intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Xem 1-20 trên 721 kết quả Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
 • Luận văn Thạc sĩ "Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông" được thực hiện nhằm làm rõ thực trạng quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn từ 2017 - 2020, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về hoạt động này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p charaznable 06-06-2022 38 1   Download

 • Luận văn có nội dung gồm 3 chương trình bày về cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư công bằng ngân sách nhà nước; thực trạng quản lý vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La; một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p thuthuywru 23-05-2022 43 4   Download

 • Bài nghiên cứu phân tích kinh nghiệm thực tiễn về quản lý tài chính tại các trường đại học trên thế giới và thực trạng quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học công lập, rà soát các nguồn thu/nguồn vốn huy động trong điều kiện tự chủ, đánh giá tính khả thi, bền vững của các nguồn thu/nguồn vốn huy động.

  pdf19p vimarillynhewson 17-05-2022 27 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là khái quát hóa, hệ thống háo các vấn đề lý luận chung nhất thuộc lĩnh vuejc hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư; đánh giá những thành công, những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động đầu tư và quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2014 trên địa bàn Thị xã Sơn Tây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bakerboys03 02-05-2022 12 1   Download

 • Đầu tư xây dựng thường có ảnh hưởng, tác động nhiều mặt và có vai trò to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Bài viết phân tích vai trò của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nướ́c, đồng thời chỉ ra một số́ hạn chế của các cơ quan này

  pdf6p vinikolatesla 25-03-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 983/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 7 0   Download

 • Nghị quyết 135/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt phương án phân bổ vốn năm tài khóa 2020 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài không hoàn lại của chính phủ Ai-Len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 161/NQ-CP năm 2021 bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 13 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở lý luận, đặc điểm của nguồn vốn vay ngân sách nhà nước khái niệm, đặc điểm, vai trò của vốn ODA; phân tích, trình bày thực trạng pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và thực tiễn tại cơ quan Thanh tra Chính phủ, nơi người viết có thời gian công tác; đề xuất định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý và sử dụng vốn ODA tại Việt Nam nói chung và Thanh tra Chính phủ nói riêng.

  pdf106p badbuddy05 16-02-2022 15 0   Download

 • Trong bài viết tác giả đề cập đến một số vấn đề cơ sở lý luận về chất lượng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Ngân sách Nhà nước tại Quân khu 7, thông qua việc đánh giá chất lượng quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tác giả rút ra nhận xét, đánh giá và nêu lên những thành tựu, hạn chế đối với công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 20 2   Download

 • Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước có vai trò quan trọng đối với quốc gia nói chung và từng địa phương nói riêng. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội. Trong những năm gần đây, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chợ Gạo được thực hiện khá hiệu quả, nhiều công trình đầu tư đặc biệt là giao thông và thủy lợi đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 8 1   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm cho biết thực trạng hoạt động huy động vốn tại Vietcombank Long An giai đoạn 2014 – 2016. Qua đó chỉ ra những thành tựu, những thế mạnh của ngân hàng, kèm theo đó là những hạn chế, những thách thức và cơ hội. Từ đó đưa ra những khuyến nghị chính sách góp phần nâng cao hoạt động huy động vốn của ngân hàng trong tương lai.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 10 2   Download

 • Quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án là quản lý các chi phí phát sinh để xây dựng dự án theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo mục tiêu đầu tư và hiệu quả của dự án đầu tư với một ngân sách nhất định đã xác định trước. Bài viết trình bày thực trạng quản lý chi phí dự án xây dựng sử dụng vốn NSNN huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An; Giải pháp quản lý chi phí dự án xây dựng sử dụng vốn NSNN huyện Mộc Hóa, Long An.

  pdf10p vialexanderfleming 09-02-2022 17 2   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 11 1   Download

 • Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung, hoạt động đầu tư xây dựng trong nước đã có những chuyển biến tích cực từ quản lý đầu tư xây dựng đến vận hành khai thác sử dụng các dự án. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển hàng năm đều tăng, nhiều công trình trong lĩnh vực: Giáo dục, y tế, giao thông, hạ tầng kỹ thuật,… đã được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng phát huy được hiệu quả, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 35 3   Download

 • Thông qua nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, luận văn phân tích thực trạng cấp phát sử dụng vốn đầu tư theo Luật ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc, đánh giá những kết quả và hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra một số giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf83p badbuddy02 24-01-2022 9 0   Download

 • Bài giảng Luật tài chính công: Bài 3 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được định nghĩa về nguồn thu ngân sách nhà nước, nội dung, đặc điểm và phân loại các nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trình bày được nội dung, đặc điểm cơ sở pháp lý liên quan đến các nguồn thu ngân sách nhà nước: pháp luật thuế, phí, lệ phí và các nguồn vốn vay khác.

  pdf36p hoaanhdao709 19-01-2022 6 0   Download

 • Bài viết đưa ra các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn vừa qua, tuy nhiên với cách tiếp cận ở góc độ phân tích thực trạng nguồn thu ngân sách nhà nước từ thuế (không bao gồm thu từ dầu thô, thu từ đất đai, thu từ bán tài sản thuộc sở hữu Nhà nước) và chỉ ra những tác động của TPP đến nguồn thu từ thuế.

  pdf10p trollhunters 10-01-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn thuộc NSNN tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai qua đó đề ra các nhóm giải pháp trong quản lý và sử dụng vốn NSNN đến năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

  pdf85p canhvatxanhbaola 08-12-2021 10 1   Download

 • Bằng phương pháp phân tích thống kê mô tả, nghiên cứu này đánh giá thực trạng nợ công và quản lý nợ công ở Việt Nam, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về quản lý nợ công ở Việt Nam trong thời gian qua, từ đó kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý và kiểm soát nợ công để vừa đảm bảo nhu cầu vốn cho quá trình phát triển kinh tế, đồng thời vừa đảm bảo ổn định kinh tế xã hội của đất nước.

  pdf9p mudbound 06-12-2021 15 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
320 tài liệu
1118 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Nguồn vốn ngân sách Nhà nước
p_strCode=nguonvonngansachnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2