intTypePromotion=1
ADSENSE

Rủi ro vốn cổ phần

Xem 1-20 trên 486 kết quả Rủi ro vốn cổ phần
 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích rủi do tài chính và dự báo các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: phân tích rủi ro tài chính; dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p diepvunhi 17-01-2023 5 1   Download

 • Bài viết "Tái định dạng phát triển các đô thị Việt Nam từ tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu" lấy bối cảnh các đô thị Việt Nam đứng trước thách thức biến đổi khí hậu, kết quả cho thấy tính dễ tổn thương của đô thị phản ánh tính phức tạp vốn có và mức độ phức tạp ngày càng biến đổi của hệ thống này. Việc tìm kiếm giải pháp tối ưu để chống lại các thách thức được thay thế bằng các chiến lược thích ứng và giảm thiểu. Phát triển đô thị thích ứng sẽ mang đến những triển vọng để phát triển bền vững đô thị trong thời gian tới.

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 6 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt" là đánh giá thực trạng công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt. Từ đó đánh giá những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.

  pdf10p phuongyen205 21-12-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Hàn" là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Sông Hàn; từ đó đề xuất một số hàm ý chính sách góp phần tăng cường hiệu quả thu hút khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tại Vietinbank Sông Hàn.

  pdf125p bigdargon09 20-12-2022 14 3   Download

 • Luận văn "Quản lý thu nợ vốn tín dụng đầu tư tại chi nhánh ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam Đà Nẵng" nghiên cứu thực trạng của quản lý thu nợ vốn tín dụng đầu tư tại VDB Quảng Nam Đà Nẵng. Trên cơ sở phân tích đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp.

  pdf115p bigdargon04 24-11-2022 3 0   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng & Trung cấp) đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp.

  pdf92p runordie8 07-10-2022 20 3   Download

 • Luận văn "Phân tích tính khả thi của Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí Miền Trung I và II" được hoàn thành với mục tiêu nhằm làm rõ cơ sở đầu tư dự án, khảo sát thực trạng, từ đó phân tích các yếu tố, đặc biệt là kinh tế - tài chính để phân tích tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí Miền Trung I và II, đưa ra các giải pháp giảm thiểu rủi ro nâng cao tính khả thi của Dự án, làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư.

  pdf153p dongcoxanh10 10-10-2022 45 3   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp được biên soạn thành 15 chương. Trong mỗi chương đều có phần chỉ dẫn, nội dung, tóm tắt chương, câu hỏi và bài tập ôn tập. Các chương được kết cấu logic nhằm bám sát những mảng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm 7 chương với những nội dung chính về: Tổng quan tài chính doanh nghiệp, rủi ro và doanh lợi, báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính doanh nghiệp, huy động vốn doanh nghiệp, chi phí vốn doanh nghiệp, cơ cấu vốn của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf209p runordie4 05-07-2022 69 17   Download

 • Giáo trình "Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng" nhằm trang bị cho người học các kỹ năng phân tích và ra quyết định về lựa chọn và tổ chức huy động vốn, ra quyết định xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức đo lường và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo trình có kết cấu gồm 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng; quản trị huy động vốn; quản trị sử dụng vốn;...

  pdf178p ryomaechizen 01-07-2022 41 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng" nhằm trang bị cho người học các kỹ năng phân tích và ra quyết định về lựa chọn và tổ chức huy động vốn, ra quyết định xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức đo lường và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo trình có kết cấu gồm 5 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đánh giá kết quả tài chính; quản trị rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p ryomaechizen 01-07-2022 22 2   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam bổ sung minh chứng cho các chiến lược hành động của Chính phủ nhằm hướng đến tăng cường bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

  pdf6p vichristinelagarde 04-07-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance) có nội dung gồm 8 chương cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan về tài chính doanh nghiệp; tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập và dòng tiền của doanh nghiệp; phân tích và dự báo tài chính doanh nghiệp; thời giá của tiền, tỷ suất sinh lời và rủi ro; định giá tài sản tài chính của doanh nghiệp; đánh giá dự án đầu tư của doanh nghiệp; chi phí sử dụng vốn, đòn bẩy và cơ cấu vốn của doanh nghiệp; chính sách cổ tức của công ty cổ phần;...

  pdf49p hidetoshidekisugi 16-06-2022 32 5   Download

 • Do tầm quan trọng của sự an toàn vốn ngân hàng đến sự ổn định của hệ thống tài chính, đã có một số nghiên cứu trước đây xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Bài viết này nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân tán trong sở hữu (ownership dispersion) đến CAR tại các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 30 1   Download

 • Bài viết đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành theo hướng quản lí chặt chẽ hơn nhóm hoạt động này như thiết lập cơ chế quản lí rủi ro chặt chẽ, siết chặt điều kiện góp vốn, mua cổ phần thành lập công ti chứng khoán, quy định về mô hình tập đoàn tài chính.

  pdf13p viottohahn 28-03-2022 32 2   Download

 • Thị trường tài chính Việt Nam đến nay đã cơ bản được hình thành với đầy đủ các cấu phần của thị trường và ngày càng thể hiện vai trò đặc biệt quan trọng trong huy động tiết kiệm và phân bổ các nguồn vốn. Mặc dù vậy, thị trường tài chính Việt Nam được đánh giá là vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và còn tiềm ẩn một số rủi ro, hạn chế cần sớm có định hướng giải quyết. Phân tích những tồn tại còn hạn chế, bài viết gợi ý một số định hướng phát triển thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 27 1   Download

 • Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là một thành tố quan trọng của thị trường vốn nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bên cạnh kênh tín dụng từ ngân hàng, trong thời gian qua thực tiễn cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập trong việc xây dựng chính sách và thực thi pháp luật dẫn tới nguy cơ mất an toàn cho thị trường vốn và nền kinh tế quốc gia. Bài viết tổng hợp và phân tích các quy định về TPDN, các rủi ro đã và đang xảy ra do bất cập của các quy định hiện hành và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 42 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của vốn trí tuệ đến rủi ro của 30 ngân hàng Việt Nam với dữ liệu bảng không cân bằng, bao gồm 353 quan sát từ năm 2007 đến năm 2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM (Generalized method of moments).

  pdf11p vilouispasteur 03-03-2022 22 4   Download

 • Bài giảng Định giá doanh nghiệp: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về định giá doanh nghiệp; các phương pháp định giá doanh nghiệp; cách tiếp cận giá trị doanh nghiệp; những vấn đề tài chính trong định giá doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; tỷ suất sinh lời và rủi ro; chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf57p chenlinong_0310 23-02-2022 43 13   Download

 • Nghiên cứu này tìm kiếm mô hình phù hợp nhất có thể nắm bắt được rủi ro toàn bộ thị trường. Chia dữ liệu các công ty niêm yết trên cả hai sàn Hose và HNX thành 12 danh mục dựa trên quy mô, tỷ lệ B/M, đòn bẩy và một danh mục các công ty bị kiệt quệ trong khoảng từ năm 2008-2016. Sử dụng hồi quy OLS (phương pháp bình phương bé nhất) cho tỷ suất sinh lợi của chứng khoán bắt đầu từ tháng 7/2009 - 6/2017.

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 30 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu vấn đề pháp luật góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và thành tựu đạt được khi áp dụng pháp luật này, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó, phân tích một số rủi ro trong hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất các kiến nghị phục vụ cho việc hoàn thiện pháp luật góp vốn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p badbuddy05 16-02-2022 30 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Rủi ro vốn cổ phần
p_strCode=ruirovoncophan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2