intTypePromotion=4
ANTS

Quyền lực chính trị

Xem 1-20 trên 811 kết quả Quyền lực chính trị
 • Phần trả lời dưới đây mình trích từ sách Chính trị học hỏi và đáp, NXB Chính trị quốc gia, 2005 mà cụ thể là câu 8 : "Hãy phân tích nội hàm phạm trù quyền lực và làm rõ bản chât của quyền lực chính trị". Mình nghĩ qua phần trả lời của câu hỏi này sẽ giúp làm rõ hơn vấn đề các bạn thắc mắc.

  doc3p sithuy2010 24-03-2010 927 304   Download

 • Quyền lực chính trị thuộc về nhân dân, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của toàn bộ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là nội dung chủ yếu của toàn bộ công cuộc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhất là từ năm 1986, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta bước vào một giai đoạn xây dựng và...

  pdf120p vascaravietnam 15-08-2012 309 137   Download

 • Đề tài nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về truyền thông đại chúng (TTĐC) trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở các nước tư bản phát triển, từ đó rút ra ý nghĩa, những giá trị phù hợp phát triển TTĐC Việt Nam; phân tích vai trò của TTĐC trong hệ thống tổ chức quyền lực chính trị ở một số nước tư bản phát triển;… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf206p tsmttc_009 26-07-2015 238 65   Download

 • Sự hình thành chế độ dân chủ là kết quả của quá trình phát triển kinh tế và chính trị, có tác động to lớn đến diện mạo chung của xã hội, đến sự tăng trưởng kinh tế và giải phóng năng lực sáng tạo của con người. Song, hiệu quả tác động của dân chủ lại phụ thuộc vào sự hoàn thiện của HTCT với tư cách là hệ thống các thiết chế chính trị và cơ chế thực hiện quyền lực chính trị. ...

  pdf77p vascaravietnam 15-08-2012 117 45   Download

 • Bài giảng Quyền lực chính trị của nhân dân lao động trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Quyền lực chính trị – khái niệm, cấu trúc, cơ chế thực thi; phương thức và cơ chế để hiện thực hóa quyền lực của giai cấp cầm quyền;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin chi tiết.

   

  doc12p meomun12340628 31-08-2015 141 33   Download

 • Cùng tìm hiểu khái niệm quyền lực chính trị; thực hiện quyền lực chính trị; quyền hành pháp trong thực hiện quyền lực chính trị được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chuyên đề 1: Tổ chức thực hiện quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay". Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf27p cuonghuyen0628 05-11-2015 139 29   Download

 • LUẬN VĂN: Vai trò Mặt trận Lào xây dựng Tổ quốc trong việc thực hiện quyền lực chính trị của nhân dân các bộ tộc Lào hiện nay Mở đầu .1. Tính cấp thiết của đề tài Trong sự nghiệp cách mạng giải phóng đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chế độ mới ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), Mặt trận Lào xây dựng Tổ quốc (trước đây là Mặt trận Lào yêu nước) luôn luôn có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới về...

  pdf79p vascaravietnam 15-08-2012 85 22   Download

 • Bài giảng Quyền lực chính trị và hệ thống chính trị bao gồm những nội dung về quyền lực và quyền lực chính trị; hệ thống chính trị; thực hiện dân chủ ở cơ sở và đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.

  ppt16p cocacola_02 01-10-2015 145 20   Download

 • Tài liệu "Quyền lực chính trị" giới thiệu đến người đọc một số nội dung cơ bản sau đây: quyền lực chính trị và đời sống xã hội, cơ sở của quyền lực chính trị theo quan điểm của Yukl, bản chất của quyền lực chính trị, một số đặc điểm của quyền lực chính trị.

