Quy định tiêu chí

Xem 1-20 trên 4737 kết quả Quy định tiêu chí
 • Mời các bạn tham khảo "Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định" được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2013, có tổng cộng 3 điều.

  pdf2p thanhpham11 10-03-2014 45 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

  pdf10p bupbebagsu 16-01-2013 22 3   Download

 • Nghị định này quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục Hải quan); tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

  doc7p manhhienhqlc 20-04-2017 6 0   Download

 • Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf6p 0162987154 16-11-2017 2 0   Download

 • Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc các vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  pdf6p 0162987154 16-11-2017 0 0   Download

 • Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc5p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Ebook Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu thông tin về: Các quy định của những nước nhập khẩu lớn, các chương trình chứng nhận tự nguyện chính, các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận.

  pdf67p daxuhi 22-03-2012 184 76   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH DO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BAN HÀNH.

  pdf7p kt1987 28-01-2011 123 11   Download

 • Cùng tìm hiểu các thông tin chứng nhận về môi trường; chứng nhận xã hội; an toàn thực phẩm và chứng chỉ thực hành tốt; chứng nhận chất lượng thực phẩm đặc trưng;... được trình bày cụ thể trong "Ebook Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu: Phần 2".

  pdf34p codon_10 04-04-2016 15 5   Download

 • Ebook Các quy định, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với nông sản xuất khẩu với mục tiêu cung cấp cho những nhà sản xuất và xuất khẩu những thông tin về các quy định của những nước nhập khẩu lớn; các chương trình chứng nhận tự nguyện chính; các địa chỉ liên hệ có thể tìm kiếm thêm thông tin về các quy định nhập khẩu và chương trình chứng nhận. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 1 cuốn sách.

  pdf33p codon_10 04-04-2016 15 4   Download

 • BÁO CÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ THU NHẬP (SỐ 10) TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI

  pdf1p duongphuongtim 23-04-2013 35 1   Download

 • 1.1. Quy định này quy định những chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản để thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số. Khi thành lập bản đồ địa hình, phải thực hiện theo quy định tại Quy định kỹ thuật này, trường hợp các nội dung khác chưa được quy định trong Quy định kỹ thuật này thì thực hiện theo quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng. 1.2.

  doc18p vuthanhvigac 31-07-2013 229 36   Download

 • Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS về việc ban hành Quy định Tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf3p lawgtvt4 26-11-2009 73 8   Download

 • và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Mục 3, Chương IV, Luật Đa dạng sinh học ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH: Điều 1.

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 42 6   Download

 • Mục tiêu của Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng "Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám chữa bệnh bảo hiệm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện – tỉnh Thanh Hóa" nhằm đánh giá ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện - tỉnh Thanh Hóa; đánh giá ảnh hưởng của phương thức khoán quỹ định suất đến một...

  pdf28p thaodien102 16-11-2015 24 6   Download

 • Quyết định số 85/2003/QĐ-UB "Về việc ban hành Quy định tiêu chí làng (xã) sinh thái-du lịch trên địa bàn ngoại thành Hà Nội" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf6p lawvhxh13 19-11-2009 49 4   Download

 • Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định tiêu chí phân loại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (thuộc Chương trình 135 giai đoạn II) tỉnh Điện Biên theo trình độ phát triển

  pdf6p lawvhxh7 16-11-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 166/2001/QĐ-UBDTMN về việc ban hành quy định tiêu chí hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban dân tộc và miền núi ban hành

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 39 3   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------Số: 761/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Việt Trì, ngày 25 tháng 3 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT CÔNG NHẬN LÀNG CÓ NGHỀ KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH PHÚ THỌ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

  pdf4p shishomaru 03-06-2010 52 3   Download

 • Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ban hành quy định tiêu chí phân loại ấp, khu vực ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

  pdf13p conduongmauxanh1234 24-03-2014 7 0   Download

Đồng bộ tài khoản