Tỉnh ủy vĩnh phúc

Xem 1-20 trên 103 kết quả Tỉnh ủy vĩnh phúc
 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf95p dellvietnam 23-08-2012 62 20   Download

 • Phụ nữ Việt Nam có tiềm năng to lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, qua mọi thời kỳ, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới....

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 229 89   Download

 • Việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu làm việc tỉnh uỷ Vĩnh Phúc là rất quan trọng, địa điểm được chọn phải đáp ứng với yêu cầu về giao thông, môi trường, cảnh quan và phù hợp với quy hoạch chung của khu vực. Sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của tỉnh uỷ, thường vụ tỉnh uỷ đã lập Ba chỉ đạo xây dựng và tổ tư vấn để phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát quỹ đất có khả năng xây dựng công trình thuộc...

  pdf48p nhatkyvodanh 04-08-2012 102 36   Download

 • Tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy dựa trên nguyên mẫu cuộc đời ông Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc (sau là Vĩnh Phú), người gắn liền với danh xưng “cha đẻ của khoán hộ”, khơi nguồn vượt rào cho đổi mới kinh tế sau này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf255p tramnamcodon_08 05-05-2016 22 8   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf101p dellvietnam 23-08-2012 42 7   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương Quy định về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;...

  pdf10p conchokon 26-09-2012 56 7   Download

 • Quyết định số: 1727/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Dương Thị Tuyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số: 1728/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phùng Quang Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 1731/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phùng Sĩ Tấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 15 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 4 0   Download

 • 13. Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2007), Đặc san số 33, đánh giá khả năng giữ vững và phát triển thị trường của hàng hoá nông lâm nghiệp sản Việt Nam trong môi trường hội nhập. 14. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Vĩnh Phúc. 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2008. ...

  pdf10p iiduongii6 18-04-2011 82 21   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf109p inoneyear2 24-03-2010 124 13   Download

 • MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (Kèm theo Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) Khung mức chi hoặc mức chi tối đa (1000đ) Thi HSG Quốc Thi GVG cấp Thi Thi HSG Thi gia, chọn đội tỉnh, Thi HSG tuyển lớp 5, Thi TN TN nghề tuyển dự thi lớp 9,12 cấp 10,11 sinh THPT, QG, QT, KV; PT; Các tỉnh; BD đội vào lớp cấp tỉnh; BT cuộc thi BD HS...

  pdf5p muananghe 01-08-2013 22 5   Download

 • MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (Kèm theo Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

  xls22p muananghe 01-08-2013 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf14p bupbebagsu 16-01-2013 26 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf12p naubanh_chung 23-01-2013 31 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ BẢO LÃNH TÍN DỤNG TỈNH VĨNH PHÚC. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf22p bupbebaggo 15-01-2013 20 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, CÁC TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRONG CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf12p mungtetmoi 21-01-2013 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRONG LĨNH VỰC NỘI VỤ CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf37p naubanh_chung 23-01-2013 25 1   Download

 • Quyết định số 1607/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết định về điều chuyển nguồn kinh phí để quyết toán ngân sách tỉnh năm 2012.

  pdf28p tuyetroimuahe123 13-03-2014 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản