Nghị định số 51

Xem 1-20 trên 397 kết quả Nghị định số 51
 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Nghị định này được ban hành nhằm bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, bảo hộ và tạo điều kiện cho cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện quyền hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí.

  pdf15p lawvhxh14 19-11-2009 138 35   Download

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành

  pdf16p manhquynh 10-10-2009 118 22   Download

 • Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành

  pdf43p hienthuc 17-10-2009 162 21   Download

 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định việc phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. BRANDCO LAWFIRM – Công ty Luật Brandco là công ty tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đ ầu t

  doc8p 0907105519 21-05-2011 85 17   Download

 • Nghị định số 51/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  pdf16p lawbds1 06-11-2009 142 12   Download

 • Tài liệu tham khảo Văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ

  doc11p vanyenktphuninh 09-11-2010 103 10   Download

 • Nghị định số 51/2005/NĐ-CP về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa do Chính Phủ ban hành

  pdf4p lawgtvt5 26-11-2009 61 9   Download

 • Nghị định số 51/1998/NĐ-CP về việc quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

  pdf25p lawktkt6 29-10-2009 42 8   Download

 • Nghị định số 51-CP về việc miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Mông cổ có hộ chiếu phổ thông đi công vụ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

  pdf2p lawdvpl2 10-11-2009 111 7   Download

 • Nghị định số 51/2008/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawgtvt2 26-11-2009 93 5   Download

 • Nghị định số 51/1999/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 do Chính phủ ban hành

  pdf40p lawqds5 09-12-2009 98 4   Download

 • Nghị định số 51-HĐBT về việc ban hành Điều lệ hợp tác xã thuỷ sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf15p lawktkt7 29-10-2009 45 3   Download

 • Nghị định số 51/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí do Chính Phủ ban hành

  pdf15p lawqds3 09-12-2009 55 2   Download

 • Bài giảng Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 do Nguyễn Thị Cúc biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những nội dung cốt lõi của nghị định đó là những quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về nghị định này.

  ppt20p cocacola_05 22-10-2015 24 2   Download

 • Nghị định Số: 51/2014/NĐ-CP Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

  doc14p cancer_em 20-11-2014 31 1   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 51/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf22p cucaibanhchung 28-05-2010 783 125   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 51/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf26p shishomaru 15-06-2010 99 23   Download

 • Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Chính phủ ban hành

  pdf4p lawqds1 09-12-2009 218 21   Download

 • Nghị định số 35/2002/NĐ-CP về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

  pdf26p lawtm7 29-10-2009 98 8   Download

 • Nghị định số 35/2002/NĐ-CP về Luật Khuyến khích đầu tư trong nước do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

  pdf24p lawttyt8 30-11-2009 105 4   Download

Đồng bộ tài khoản