intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỉnh ủy vĩnh phúc

Xem 1-20 trên 125 kết quả Tỉnh ủy vĩnh phúc
 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf95p dellvietnam 23-08-2012 88 22   Download

 • Phụ nữ Việt Nam có tiềm năng to lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, qua mọi thời kỳ, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới....

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 309 108   Download

 • Việc lựa chọn địa điểm xây dựng khu làm việc tỉnh uỷ Vĩnh Phúc là rất quan trọng, địa điểm được chọn phải đáp ứng với yêu cầu về giao thông, môi trường, cảnh quan và phù hợp với quy hoạch chung của khu vực. Sau khi có chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của tỉnh uỷ, thường vụ tỉnh uỷ đã lập Ba chỉ đạo xây dựng và tổ tư vấn để phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát quỹ đất có khả năng xây dựng công trình thuộc...

  pdf48p nhatkyvodanh 04-08-2012 135 40   Download

 • Tiểu thuyết Bí thư Tỉnh ủy dựa trên nguyên mẫu cuộc đời ông Kim Ngọc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc (sau là Vĩnh Phú), người gắn liền với danh xưng cha đẻ của khoán hộ”, khơi nguồn vượt rào cho đổi mới kinh tế sau này. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

  pdf255p tramnamcodon_08 05-05-2016 70 11   Download

 • Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng địa phương về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. ...

  pdf101p dellvietnam 23-08-2012 66 7   Download

 • UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp; Căn cứ Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công thương Quy định về việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ;...

  pdf10p conchokon 26-09-2012 97 7   Download

 • Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi khoản 2 điều 3 quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 20 0   Download

 • Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND sửa đổi Điều 3 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 292/2019/QĐ-UBND về việc thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại văn phòng tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 0 0   Download

 • Quyết định số: 1727/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Dương Thị Tuyền, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 22 0   Download

 • Quyết định số: 1728/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phùng Quang Hùng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 22 0   Download

 • Quyết định số: 1731/QĐ-TTg "Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016" quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phùng Sĩ Tấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để nghỉ hưu theo chế độ.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 24 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 30 0   Download

 • Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất cho từng đối tượng người có công với cách mạng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • 13. Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2007), Đặc san số 33, đánh giá khả năng giữ vững và phát triển thị trường của hàng hoá nông lâm nghiệp sản Việt Nam trong môi trường hội nhập. 14. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Quyết định phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Vĩnh Phúc. 15. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (2007), Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội năm 2008. ...

  pdf10p iiduongii6 18-04-2011 97 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf109p inoneyear2 24-03-2010 145 13   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm dựa trên những lý luận khoa học và tình hình thực tiễn về hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, đề tài đánh giá những kết quả đã đạt được, những hoạt động còn hạn chế để tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

  pdf119p anhinhduyet000 01-07-2019 34 8   Download

 • MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (Kèm theo Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc) Khung mức chi hoặc mức chi tối đa (1000đ) Thi HSG Quốc Thi GVG cấp Thi Thi HSG Thi gia, chọn đội tỉnh, Thi HSG tuyển lớp 5, Thi TN TN nghề tuyển dự thi lớp 9,12 cấp 10,11 sinh THPT, QG, QT, KV; PT; Các tỉnh; BD đội vào lớp cấp tỉnh; BT cuộc thi BD HS...

  pdf5p muananghe 01-08-2013 39 5   Download

 • MỨC CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC (Kèm theo Quyết định số: 31/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

  xls22p muananghe 01-08-2013 42 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TỈNH VĨNH PHÚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

  pdf14p bupbebagsu 16-01-2013 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỉnh ủy vĩnh phúc
p_strCode=tinhuyvinhphuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2