intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục kiểm toán

Xem 1-20 trên 974 kết quả Thủ tục kiểm toán
 • Một thủ tục kiểm toán đầy đủ, rất giống với những đề xuất của ASHRAE và Krarti (2000), đã được đề xuất trong khung AUDITAC [2] và HARMONAC [3] dự án để giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ thị ("Hiệu suất năng lượng các công trình") EPB ở châu Âu và để phù hợp với thị trường châu Âu hiện nay. Các thủ tục sau đây đề nghị để làm cho việc sử dụng chuyên sâu của các công cụ BES hiện đại ở mỗi bước của quá trình kiểm toán, điểm chuẩn để kiểm toán chi tiết...

  pdf3p bibocumi11 25-10-2012 91 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa về mặt lí luận các vấn đề liên quan đến kiểm toán năm đầu tiên và các thủ tục áp dụng để kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC. Từ đó tìm hiểu thực tế việc vận dụng thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên của Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ – Chi nhánh Đà Nẵng cho các khách hàng mới của Công ty.

  pdf133p thangnamvoiva30 02-11-2016 88 13   Download

 • Đề tài tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên; tìm hiểu các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát chi nhánh Đà Nẵng thực hiện; tìm hiểu việc áp dụng các thủ tục kiểm toán số dư đầu năm trong kiểm toán BCTC năm đầu tiên do công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn kế toán An Phát chi nhánh Đà Nẵng thực hiện tại đơn vị XYZ.

  pdf100p thangnamvoiva30 02-11-2016 42 8   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 330: Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản về việc đưa ra và thực hiện các thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính và các cơ sở dẫn liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf15p nghe123 25-03-2016 80 5   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương này, SV sẽ: Xác định được các nhóm cơ sở dẫn liệu; Giải thích được khái niệm và yêu cầu đối với bằng chứng kiểm toán; Phân biệt được các loại thủ tục kiểm toán; Hiểu được các phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm trong kiểm toán; Giải quyết được các tình huống vận dụng kiến thức liên quan đến các vấn đề trên.

  pdf53p vitexas2711 03-11-2020 1 0   Download

 • Khi thiết kế các thủ tục kiểm toán, KTV phải xác định các phương pháp thích hợp để lựa chọn các phần tử kiểm tra. Trong từng trường hợp cụ thể, KTV có thể lựa chọn một trong ba phương pháp hoặc kết hợp cả 3 phương pháp trên. Việc quyết định sử dụng phương pháp nào là dựa trên sơ sở đánh giá rủi ro kiểm toán và hiệu quả của cuộc kiểm toán.

  ppt70p ngthisau 01-04-2011 478 153   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản về việc đưa ra và thực hiện các thủ tục kiểm toán

  doc23p nguyenhdu 14-09-2009 194 79   Download

 • Bài giảng Kiểm toán tiền trình bày về các nội dung: nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền như tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền, bảng cân đối kế toán.

  pdf46p slow_12 27-06-2014 233 58   Download

 • HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 330 THỦ TỤC KIỂM TOÁN TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (Ban hành theo Quyết định số 101/2005/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

  doc19p thoritruong 27-04-2011 169 48   Download

 • Nợ tiềm tàng là khoản nợ do những sự kiện kinh tế phát sinh trong năm và có thể dẫn đến một khoản nợ hay thiệt hại cho cho đến thời điểm khóa sổ vẫn chưa thể xác định là chắc chắn xảy ra hay không và số tiền cụ thể là bao nhiêu. Thủ tục kiểm toán. Trao đổi với người quản lý. Yêu cầu luật sư cung cấp thư xác nhận. Xem xét biên bản họp Hội đồng quản trị. KTV có trách nhiệm xem xét những khoản công nợ ngoài dự kiến, đánh giá tầm quan trọng của nó và xem...

  ppt23p tinidl 05-12-2012 276 32   Download

 • Cùng tìm hiểu mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự; khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ tiền lương và nhân sự; thực hiện các thủ tục kiểm toán cơ bản;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chương 5.2: Kiểm toán Tiền lương và nhân sự". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf44p huyenngoc0628 02-11-2015 107 22   Download

 • Bài giảng Chương 6: Tổng hợp lập báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và thư quản lý với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Thủ tục kiểm toán đặc thù và các thủ tục chuẩn bị cho việc lập BCKT; tổng hợp kết quả kiểm toán và thảo luận với khách hàng; lập dự thảo BCKT và thư quản lý;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf13p huyenngoc0628 02-11-2015 102 8   Download

 • Chuẩn mực kiểm toán này quy định và hướng dẫn các yếu tố cấu thành bằng chứng kiểm toán trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, quy định và hướng dẫn trách nhiệm của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán trong việc thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra các kết luận hợp lý làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán.

  pdf18p estupendo4 19-08-2016 37 3   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 550: Các bên liên quan với mục tiêu quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó đối với trách nhiệm của kiểm toán viên khi thực hiện thủ tục kiểm toán đối với các bên liên quan và giao dịch với các bên liên quan trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf4p nghe123 25-03-2016 45 2   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 2: Kiểm toán doanh thu bán hàng và nợ phải thu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải thu, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải thu, các thủ tục kiểm toán nợ phải thu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p koxih_kothogmih2 23-08-2020 5 1   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm; mục tiêu kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và sai sót thường gặp, các thủ tục kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf33p koxih_kothogmih2 23-08-2020 5 1   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán căn bản - Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu" cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf71p koxih_kothogmih2 23-08-2020 5 1   Download

 • Bài giảng Chương 1: Kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục tiền, kiểm soát nội bộ đối với tiền, các thủ tục kiểm toán khoản mục tiền.

  pdf39p vitexas2711 03-11-2020 4 0   Download

 • Bài giảng Chương 4: Kiểm toán tài sản cố định và chi phí khấu hao tài sản cố định trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm; Mục tiêu kiểm toán; Kiểm soát nội bộ; Rủi ro và sai sót thường gặp; Các thủ tục kiểm toán.

  pdf33p vitexas2711 03-11-2020 5 0   Download

 • Bài giảng Chương 5: Kiểm toán nợ phải trả & vốn chủ sở hữu trình bày các nội dung chính sau: Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả, kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả, các thủ tục kiểm toán nợ phải trả.

  pdf71p vitexas2711 03-11-2020 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục kiểm toán
p_strCode=thutuckiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2