  pdf8p susuqb 18-12-2015 132 16   Download

 • Chính trị học hiện đại (từ nửa sau thế kỷ XX trở lại đây) vừa tiếp tục những hướng nghiên cứu đã có, vừa có những hướng nghiên cứu mới, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề quan trọng và có ý nghĩa về quyền lực - phạm trù trung tâm, xuất phát của chính trị học. Những kết quả nghiên cứu về quyền lực trở thành cơ sở cho nghiên cứu việc tổ chức và vận hành quyền lực chính trị, các quá trình chính trị, chính sách công, văn hóa chính trị, con người chính trị và chính trị quốc tế,v.v… Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 63 18   Download

 • Bài viết Từ quan điểm của Ph. Ăng-Ghen, suy nghĩ tác động của quyền lực chính trị đối với sự phát triển kinh tế ở Việt Nam dựa vào quan điểm của Ph. Ăng-Ghen luận về hai vấn đề đó là phát triển kinh tế tư nhân và cơ cấu ngành kinh tế quốc dân tại Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 42 6   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Vai trò chính trị của báo chí – Một số vấn đề chung. Chương 2: Tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát quyền lực chính trị của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới. Chương 3: Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cường vai trò giám sát quyền lực chính trị của báo chí.

  pdf16p truongtien_06 31-03-2018 62 12   Download

 • Tài liệu "Bài 3 - Quyền lực chính trị" trình bày định nghĩa, đặc điểm của quyền lực, phân loại quyền lực. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt27p nbthanh_12 02-10-2018 71 7   Download

 • Khi xã hội loài người phân chia thành hai lực lượng đối kháng nhau: Giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, phạm trù quyền lực chính trị được các nhà tư tưởng và các triết gia phương Tây quan tâm sâu sắc trên cả phương diện lí luận lẫn thực tiễn nhằm xây dựng một xã hội với các mối quan hệ cộng đồng tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, khả năng phát triển của mỗi cá nhân.

  pdf14p vithomasedison2711 15-08-2019 32 4   Download

 • Tài liệu Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của chính trị học do PGS.TS. Lưu Văn An và GS.TS. Dương Xuân Ngọc biên soạn cung cấp cho người đọc những phân tích, luận giải làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến khoa học chính trị, thực thi và kiểm soát quyền lực chính trị ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf66p doinhugiobay_09 05-01-2016 291 111   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của chính trị học, phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và giải đáp về quyền lực chính trị và cầm quyền, thể chế chính trị thế giới đương đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p doinhugiobay_09 05-01-2016 251 91   Download

 • Tài liệu về chính trị học đại cương có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1 trình bày lược khảo lịch sử tư tưởng chính trị, chương 2 giới thiệu về quyền lực chính trị, chương 3 trình bày về hệ thống chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf71p internethuunghia 14-03-2016 127 38   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thăng trầm quyền lực (Phần 2) , phần 2 trình bày các nội dung: Biến đổi quyền lực chính trị (những thập niên quyết định, Đảng vô hình, chiến thuật thông tin,...), biến đổi quyền lực toàn cầu (kim tự tháp và thám hiểm mặt trăng, cân bằng quyền lực, những kiếm khách toàn cầu,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf411p doinhugiobay_03 17-11-2015 98 35   Download

 • Bài viết này phân tích diễn ngôn để bàn về đặc điểm của DNCT đặt trong mối quan hệ với việc xây dựng hình ảnh nhà chính trị và quyền lực chính trị, sau đó áp dụng những hiểu biết về DNCT để soi chiếu vào một số diễn ngôn về quản lí giáo dục đại học - một kiểu dạng DNCT để tìm hiểu sự vận hành của mục đích chính trị trong các diễn ngôn này.

  pdf7p sansan4 30-05-2018 26 0   Download

 • Bài tiểu luận: Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, nhằm cung cấp thêm những cơ sở khoa học cho các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương vận dụng, tổ chức các hoạt động, tăng cường tiềm lực CT-TT nói riêng và tiềm lực mọi mặt của KVPT tỉnh (thành). Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc30p phuongsqtt 15-02-2016 705 99   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Quyền lực chính trị
p_strCode=quyenlucchinhtri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản