intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính toán cơ khí

Xem 1-20 trên 9009 kết quả Tính toán cơ khí
 • (BQ)Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử - Tính toán và thiết kế (giáo trình dùng cho sinh viên và học viên cao học ngành kỹ thuật hóa học của các trường đại học kỹ thuật)(Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung của chương 8 - Tính toán cơ khí một số chi tiết và cụm chi tiết của thiết bị hóa chất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf106p nhasinhaoanh_08 12-10-2015 121 28   Download

 • Mục tiêu của đề tài tính toán lực khí động trên cánh là tính toán lực khí động trên cánh, kiểm nghiệm lại lý thuyết về khí động lực cho cánh bằng phương pháp mô phỏng trên phần mềm luent. Tổng kết được mô hình của cánh ứng dụng trong thực tế. Bố cục đề tài gồm 5 chương, với các nội dung về xây dựng mô hình và lý thuyết tính toán cho profil 2d và cánh 3d, tính đặc trưng của khí động cho một số loại cánh, tính tổng thể lực khí động của cánh profil 4412 với góc tới thay đổi và chiều dài sải thay đổi, ứng dụng của cánh đã tính toán. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf36p minhminhminh32 11-03-2014 197 39   Download

 • Nội dung được tóm lược nhằm trợ giúp quá trình tính toán cơ khí để lựa chọn các thành phần chính của một hệ thống băng tải. Các nội dung tính toán được trình bày ở đây bao gồm: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Xác định chiều rộng băng tải; Xác định vận tốc băng tải; Tính toán công suất dẫn động băng tải; Tính lực kéo phân bố trên dây băng tải; Lựa chọn dây băng tải; Xác định kết cấu và cách bố trí các puly, con lăn. ...

  pdf30p lamngoctien87 03-11-2011 2723 660   Download

 • Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí 5-1 Chương 5 Tính toán Cơ cấu phân phối khí 5.1. Xác định các thông số cơ bản của cơ cấu phân phối khí. 5.1.1. Xác định tỷ số truyền của cơ cấu phân phối khí: Trên hình (5-1), tại một thời điểm nào đó con đội nâng được một đoạn Sc thì xupáp nâng được một đoạn Sx, khi đó tỷ số truyền của cơ cấu: i= Sx v x = Sc v c Thường lx lc và bố trí nằm ngang nên coi nó luôn vuông góc...

  pdf19p hieugtvt47 24-02-2011 646 208   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS P • A • R • T 1 POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website. POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

  pdf124p medinova 26-10-2010 134 60   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 4 STEAM GENERATION EQUIPMENT AND AUXILIARIES Determining Equipment Loading for Generating Steam Efficiently 4.2 Steam Conditions with Two Boilers Supplying the Same Line 4.6 Generating Saturated Steam by Desuperheating Superheated Steam 4.7 Determining Furnace-Wall Heat Loss 4.8 Converting Power-Generation Pollutants from Mass to Volumetric Units 4.10 Steam Boiler Heat Balance Determination 4.11 Steam Boiler, Economizer, and AirHeater Efficiency 4.14 Fire-Tube Boiler Analysis and Selection 4.

  pdf80p medinova 26-10-2010 118 47   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 2 STEAM CONDENSING SYSTEMS AND AUXILIARIES Design of Condenser Circulating-Water Systems for Power Plants 2.1 Designing Cathodic-Protection Systems for Power-Plant Condensers 2.7 Steam-Condenser Performance Analysis 2.12 Surface-Condenser Circulating-Water Pressure Loss 2.20 Surface-Condenser Weight Analysis 2.22 Steam-Condenser Air Leakage 2.16 Steam-Condenser Selection 2.17 Air-Ejector Analysis and Selection 2.18 Weight of Air in Steam-Plant Surface Condenser 2.23 Barometric-Condenser Analysis and Selection 2.

