intTypePromotion=3

Quyết định số 1738

Xem 1-8 trên 8 kết quả Quyết định số 1738
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1738/qđ-lđtbxh của bộ lao động – thương binh và xã hội', văn bản luật, lao động-tiền lương phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p daumeoduoicop 27-03-2010 166 6   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf3p lawttnh13 13-11-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành để bổ sung nội dung thanh tra theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của ngành thuế từ năm 2005 - 2007 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...

  pdf1p lawttnh23 19-11-2009 62 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1738/qđ-lđtbxh', văn bản luật, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p xexucxich 26-04-2010 54 1   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  pdf2p bachma49 06-01-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 1738/QĐ-TANDTC ban hành quy chế cấp phát, sử dụng và quản lý trang phục, giấy chứng minh thẩm phán, giấy chứng minh hội thẩm, giấy chứng nhận chức danh tư pháp, giấy chứng nhận tòa án nhân dân.

  doc10p daovanmanh_123 03-03-2018 10 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2015” BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf12p nhanhoxihxih 07-11-2012 28 2   Download

 • Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ về nội dung quyết định chuyển xếp lương cũ sang lương mới và các mẫu báo cáo kèm theo thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT

  doc2p diemuyen 19-08-2009 79 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1738
p_strCode=quyetdinhso1738

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản