intTypePromotion=1
ADSENSE

Ph trong dung dịch

Xem 1-20 trên 334 kết quả Ph trong dung dịch
 • Tài liệu tham khảo chuyên đề hóa học về Các dạng tính pH trong dung dịch

  doc5p lenguyenhungthinh 29-09-2010 1637 419   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • : Dung dịch NaOH có pH=7. Pha loãng dung dịch 10 lần bằng nước thì dung dịch mới pH bằng? A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 Câu 6:Trộn 200ml H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch NaOH 0,06M.pH của dung dịch tạo thành là? A. 2,7 B. 1,6 C. 1,9 D. 2,4

  doc2p phuocnv93 23-06-2011 383 102   Download

 • Bài báo này thông báo kết quả nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của đysprosi (Dy), honmi (Ho) với L-lơxin (Hleu), L-tryptophan (HTrp), L-histidin (HHis) và axetyl axeton (HAcAc) trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH.

  pdf4p uocvong04 24-09-2015 63 8   Download

 • Chitosan là polyme sinh học có khả năng hấp phụ tốt kim loại trong dung dịch nước và nó được liên kết ngang để tránh bị tan trong môi trường axit. Bột chitosan được liên kết ngang với glutaraldehyt (GLA), epiclohydrin (ECH) để nâng cao tính bền hóa học và cơ học . Nghiên cứu hấp phụ ion Cr(VI) lên chitosan đã liên kết ngang được khảo sát theo ảnh hưởng của pH và thời gian hấp phụ.

  pdf7p uocvongxua08 31-08-2015 51 3   Download

 • TiO2 trong nghiên cứu này được điều chế bằng cách đun hồi lưu keo TiO2 trong dung dịch H2O2. Ảnh hưởng của pH dung dịch đun hồi lưu, thời gian đun hồi lưu, hàm lượng H2O2 dùng đun hồi lưu, và ñiều kiện sấy mẫu đến sự hình thành TiO2 và hoạt tính quang xúc tác của chúng đã được khảo sát.

  pdf12p hulk1234 01-06-2018 35 1   Download

 • pH là ch s đỉ ố o độ hoạt động của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, độ hoạt động của ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,011 × 10−14 ở 25 °C) và tương tác với các ion khác có trong dung dịch. Do hằng số điện ly này nên một dung dịch trung hòa (độ hoạt động của các ion hiđrô cân bằng với độ hoạt động của các ion hiđrôxít) có pH xấp xỉ 7. Các dung dịch nước có...

  ppt17p mhlstcontrol 17-10-2011 344 67   Download

 • Chương 5 và 6 trang bị cho người học những kiến thức về dung dịch và dung dịch chất điện ly. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ phân tán, đương lượng (Đ), độ hòa tan, tính chất của dung dịch, tính chất của dung dịch điện ly, độ điện ly, cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu, thuyết axit-bazơ của bronsted, tính pH của các dung dịch axit – bazơ - muối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 250 59   Download

 • Bộ sưu tập bài giảng Hóa học 11 bài 5 gồm các bài Luyện tập Axit, Bazo và muối - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Bài học giúp học sinh củng cố các kiến thức về axit, bazơ, muối và khái niệm pH của dung dịch. Củng cố kiến thức về phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch chất điện li. Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng trao đổi giữa các chất điện li dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn.

  ppt15p thevinh_52 17-03-2014 219 38   Download

 • Với các bài Luyện tập Axit, Bazo và muối, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li được thiết kế và biên soạn chi tiết, hy vọng bộ sưu tập giáo án Hóa học 11 bài 5 là tài liệu tham khảo hay dành cho bạn. Thông qua bài học, giáo viên giúp học sinh củng cố kiến thức về axit, bazơ và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Có kĩ năng rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion thu gọn của các phản ứng. Vận dụng điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li để giải bài toán tính nồng độ ion, khối lượng kết tủa hoặc thể tích khí.

  doc8p dungdoan_27 09-04-2014 364 38   Download

 • Ảnh hưởng của các yếu tố như thời gian khuấy, pH dung dịch, nồng độ bentonit, nồng độ Cu2+, nhiệt độ đến khả năng hấp phụ Cu2+ trên bentonit Thuận Hải đã được khảo sát. Hiệu suất hấp phụ tối ưu đạt 99,86% ở điều kiện: thời gian khuấy 80 phút, nồng độ bentonit 0,5 g/ 100 ml dung dịch, nồng độ Cu2+ 150 mg/l, pH = 5,0. Các thông số nhiệt động của quá trình hấp phụ được xác định ở nhiệt độ 30, 40, 50, 60oC. Kết quả cho thấy quá trình hấp phụ Cu2+ trên bentonit là thu nhiệt và tự xảy ra (Ho = 27,60Kj/mol, Go < 0). Quá trình hấp phụ Cu2+ tuân theo phương trình hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 68 7   Download