  pdf28p medinova 26-10-2010 103 46   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 11 HEAT TRANSFER AND HEAT EXCHANGE Selecting Type of Heat Exchanger for a Specific Application 11.1 Shell-and-Tube Heat Exchanger Size 11.4 Boiler-Tube Steam-Generating Capacity 11.20 Heat Exchanger Actual Temperature Difference 11.6 Fouling Factors in Heat-Exchanger Sizing and Selection 11.8 Heat Transfer in Barometric and Jet Condensers 11.10 Selection of a Finned-Tube Heat Exchanger 11.12 Spiral-Type Heating-Coil Selection 11.15 Shell-and-Tube Heat Exchanger Design Analysis 11.

  pdf86p medinova 26-10-2010 113 44   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 12 REFRIGERATION Refrigeration Required to Cool an Occupied Building 12.1 Determining the Displacement of a Reciprocating Refrigeration Compressor 12.4 Heat-Recovery Water-Heating from Refrigeration Units 12.6 Computing Refrigerating Capacity Needed for Air-Conditioning Loads 12.12 Analysis of a Compound CompressionRefrigeration Plant with a WaterCooled Intercooler and Liquid Flash Cooler 12.47 Computation of Key Variables in a Compression Refrigeration Cycle with Both Water- and Flash-Intercooling 12.

  pdf80p medinova 26-10-2010 119 44   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 3 COMBUSTION Combustion Calculations Using the Million BTU (1.055 MJ) Method 3.1 Savings Produced by Preheating Combustion Air 3.4 Combustion of Coal Fuel in a Furnace 3.5 Percent Excess Air While Burning Coke 3.8 Combustion of Fuel Oil in a Furnace 3.9 Combustion of Natural Gas in a Furnace 3.11 Combustion of Wood Fuel in a Furnace 3.17 Molal Method of Combustion Analysis 3.19 Final Combustion Products Temperature Estimate 3.22 COMBUSTION CALCULATIONS USING THE MILLION BTU (1.

  pdf24p medinova 26-10-2010 88 43   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 9 AIR AND GAS COMPRESSORS AND VACUUM SYSTEMS Estimating the Cost of Air Leaks in Compressed-Air Systems 9.1 Selecting an Air Motor for a Known Application 9.4 Air-Compressor Cooling-System Choice for Maximum Coolant Economy 9.10 Economics of Air-Compressor Inlet Location 9.14 Power Input Required by Centrifugal Compressor 9.16 Compressor Selection for CompressedAir Systems 9.18 Sizing Compressed-Air System Components 9.24 Compressed-Air Receiver Size and Pump-Up Time 9.26 Vacuum-System Pump-Down Time 9.

  pdf44p medinova 26-10-2010 106 43   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 8 PIPING AND FLUID FLOW PRESSURE SURGE IN FLUID PIPING SYSTEMS 8.2 Pressure Surge in a Piping System From Rapid Valve Closure 8.2 Piping Pressure Surge with Different Material and Fluid 8.5 Pressure Surge in Piping System with Compound Pipeline 8.6 PIPE PROPERTIES, FLOW RATE, AND PRESSURE DROP 8.8 Quick Calculation of Flow Rate and Pressure Drop in Piping Systems 8.8 Fluid Head-Loss Approximations for All Types of Piping 8.10 Pipe-Wall Thickness and Schedule Number 8.

  pdf136p medinova 26-10-2010 109 42   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 18 ENVIRONMENTAL CONTROL AND ENERGY CONSERVATION ENVIRONMENTAL CONTAMINATION ANALYSIS AND PREVENTION 18.2 Recycle Profit Potentials in Municipal Wastes 18.2 Choice of Cleanup Technology for Contaminated Waste Sites 18.4 Cleaning Up a Contaminated Waste Site Via Bioremediation 18.10 Process and Effluent Treatment Plant Cost Estimates by Scale-Up Methods 18.16 Work Required to Clean Oil-Polluted Beaches 18.73 Sizing Explosion Vents for Industrial Structures 18.75 Industrial Building Ventilation for Environmental Safety 18.

