Quyết định bổ sung

Xem 1-20 trên 4912 kết quả Quyết định bổ sung
 • Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  doc10p vanson 19-08-2009 156 26   Download

 • Quyết định về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về giáo dục và giáo dục đại học trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

  pdf1p womanhood911_01 05-10-2009 59 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1525/QĐ-BNN-HTQT, NGÀY 07/6/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM” DỰ ÁN TA 7251-VIE DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á TÀI TRỢ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p ht8287 20-12-2010 50 2   Download

 • BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 2976/QĐ-BNN-HTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1525/QĐ-BNN-HTQT, NGÀY 07/6/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHUẨN BỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, PHƯƠNG ÁN MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC TẠI VIỆT NAM” DỰ ÁN TA 7251-VIE DO NGÂN HÀNG PHÁT TRI...

  pdf2p chongxinhyeu 20-12-2010 62 2   Download

 • Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2013 công bố bãi bỏ, bổ sung thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Bình Phước.

  pdf2p thanhpham11 12-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định 512/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và gi...

  pdf2p myngoc 13-08-2009 261 52   Download

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính. Lĩnh vực thuế, kho bạc, hải quan và chứng khoán được công bố theo các quyết định riêng. 1.

  doc2p minhthanh 14-08-2009 293 50   Download

 • Căn cứ Luật ban hàng văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002

  pdf34p thudan 24-06-2009 144 20   Download

 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chứng khoán. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2.

  doc2p minhthanh 14-08-2009 191 16   Download

 • Quyết định 83/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

  pdf62p lawttnh12 13-11-2009 63 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf32p socoladaungot 13-07-2012 63 10   Download

 • Quyết định số 6289/2003/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bổ sung vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm" do Bộ Y tế ban hành

  pdf8p lawttyt6 30-11-2009 69 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, BÃI BỎ, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HÓA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

  pdf21p socoladaungot 13-07-2012 59 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG I BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2445/QĐ-BGTVT NGÀY 24/8/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p denlongbaycao 26-10-2011 39 6   Download

 • Quyết định số 0105/2002/QĐ-BTM về ban hành quy định bổ sung về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawtm7 29-10-2009 45 5   Download

 • Quyết định 1488/QĐ-TTg về phê duyệt Hiệp định bổ sung về giáo dục và Hiệp định bổ sung về giáo dục đại học trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawgd1 04-11-2009 74 5   Download

 • Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 1, Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND, ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

  pdf4p lawbds1 06-11-2009 103 5   Download

 • Quyết định số 559/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawvhxh1 16-11-2009 90 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2010/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH TUYỂN CHỌN, XÉT CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP THÀNH PHỐ”

  pdf2p c2vang 28-09-2011 38 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH XÂY DỰNG MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HUỶ BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf3p kuckucucu 16-05-2012 51 5   Download

Đồng bộ tài khoản