intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định số 431

Xem 1-16 trên 16 kết quả Quy định số 431
 • Quyết định số 431/2019/QĐ-UBND công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 13 0   Download

 • Quyết định số 431/QĐ-­QLD về việc ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 05 năm - đợt 38. Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 5 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN “ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT WTO VÀ KHU VỰC ĐỐI VỚI NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;...

  pdf2p luatsuminhtri 25-06-2013 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án đơn giản...

  pdf5p luatsuminhtri 25-06-2013 39 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án...

  pdf15p luatsuminhtri 25-06-2013 30 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua phương án...

  pdf36p minhtri2205 29-05-2013 42 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH PHÚ YÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thông qua...

  pdf35p minhtri2205 29-05-2013 40 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

  pdf2p caythongxinh 19-12-2012 44 2   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 57 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf16p duanon 23-12-2011 34 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

  pdf16p buomgiay 13-12-2011 45 2   Download

 • Quyết định số 431/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo mở rộng cảng hàng không quốc tế Nội Bài (phần phía Bắc) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt12 02-12-2009 69 1   Download

 • Quyết định số 431/2003/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục các loại tầu biển và số lượng tầu biển đóng trong nước năm 2003 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawgtvt7 26-11-2009 57 3   Download

 • Thông báo số 431/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng – Bí thư Ban cán sự Đảng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 (khóa IV) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 70 1   Download

 • Nghị định số 431-BCN về việc chấn chỉnh tổ chức và nhiệm vụ Cục Thiết kế thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawbmhc11 24-11-2009 51 1   Download

 • Quyết định số 431-TS-QĐ về hợp nhất trường nghiệp vụ Gia Lâm vào trường trung cấp Thủy sản trung ương II do Tổng cục Thuỷ sản ban hành.

  pdf2p lawgd10 22-11-2009 48 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định số 431
p_strCode=quydinhso431

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2