intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ phát triển khoa học

Xem 1-20 trên 2107 kết quả Quỹ phát triển khoa học
 • Nội dung của luận án kết cấu thành 4 chương, gồm: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Chương 3: Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

  pdf27p hanh_tv27 16-04-2019 25 2   Download

 • Nội dung của luận án được kết cấu thành 4 chương, gồm: Tổng quan nghiên cứu về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ; Thực trạng quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước đầu tư cho các quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 19 0   Download

 • Bài viết Nới lỏng các quy định pháp lý để quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp vào cuộc sống trình bày Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 17 1   Download

 • Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp được Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; ngày 09 tháng 02 năm 2011 Bộ Tài chính đã ban hành tiếp Thông tư số 15/2011/TT-BTC hướng dẫn về thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực từ 24/4/2011.

  doc9p hieugnart 07-09-2012 110 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án: Cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ này để thúc đẩy phát triển KH&CN, góp phần phát triển KT-XH. Việc nghiên cứu đề tài luận án này cũng cung cấp một tài liệu tham khảo cho các viện nghiên cứu, các trường đại học, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

  pdf212p hanh_tv27 16-04-2019 25 2   Download

 • Báo cáo Khoa học đề tài khoa học cấp bộ "Lịch sử phát triển khoa học hành chính" nhằm phác họa một bức tranh toàn cảnh về sự hình thành và phát triển của khoa học hành chính từ những ý tưởng sơ khai đến một hệ thống các khái niệm, các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt logic và phản ánh bản chất, quy luật hoạt động, phát triển của hành chính công.

  pdf100p lanlan38 01-04-2013 184 48   Download

 • Quyết định 14/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

  doc3p nguyenchien 08-08-2009 210 22   Download

 • Bài giảng "Chương 2: Lịch sử phát triển khoa học địa lý" trình bày tóm lược về quá trình hình thành và phát triển của khoa học địa lý, các quan niệm về khoa học địa lý, các quy luật tự nhiên liên quan địa lý. Phần cuối bài giảng là các bài tập ôn tập và củng cố kiến thức dành cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p nhasinhaoanh_06 15-09-2015 98 19   Download

 • Đề án "Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 tỉnh Lào Cai" nhằm phục vụ các mục tiêu định hướng đã đề cập trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai, quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm của tỉnh cũng như định hướng phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2020.

  pdf25p emvaolop1 29-01-2015 89 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài luận án nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện quản lý NSNN đầu tư cho các quỹ phát triển KH&CN Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các quỹ này để thúc đẩy phát triển KH&CN, góp phần phát triển KT-XH. Việc nghiên cứu đề tài luận án này cũng cung cấp một tài liệu tham khảo cho các viện nghiên cứu, các trường đại học, phục vụ các hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

  pdf212p sohucninh321 09-07-2019 23 6   Download

 • "ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập và biên soạn nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

  pdf185p talata_6 23-12-2014 59 5   Download

 • Nguồn tài chính cho KH&CN đang là nút thắt trong quá trình phát triển KH&CN của các trường đại học trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu này trình bày xu hướng chung trên thế giới và Việt Nam về việc đa dạng hóa nguồn tài trợ các hoạt động phát triển KH&CN tại các trường đại học.

  pdf6p vicapital2711 02-08-2019 23 0   Download

 • Căn cứ Thông tư số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà Nước và Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản...

  pdf4p haichau 24-06-2009 1275 434   Download

 • Phát triển công nghiệp Đồng Nai - ngành kinh tế chủ đạo của tỉnh phù hợp với quan điểm phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đông Nam Bộ và các điều kiện trong và ngoài nước để phát triển bền vững và chủ động hội nhập.

  pdf158p lalan38 28-03-2013 87 21   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

  pdf8p daumeoduoicop 26-03-2010 127 12   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

  doc0p 1huutri 06-08-2009 99 9   Download

 • Tổng luận: ASEAN - 40 năm phát triển khoa học và công nghệ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thực hiện nhằm giới thiệu với quý độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

  pdf185p talata_6 23-12-2014 72 9   Download

 • Bài báo là kết quả nghiên cứu của Đề tài "Nghiên cứu so sánh các mô hình liên kết khu vực - Kinh nghiệm cho ASEAN", mã số V.2.1 - 2011.07 do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Bài viết tập trung nghiên cứu quá trình xây dựng chính sách nhập cư của EU, qua đó rút ra một số gợi mở cho ASEAN trong lộ trình hướng tới Cộng đồng năm 2015.

  pdf12p sieunhansoibac3 12-04-2018 42 8   Download

 • Quyết định 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 16/5/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố

  doc1p 1huutri 06-08-2009 103 4   Download

 • Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  pdf15p bachma49 28-12-2017 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword= Quỹ phát triển khoa học
p_strCode=quyphattrienkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2