Quản lý nàh nước

Xem 1-20 trên 245 kết quả Quản lý nàh nước
 • Câu 6: tại sao khoa học HCC là một lĩnh vực khoa học liên ngành có liên hệ chặt chẽ và dựa trên thành tựu của ngành khoa học khác. Hành chính học là khoa học lấy quản lý hành chính làm đối tợng nghiên cứu chính. Có thể định nghĩa hành chính học là khoa học nghiên cứu các quy luật quản lý có hiệu quả những công việc xã hội của các tổ chức hành chính Nhà nớc . Hành chính học là một khoa học ra đời muộn hơn nhiều ngành khoa học khác và do...

  pdf6p daicahaudau 01-07-2011 434 166   Download

 • Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích những điểm chung và khác biệt giữa quản lý Nhà nớc với các dạng quản lý xã hội khác để chứng tỏ “QLNN là một dạng quản lý xã hội đặc biệt”. Quản lý là một hoạt động phức tạp và có nhiều chức năng. Quản lý ở góc độ quản lý học là sự tác động có tổ chức có hớng đích của chủ thể quản lý lên đối tợng quản lý nhằm hớng hành vi của đối tợng đạt tới mục tiêu đã địnhtrớc. ...

  pdf15p daicahaudau 01-07-2011 379 157   Download

 • Câu 8: Phân biệt thể chế Nhà nớc, thể chế t và thể chế HC. Thể chế Nhà nớc là toàn bộ các văn kiện pháp luật, Hiến pháp, luật, Bọ luật, văn bản dới luật để tạo thành khuôn khổ pháp luật để Bộ máy Nhà nớc thực hiện chức năng quản lý Nhà nớc đối với toàn xã hội để cá nhân tổ chức sống và làm việc theo pháp luật. Thể chế t là toàn bộ các quy định mang tính quy phạm của các thực thể ngoài Nhà nớc để thực hiện chức năng quản...

  pdf10p daicahaudau 01-07-2011 241 106   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THANH NIÊN CÁC CẤP, CÁC NGÀNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf7p duanon 23-12-2011 40 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẦU TƯ, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN GIAI ĐOẠN 2011-2020

  pdf3p buomgiay 13-12-2011 25 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

  pdf11p buomgiay 13-12-2011 18 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 10 CỦA QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẠI BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf2p voigiay 05-11-2011 38 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHO CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG XÃ

  pdf2p chuon-chuon 13-01-2012 31 1   Download

 • Câu 13: Chức năng HCNN là gì? Phân loại các chức năng của HCNN . Chức năng HCNN là loại hoạt động hành chính Nhà nớc đợc tách ra trong quá trình phân công lao động. Quyền lực Nhà nớc về chuyên môn hoá lao động của các cơ quan HCNN đợc thực thi từng thời kỳ nhất định. Thông qua các chức năng HC phản ánh vai trò hoạt động của các cơ quan thực thi quyền hành pháp đối với đời sống xã hội. Quyền hành pháp đối với xã hội đợc thực hiện qua các...

  pdf25p daicahaudau 01-07-2011 321 138   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

  pdf43p buomgiay 13-12-2011 63 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf6p chuon-chuon 13-01-2012 25 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  pdf13p duanon 23-12-2011 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

  pdf4p chuon-chuon 13-01-2012 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN QUẢN LÝ RỦI RO HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf8p voigiay 05-11-2011 16 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành ch...

  pdf15p buomgiay 13-12-2011 30 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VIỆT NAM - HÀ LAN VỀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p buomgiay 13-12-2011 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf19p buomgiay 13-12-2011 33 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ, HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf3p buomgiay 13-12-2011 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DANH MỤC VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT THIẾT BỊ KIỂM NGHIỆM DO DỰ ÁN QSEAP TÀI TRỢ CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

  pdf2p duanon 23-12-2011 17 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

  pdf3p chuon-chuon 13-01-2012 17 2   Download

Đồng bộ tài khoản