  pdf164p medinova 26-10-2010 109 42   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 6 INTERNAL-COMBUSTION ENGINES Determining the Economics of Reciprocating I-C Engine Cogeneration 6.1 Diesel Generating Unit Efficiency 6.7 Engine Displacement, Mean Effective Pressure, and Efficiency 6.8 Engine Mean Effective Pressure and Horsepower 6.9 Selection of an Industrial InternalCombustion Engine 6.10 Engine Output at High Temperatures and High Altitudes 6.11 Indicator Use on Internal-Combustion Engines 6.12 Engine Piston Speed, Torque, Displacement, and Compression Ratio 6.

  pdf44p medinova 26-10-2010 92 41   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 5 FEEDWATER HEATING METHODS Steam-Plant Feedwater-Heating cycle Analysis 5.1 Direct-Contact Feedwater Heater Analysis 5.2 Closed Feedwater Heater Analysis and Selection 5.3 Power-Plant Heater Extraction-Cycle Analysis 5.8 Feedwater Heating with Diesel-Engine Repowering of a Steam Plant 5.13 STEAM-PLANT FEEDWATER-HEATING CYCLE ANALYSIS The high-pressure cylinder of a turbogenerator unit receives 1,000,000 lb per h (454,000 kg / h) of steam at initial conditions of 1800 psia (12,402 kPa) and 1050 F (565.6 C).

  pdf16p medinova 26-10-2010 94 39   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS P • A • R • T 2 PLANT AND FACILITIES ENGINEERING Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website. PLANT AND FACILITIES ENGINEERING Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

  pdf86p medinova 26-10-2010 100 39   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 10 MATERIALS HANDLING Choosing Conveyors and Elevators for Specific Materials Transported 10.1 Determining Equipment Design Parameters for Overhead Conveyors 10.4 Screw Conveyor Power Input and Capacity 10.13 Design and Layout of Pneumatic Conveying Systems 10.15 Bulk Material Elevator and Conveyor Selection 10.

  pdf24p medinova 26-10-2010 102 39   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS P • A • R • T 3 ENVIRONMENTAL CONTROL Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website. ENVIRONMENTAL CONTROL Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

  pdf56p medinova 26-10-2010 100 38   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 14 WATER-SUPPLY AND STORMWATER SYSTEM DESIGN WATER-WELL ANALYSIS 14.1 Determining the Drawdown for Gravity Water-Supply Well 14.1 Finding the Drawdown of a Discharging Gravity Well 14.3 Analyzing Drawdown and Recovery for Well Pumped for Extended Period 14.6 Selection of Air-Lift Pump for Water Well 14.9 WATER-SUPPLY AND STORM-WATER SYSTEM DESIGN 14.11 Water-Supply System Flow-Rate and Pressure-Loss Analysis 14.11 Water-Supply System Selection 14.17 Selection of Treatment Method for Water-Supply System 14.

  pdf38p medinova 26-10-2010 96 35   Download

 • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS SECTION 15 PLUMBING AND DRAINAGE FOR BUILDINGS AND OTHER STRUCTURES FACILITIES PLANNING AND LAYOUT 15.1 Water-Meter Sizing and Layout for Plant and Building Water Supply 15.1 Pneumatic Water Supply and Storage Systems 15.8 Selecting and Sizing Storage-Tank Hot-Water Heaters 15.11 Sizing Water-Supply Systems for High-Rise Buildings 15.14 PLUMBING-SYSTEM DESIGN 15.23 Determination of Plumbing-System Pipe Sizes 15.23 Design of Roof and Yard Rainwater Drainage Systems 15.29 Sizing Cold- and Hot-Water-Supply Piping 15.

  pdf62p medinova 26-10-2010 88 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
948 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tính toán cơ khí
p_strCode=tinhtoancokhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2