intTypePromotion=1

Quyết định số 5978/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
1
download

Quyết định số 5978/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5978/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011 Số: 5978/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y; Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội tại tờ trình số 196/TTr-SNN, ngày 05/12/2011 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội gồm các đồng chí có tên sau đây: 1. Đ/c Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP: Trưởng ban; 2. Đ/c Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Phó trưởng ban thường trực; 3. Đ/c Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Phó trưởng ban; 4. Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương: Ủy viên; 5. Đ/c Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế: Ủy viên; 6. Đ/c Trần Danh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Ủy viên;
  2. 7. Đ/c Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên; 8. Đ/c Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ủy viên; 9. Đ/c Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc Công an Thành phố: Ủy viên; 10. Đ/c Trương Văn Phú, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô: Ủy viên; 11. Đ/c Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra Thành phố: Ủy viên; 12. Đ/c Nguyễn Duy Phong, Trưởng phòng Giao thông Đô thị, Sở Tài chính: Ủy viên; 13. Đ/c Cấn Xuân Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội: Ủy viên; 14. Đ/c Ngô Thái Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường: Ủy viên; 15. Đ/c Phùng Thị Phúc, Phó trưởng Ban biên tập kinh tế, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội: Ủy viên; 16. Đ/c Phạm Xuân Quang, Trưởng Ban Nông nghiệp và Nông thôn, Báo Hà Nội mới: Ủy viên; 17. Đ/c Nguyễn Thị Xuyên, Trưởng Ban Kinh tế Hội nông dân Thành phố: Ủy viên. Điều 2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội có nhiệm vụ: 1. Xây dựng và chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng quy định. 2. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã. - Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tại cơ sở theo quy định. - Chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chế độ quản lý tài chính. 3. Kiểm tra, đôn đốc và giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm của đơn vị và địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội. 4. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội do đồng chí Trưởng ban thống nhất phân công và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
  3. 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố Hà Nội được ngân sách thành phố cấp qua Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Chánh văn phòng UBND Thành phố; Chủ t ịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông vận tải, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chánh Thanh tra Thành phố, Bộ tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an Thành phố, Tổng biên tập Báo Hà Nội mới, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Chủ t ịch Hội Nông dân Thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Bộ NN và PTNT; - Thường trự c: Thành ủy, HĐND Thành phố; (để b/c) - Các đ/c PCT UBND TP; - Ban tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thế Thảo - VPUB: các PVP, các phòng CV, Phòng NN (02 bả n), TH; - Lưu VT.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2