 • Bazo là một hợp chất hóa học hoặc là cung cấp các ion hiđrôxít hoặc là hấp thụ các ion hiđrô khi hòa tan trong nước. Các bazơ và các axít được nói đến như là các chất ngược nhau vì hiệu ứng của axít là tăng nồng độ ion hydroni (H3O+) trong nước, còn bazơ thì làm giảm nồng độ của ion này. Các bazơ theo Arrhenius là những chất hòa tan trong nước và có pH lớn hơn 7 khi ở trong dung dịch.

  pdf23p hoangyen999 04-05-2013 56 5   Download

 • Trong bài báo này, mở đầu cho loạt công trình nghiên cứu theo hướng trên, tác giả trình bày những kết quả về thuật toán dựa trên việc tính toán với một hệ mẫu dung dịch phức đa phối tử của ion kim loại trong dung dịch nước. Những tính toán và thực nghiệm trên các loại hệ cụ thể khác nhau sẽ được trình bày trên các bài báo tiếp theo.

  pdf5p uocvong04 24-09-2015 39 3   Download

 • Nghiên cứu sự tạo phức bằng phương pháp chuẩn độ đo pH để xác định hằng số bền của các dạng phức đơn phối tử và đa phối tử giữa Ce3+, Sm3+, Eu3+, Gd3+ với L-phenylalanine, và acetyl acetonate đã xác định được bằng phương pháp chuẩn độ điện thế trong dung dịch ở (30 ±10C; I = 0,1). Các phức chất theo tỉ lệ 1:2 có dạng LnPhe2+, LnAcAc2+, Ln(AcAc)2 + ; tỉ lệ 1:2:2; 1:2:4 có dạng LnAcAcPhe+ , Ln(AcAc)2Phe – Các phức đa phối tử bền hơn các phức đơn phối tử.

  pdf4p cumeo2006 02-07-2018 28 0   Download

 • Nội dung bài viết này là thông báo kết quả nghiên cứu sự tạo phức đơn đa phối tử tecbi với L - histidin và axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH.

  pdf4p cumeo2008 02-07-2018 30 0   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố (Pr, Nd, Sm) với L-alanin và axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo!

  pdf11p meolep3 18-12-2018 31 0   Download

 • Tiêu chuẩn này thay thế phần 2 của TCVN 1057 -71 và quy định phương pháp chuẩn bị các dung dịch đệm dùng để xác định khoảng pH chuyển màu của các chỉ thị axit – bazơ bằng phương pháp đo màu , cũng như để tiến hành một số phản ứng Các giá trị pH nêu trong tiêu chuẩn dùng cho các dung dchj nước có giá trị pH từ 0 đến 14 1 .

  pdf10p chauchaudaxebo 21-03-2011 939 132   Download

 • pH của các ion hiđrô (H+) trong dung dịch và vì vậy là độ axít hay bazơ của nó. Trong các hệ dung dịch nước, độ hoạt động của ion hiđrô được quyết định bởi hằng số điện ly của nước (Kw) = 1,011 × 10−14 ở 25 °C) và tương tác với các ion khác có trong dung dịch. Do hằng số điện ly này nên một dung dịch trung hòa (độ hoạt động của các ion hiđrô cân bằng với độ hoạt động của các ion hiđrôxít) có pH xấp xỉ 7. Các dung dịch nước có giá...

  pdf7p phungnhi2011 18-03-2010 411 95   Download

 • Định luật bảo toàn proton là một định luật quan trọng trong Hóa học phân tích, dùng để tính pH trong dung dịch. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Định luật bảo toàn proton của ThS. Hồ Sỹ Linh trình bày để nắm bắt nội dung chi tiết,

  ppt6p co_don_272727 04-10-2014 475 51   Download

 • Củng cố các kiến thức về axit, bazơ, muối và khái niệm pH của dung dịch. Củng cố kiến thức về phản ứng trao đổi ion xảy ra trong dung dịch chất điện li. 2. Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng viết phương trình phản ứng trao đổi giữa các chất điện li dạng đầy đủ và dạng ion thu gọn. Vận dụng kiến thức để dự đoán chiều hướng của phản ứng trao đổi giữa các chất điện li và làm một số dạng bài tập cơ bản....

  pdf7p paradise5 13-12-2011 437 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Ph trong dung dịch
p_strCode=phtrongdungdich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2