký chứng từ, phiếu chi, phiếu nhập kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa, bảng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, bảng cân đối phát sinh,... để giúp kế toán viên thực hiện tốt công tác được giao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  xls24p luuxuan179 05-05-2022 310 6   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật về Thẩm phán và công tác xét xử, khảo sát thực tiễn kết quả và chất lượng giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau. Từ đó đánh giá đúng những mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp khả thi góp phần thúc đẩy hoàn thiện pháp luật, cơ chế, mô hình tổ chức hoạt động, xây dựng, phát triển của đơn vị, rộng hơn là xây dựng ngành đảm bảo thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao, ngang tầm trong thời đại mới.

  pdf58p guitaracoustic10 08-01-2022 14 2   Download

 • Nghiên cứu thực trạng việc ứng dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM, thông qua kết quả khảo sát đánh giá thực trạng sử dụng kế toán quản trị, đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến chưa xây dựng mô hình kế toán quản trị để sử dụng và xác định nhu cầu thông tin của nhà quản lý. Từ cơ sở đó, xây dựng mô hình kế toán quản trị cho các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM, thiết kế các mẫu báo cáo kế toán quản trị.

  pdf115p lovebychance08 02-08-2021 13 4   Download

 • Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hệ thống KSNB. Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống KSNB thông qua các bộ phận của hệ thống KSNB và các hoạt động kiểm soát trong qui trình chính của Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vật liệu Xây dựng FICO dựa trên khuôn mẫu báo cáo COSO 2004. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB tại Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Vật liệu Xây dựng FICO.

  pdf158p lovebychance08 02-08-2021 17 3   Download

 • Nội dung chính của đề tài là hệ thống hóa lý thuyết về kiểm soát nội bộ, đặc biệt là tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO năm 1992. Dựa trên lý thuyết khuôn mẫu về kiểm soát nội bộ của COSO năm 1992 và kết quả về khảo sát và đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các DN chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Định để xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hữu hiệu và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các DN này.

  pdf177p yeyiqian 21-07-2021 21 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu trên một mẫu các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2006 – 2013, kiểm định vai trò của chất lượng báo cáo tài chính và kỳ hạn nợ lên hiệu quả đầu tư. Kết quả kiểm định cho thấy chất lượng báo cáo tài chính tốt hơn và nợ ngắn hạn là hai nhân tố góp phần tăng hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp, thông qua tác động giảm cả hai trường hợp đầu tư không hiệu quả là đầu tư quá mức và đầu tư dưới mức.

  pdf89p sonhalenh07 26-06-2021 14 1   Download

 • Mẫu Báo cáo hoạt động chung được sử dụng phổ biến cho phù hợp với nội dung công việc mình cần báo cáo. Báo cáo chia thành các phần rõ ràng, tiêu đề báo cáo, phần nội dung của báo cáo, xác nhận của cấp trên... Mẫu báo cáo được dùng khi báo cáo kết quả công việc, báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo kết quả thử việc... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 19 0   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất được ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chính là sự minh bạch về tình hình, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 21 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm là mẫu bản báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm. Mẫu báo cáo với các nội dung chính như chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của năm, kết quả hoạt động kinh doanh của năm nay, kết quả hoạt động kinh doanh so với năm trước... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p zhoujielunn 19-05-2021 18 0   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình xử lý chất thải rắn... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 39 0   Download

 • Mẫu Báo cáo nhanh tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ là mẫu bản báo cáo về tình hình tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng cho các doanh nghiệp đáp ứng được giả định hoạt động liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p zhoujielunn 19-05-2021 111 1   Download

 • Mẫu Báo cáo về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp là một thành phần trong hồ sơ giải thể của công ty được gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p zhoujielunn 19-05-2021 37 1   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả hoạt động sản xuất... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc3p zhoujielunn 19-05-2021 37 0   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được lập ra nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình sử dụng lao động của công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc6p zhoujielunn 19-05-2021 32 2   Download

 • Mẫu Biên bản hội nghị người lao động năm là một trong những hồ sơ được sử dụng trong công việc tổ chức hội nghị người lao động định kỳ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p zhoujielunn 19-05-2021 113 2   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng đầy đủ (Mẫu số: B02a-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 30 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ dạng tóm lược (Mẫu số: B02b-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 27 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số: B02-DNN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 32 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số: B02-DNSN) được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc1p luhhan 23-04-2021 20 1   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số: B02-DN) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 32 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh
p_strCode=maubaocaoketquakinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2