intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 111

Xem 1-20 trên 36 kết quả Nghị quyết 111
 • Nghị quyết 111/2013/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

  pdf5p minhquanmq 28-03-2014 37 1   Download

 • Nghị quyết số 111/2019/NQ-­CP Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam, tỉnh Tây Ninh lên thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3431/BC-BNG-UBBG ngày 09 tháng 9 năm 2019.

  doc1p cuahoangde999 03-06-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 26 1   Download

 • Nghị quyết số: 111/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 36 0   Download

 • Nghị quyết số 111/2017/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  pdf7p chickenga3160 16-11-2017 16 0   Download

 • Nghị quyết số 111/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc bãi bỏ nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 04/8/2015 của hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định đối tượng, mức vận động đóng góp, tổ chức thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

  doc1p nghiquyet0910 22-11-2017 12 0   Download

 • Nghị quyết số 111/2019/NQ-HĐND ban hành việc bãi bỏ Nghị quyết số 26/2004/NQ-HĐ ngày 10/12/2004 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn phương án thực hiện Nghị định 171/2004/NĐ-CP và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ về các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  doc2p tomtit999 11-06-2020 8 0   Download

 • Nghị quyết số 111/2019/NQ-HĐND ban hành quy chế hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc18p tomtit999 11-06-2020 1 0   Download

 • BỘ NỘI VỤ – BỘ TÀI CHÍNH ------Số: 02/2010/TTLT-BNV-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2010 ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ VIỆC THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 130-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 1975 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ, QUYẾT ĐỊNH SỐ 111-HĐBT NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1981 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ...

  pdf4p cucaibanhchung 01-06-2010 234 13   Download

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21KL/TW NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 3, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ” NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf14p minhtri2205 29-05-2013 37 4   Download

 • Quyết định số 111/2002/QĐ-UB về việc phê chuẩn Quy chế Sửa đổi về tổ chức và hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawvhxh14 19-11-2009 61 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

  doc32p thinhlu 05-09-2011 78 3   Download

 • Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Để bảo đảm quản lý, sử dụng thống nhất các biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, Bộ Tư...

  pdf14p abcdef_42 02-11-2011 85 3   Download

 • Nghị định 119/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  doc2p diemuyen 19-08-2009 87 2   Download

 • Quyết định số 5126/QĐ-BYT ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  doc5p trangan_123 03-03-2018 12 0   Download

 • Quyết định 1821/2019/QĐ-TTg về ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn Việt Nam. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương;

  doc2p manhinh999 20-04-2020 6 0   Download

 • Quyết định 111/2020/QĐ-BTTTT ban hanh về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  doc2p cotithanh999 05-05-2020 2 0   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf3p hoangchau 19-08-2009 832 32   Download

 • Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Điều 59 và Khoản 4 Điều 63 của Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và đấu thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu, ...

  doc12p nguyenphat 27-08-2009 162 20   Download

 • Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 05 năm 2009 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

  pdf3p hoangchau 19-08-2009 196 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 111
p_strCode=nghiquyet111

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2