intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền ưu tiên

Xem 1-20 trên 271 kết quả Quyền ưu tiên
 • Luận văn "Ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk" được thực hiện với mục tiêu là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về BĐKH, trình bày thực trạng công tác ứng phó với BĐKH ở Việt Nam, đưa ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở cho việc đề xuất hệ thống giải pháp hành động nhằm tăng cường ứng phó với BĐKH của CQĐP tỉnh Đắk Lắk trong bối cảnh hiện nay.

  pdf119p hoababytrang2510 04-06-2022 8 4   Download

 • Đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên là biểu mẫu được cá nhân lập ra và được gửi lên cơ quan có thẩm quyền xem xét và xác nhận thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên trong xét tuyển theo quy định của nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p hoababytrang2510 04-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu, đánh giá hiệu quả hoạt động thu hồi tài sản qua việc áp dụng các biện pháp tư pháp, thực thi các trách nhiệm dân sự trong các vụ án xử lý tội phạm tham nhũng; nhận diện và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi các tài sản có nguồn gốc tham nhũng đã được chuyển nhượng trên cơ sở tôn trọng các quyền tự do kinh doanh được nhà nước cam kết.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 29 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu khái niệm an ninh quốc gia nói chung và chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ nói riêng; nghiên cứu những nội dung cơ bản của năm bản Chiến lược an ninh quốc gia của các chính quyền Mỹ từ năm 1993 đến năm 2012; so sánh nội dung của các Chiến lược an ninh quốc gia để thấy được những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản trong ưu tiên chiến lược của các chính quyền Mỹ trong giai đoạn này, đồng thời lý giải những tương đồng và khác biệt đó.

  pdf119p badbuddy10 21-04-2022 4 2   Download

 • Bài viết phác thảo cải cách hệ thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo (R&I) quốc gia của Thái Lan trong những năm 2018-2019 và hướng tới các mục tiêu bền vững. Xem xét quản trị khu vực công, hệ thống ngân sách phản ánh cấu trúc quyền lực, lịch sử và nền tảng kinh tế-xã hội của một quốc gia.

  pdf18p viplato 05-04-2022 24 2   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống về mặt lý luận, đánh giá một cách có căn cứ khoa học về tổ chức, thẩm quyền và thực trạng của hệ thống TA. Trên cơ sở đó và dựa vào những quan điểm, phương hướng cải cách tư pháp của Đảng để đề xuất những giải pháp tối ưu nhằm góp phần cải cách hệ thống TA ở nước ta đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước và xây dựng NNPQ XHCN Việt Nam.

  pdf222p badbuddy09 29-03-2022 15 6   Download

 • Đề tài nghiên cứu về cơ sở hình thành các quyền của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành hình phạt tù, thực trạng và các quyền của họ; các đặc điểm của quyền con người trong khi bị giam, giữ để khái quát thành cơ sở lý luận; tìm ra các phương diện đảm bảo cho quyền của ngời bị tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù đi sâu phân tích những ưu, khuyết điểm và sự tiếp cận lý luận vào thực tiễn... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf115p badbuddy08 16-03-2022 4 0   Download

 • Trên cơ sở xem xét vấn đề lý luận cơ bản về khai thác chung trong Luật biển quốc tế, cùng với việc phân tích các dạng khai thác chung điển hình trên thế giới, rút ra những ưu điểm và những hạn chế của các mô hình.

  pdf136p badbuddy07 26-02-2022 12 0   Download

 • Nnội dung đề tài không chỉ tập trung đánh giá riêng hoạt động kiểm tra, xử lý VBQPPL, mà còn có cả một số đánh giá liên quan đến hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL. Trên cơ sở đó rút ra được những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại và quan trọng hơn là đề ra được các giải pháp về hoàn thiện hoạt động kiểm tra VBQPPL của chính quyền địa phương và đưa hoạt động kiểm tra, xử lý đối với VBQPPL của HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đi vào nề nếp, đúng pháp luật, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong thực tiễn.

  pdf125p badbuddy03 22-02-2022 5 0   Download

 • Tư pháp quốc tế là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Để đảm bảo cho học phần được thực hiện đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo cả về kiến thức, kỹ năng, thái độ người học thì việc cải tiến phương pháp dạy học và cung cấp học liệu cho người học được ưu tiên hàng đầu. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài, nhóm tác giả đã biên soạn: Tài liệu học tập hướng dẫn giải quyết các tình huống trong học phần Tư pháp quốc tế với mục đích cung cấp nguồn tư liệu cho người học, điều chỉnh phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf128p cucngoainhan7 23-02-2022 22 5   Download

 • Quyết định số 373/2021/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 2335/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt các dự án, nhiệm vụ triển khai các chương trình thuộc Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc6p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích và làm rõ những vấn đề lý luận của hợp đồng uỷ quyền như khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành; vai trò của hợp đồng uỷ quyền trong nền kinh tế thị trường; phận tích, đánh giá những quy định của pháp luật hiện hành, thực tiễn hoạt động công chứng, chứng thực và thực hiện hợp đồng uỷ quyền. Trên cơ sở, đánh giá những ưu điểm cũng như chỉ ra những mặt hạn chế của của pháp luật Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng uỷ quyền.

  pdf94p badbuddy05 21-02-2022 60 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách tổng thể các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về bảo hộ nhãn hiệu trên cơ sở so sánh với các quy định trong các văn bản luật trước đây, với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác, các quy định tương tự của nước ngoài cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật từ đó rút ra được những ưu điểm và hạn chế của cơ chế bảo hộ hiện hành và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ nhãn hiệu sao cho đạt được hiệu quả cao nhất và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

  pdf141p badbuddy05 16-02-2022 5 2   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ về mặt lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nói riêng. Phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay cũng như mô hình NQTM đang rất thành công tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên, đánh giá những ưu điểm cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng nhượng quyền thương mại.

  pdf96p badbuddy05 16-02-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế thu nhập là cá nhân góp phần mang lại một cách nhìn toàn diện về những ưu điểm, nhược điểm của Luật thuế TNCN nói chung, những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung để tạo ra một sắc thuế có tính thực tiễn, được người nộp thuế tự nguyện chấp hành và nguồn thu của ngân sách nhà nước từ thuế TNCN được bảo đảm.

  pdf89p badbuddy04 11-02-2022 10 1   Download

 • Mục đích của đề tài là qua thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Bình Định, từ đó đánh giá những ưu điểm, tồn tại, yếu kém để đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực này được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp của công dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

  pdf89p badbuddy01 29-01-2022 8 2   Download

 • Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc quy định quyền và nghĩa vụ người làm chứng, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này, từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về người làm chứng trong TTHS.

  pdf110p badbuddy01 29-01-2022 0 0   Download

 • Quyết định số 138/2022/QĐ-TTg ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Luận văn đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về quyền được bảo vệ khỏi bạo lực học đường của học sinh cấp THCS trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đánh giá thực tiễn thực thi cơ chế ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường từ đó chỉ ra những ưu điểm, mặt tích cực, cùng với những bất cập, hạn chế, những tác động của bạo lực học đường đến sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất và sức khỏe xã hội.

  pdf92p guitaracoustic10 08-01-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền ưu tiên
p_strCode=quyenuutien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2