Phương pháp XRD

Xem 1-20 trên 59 kết quả Phương pháp XRD
 • Bài viết trình bày quá trình tổng hợp của các hạt nano TiO2 bằng phương pháp solgel kết hợp thủy nhiệt sử dụng tetra isopropyl titanat (Ti(OC3H7)4 như tiền chất. Đặc trưng của vật liệu TiO2 được đánh giá bằng các phương pháp XRD, FESEM, và UV-Vis. Xúc tác quang hóa được khảo sát đối với chất màu metylen xanh.

  pdf5p jangni 13-04-2018 0 0   Download

 • Mẫu có thể chuẩn bị ở dạng bột, khối hoặc màng mỏng. Nhìn chung mẫu dạng bột sẽ đảm bảo độ chính xác cao hơn. Nếu mẫu dạng bột thì phải nghiền mịn sao cho kích thước đạt dưới 0,01 mm Ép phẳng mẫu lên khay giữ mẫu, độ rộng khoảng 2cm. Gắn khay giữ mẫu lên bệ mẫu. Ghi giản đồ với độ phân giải càng cao càng tốt.

  ppt10p nguyenphonghoak7 08-11-2012 247 75   Download

 • Nano TiO2 dạng ống được tổng hợp từ TiO2 thương mại bằng phương pháp thủy nhiệt từ huyền phù TiO2 thương mại trong NaOH đậm đặc lần đầu tiên được tổng hợp thành công tại trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Sản phẩm thu được có cấu trúc dạng nano ống đồng nhất.

  pdf6p dq_vinh 16-10-2012 181 71   Download

 • Mẫu có thể chuẩn bị ở dạng bột, khối hoặc màng mỏng. Nếu mẫu dạng bột thì phải nghiền mịn sao cho kích thước đạt dưới 0,01 mm Ép phẳng mẫu lên khay giữ mẫu, độ rộng khoảng 2cm. Gắn khay giữ mẫu lên bệ mẫu. Ghi giản đồ với độ phân giải càng cao càng tốt. Chọn bước sóng đơn sắc, thường là Cu-Kα Khi detector quay góc 2θ thì mặt quay góc θ

  ppt13p nguyenphonghoak7 08-11-2012 215 68   Download

 • Mục tiêu của mô đun nhằm giúp sinh viên hiểu được bản chất của các phương pháp quang phổ khác nhau biết cách xác định thành phần hydrocacbon bằng phổ hồng ngoại, xác định các cấu trúc vật liệu bằng phổ rơnghen (xrd), xác định được hàm lượng kim loại nặng có trong dầu mỏ và các phân đoạn nặng của dầu. Phần 1 mô đun trình bày về quang phổ hồng ngoại, quang phổ nhiễu xạ tia X (Rơn nghen).

  pdf70p uocvong06 13-10-2015 100 35   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Vật lí: Nghiên cứu tính chất của Zeolite 4A bằng phương pháp nhiễu xạ tia X nêu lên các tính chất của Zeolite; các phương pháp phân tích XRD; khảo sát tính chất Zeolite 4A bằng phương pháp nhiễu xạ tia X.

  pdf85p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 47 21   Download

 • Bài báo trình bày quá trình tổng hợp HA bằng con đường kết tủa đơn giản, từ các hóa chất cơ bản Ca(OH)2, H3PO4, và khảo sát sản phẩm thu được bằng các phương pháp: Nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM), hấp thụ hồng ngoại (FTIR) và phân tích sự thay đổi khối lượng theo nhiệt độ (TGA). Các đặc trưng đã xác định cũng được so sánh với số liệu của mẫu HA chuẩn của Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST).

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 48 12   Download

 • It has been discovered that many oxides can disperse spontaneously onto the supported surfaceto form a monolayer. When the catalysts are up to the monolayer, the oxide remains on the support as amorphous phase or in other words, it is well dispersed. Above the monolayer, X-ray diffractrograms indicate the presence of crystalline oxide. The monolayer of MeOx/TiO2 catalysts (Me = Mo, Co, Ni) were determined by X-ray Diffraction (XRD). The selective oxidations of hydrocarbon on oxide catalysts are known to proceed by a redox mechanism (Mars-van Krevelen mechanism).

  pdf6p uocvong03 24-09-2015 19 5   Download

 • Vật liệu phát quang màu xanh BaMgAl10O17: Eu2+ (3 %mol) được chế tạo bằng phương pháp nổ dung dịch urê-nitrat, sử dụng chất khử urê, nung ở nhiệt độ thấp. Các kết quả XRD, SEM cho thấy mẫu có cấu trúc lục giác và kích thước hạt cỡ nanomet. Phổ bức xạ của BaMgAl10O17: Eu2+ là một dải rộng có cực đại ở 453 nm do chuyển dời của cấu hình điện tử từ 4f65d-4f7 của ion Eu2+ trong mạng nền.

  pdf7p sunshine_9 24-07-2013 29 3   Download

 • Màng SnO2 pha tạp Ga (GTO) được chế tạo từ bia gốm hỗn hợp (SnO2 + Ga2O3) bằng phương pháp phún xạ magnetron DC trong khí nền Ar ở áp suất 4.10-3 torr. Ảnh nhiễu xạ tia X (XRD), phương pháp đo Hall Van Der Pauw và phổ truyền qua UV- Vis được sử dụng để khảo sát đặc trưng của màng. Mời các bạn cùng tham khảo kết quả nghiên cứu.

  pdf10p bautroibinhyen17 13-02-2017 11 3   Download

 • Porous hydroxyapatite ceramic was synthesized by solid phase method using Ca(OH)2 and Ca3(PO4)2 at the temperature interval 200 - 350o C. The samples, after pelleting and sintering, were characterized by X-ray diffractometry (XRD), Fourier transform infra-red spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM) and thermal gravimetric analysis (TGA). Porous structure of hydroxyapatite was obtained with the 42 – 55% porosity.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 53 17   Download

 • Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về việc chế tạo lớp phủ đa lớp cấu trúc nano luân phiên từ tính CuNiCo/không từ tính Cu/CuNiCo... trên đế n-(100)Si từ một dung dịch duy nhất bằng phương pháp mạ xung dòng hình chữ nhật. Việc lựa chọn các thông số xung dòng có ảnh hưởng quyết định đến biến thiên từ điện trở MR của lớp phủ. Các nghiên cứu về cấu trúc (XRD, AMF, SEM) minh hoạ vi cấu trúc của lớp phủ có hiệu ứng MR tương ứng.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 26 4   Download

 • In this article, iron nanoparticles were synthesized by reduction of FeCl3.6H2O 0,045M using NaBH4 0,25M. Characteristics of obtained iron particales were studied by Transmission Electron Microscopy (TEM), X-ray diffraction method (XRD) and BET specific surface area, and maximum benzen adsorption. The TEM results of synthesized iron nanoparticales show that iron particles are spherical in shape and connected in chains, the particale size is about 3 - 50nm. The X-ray results show that synthesized nanoparticles is iron at 44.720.

  pdf4p tuanloc_muido 11-12-2012 25 3   Download

 • Nanometer perovskite-type complex oxide La1-xSrxMnO3 was prepared by sol-gel method using citrate ion as ligand. The formation process of La1-xSrxMnO3was investigated by DTA, TGA, DTGA, TEM and XRD. The BET surface area of the obtained perovskite was also determined. The results show that the nanocrystalline structure maybe created since the temperature 260o C. When the calcining temperature increases from 260o C to 600o C so the particle size raises from 10 nm to 40 nm and BET surface area decreases from 13,467 m2 /g to 6,273 m2 /g.

  pdf5p uocvong01 24-09-2015 27 3   Download

 • Nanoparticle of Perovskite La1-xSrxCoO3 (x = 0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) were prepared by using citric acid sol-gel method. The structure and morphology of products were investigated by X-ray difraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The specific surface area (BET) was determined by N2 adsorption/desorption at 77 K. The catalytic oxidation of propene and removal NOx were studied by Temperature Program Surface Reaction (TPSR) over every compositions. The results show that the contened of substituted ion Sr2+ influenced on the oxidation temperature of propene.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 17 2   Download

 • La0.9Ce0.1Mn0.5Cu0.5O3 was prepared by the combustion method using polyvinyl alcohol (PVA) and corresponding metal nitrates. Samples were characterized by thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA), X-ray diffraction (XRD), FT-IR spectra, transmission electron microscopy (TEM) and BET (Brunaure-Emmet-Teller) measurements. The results show that perovskite phase is formed at 600o C. Sample synthesized under optimal condition has nanostructure with large specific area.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 13 2   Download

 • In this article, iron nanoparticles were synthesized by reduction of FeCl3.6H2O 0,045M using NaBH4 0,25M. Characteristics of obtained iron particales were studied by Transmission Electron Microscopy (TEM), X-ray diffraction method (XRD) and BET specific surface area, and maximum benzen adsorption. The TEM results of synthesized iron nanoparticales show that iron particles are spherical in shape and connected in chains, the particale size is about 3 - 50nm. The X-ray results show that synthesized nanoparticles is iron at 44.720.

  pdf4p uocvong02 24-09-2015 23 2   Download

 • LaMn0.5Cu0.5O3 was synthesized as nanoparticles with relatively high surface area (19 m2/g) at low temperature (600o C) from gel precursor prepared by using polyvinyl alcohol (PVA) and corresponding metal nitrates. Influence of pH, PVA/metals mole ratio and temperature of gel formation on the crystallization of perovskites was studied. Samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-DTA), transmission electron microscopy (TEM) and BET (Brunaure-Emmet-Teller) measurements.

  pdf6p uocvong01 24-09-2015 6 1   Download

 • Bột nano oxit sắt với hình thái khác nhau đã được nghiên cứu tổng hợp dung chất chất hoạt động bề mặt trong điều kiện thuỷ nhiệt ở trong khoảng từ 70 - 150oC. Cấu trúc của oxit sắt được nghiên cứu bằng các phương pháp hoá lý bao gồm: hiển vi điện tử quét (SEM), nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích nhiệt (TG-DSC) và khử hydro theo chương trình theo nhiệt độ và kết quả cho thấy bột oxit sắt thu được có kích thước nano và chủ yếu tồn tại ở dạng Fe2O3....

  pdf6p phalinh15 12-08-2011 111 39   Download

 • Trong bài báo này, các đặc tính của nguyên liệu diatomite Phú Yên đã được nghiên cứu bằng phân tích hồng ngoại, nhiễu xạ tia X, huỳnh quang tia X kết hợp với phương pháp mô phỏng lượng tử bằng phần mềm Gaussian 03. Kết quả đã cho thấy cấu trúc...

  pdf7p phalinh17 13-08-2011 87 21   Download

Đồng bộ tài khoản