intTypePromotion=1
ADSENSE

Triết lí giáo dục

Xem 1-20 trên 78 kết quả Triết lí giáo dục
 • Bài viết trình bày một cách hệ thống và khái quát lịch sử giáo dục phương Tây qua các giai đoạn với những đặc điểm và triết lí giáo dục thực tế trong việc xây dựng nền giáo dục phục vụ cho chế độ và phát triển xã hội. Từ đó, khái quát về triết lí giáo dục trong lịch sử dân tộc và đề xuất việc xây dựng một triết lí giáo dục cho Việt Nam trong thế kỉ XXI.

  pdf9p nganga_01 04-09-2015 100 19   Download

 • Bài viết này giới thiệu 5 dạng triết lí giáo dục chủ yếu trên thế giới là triết lí vĩnh cửu, triết lí lí tưởng, triết lí hiện thực, triết lí thực chứng và triết lí hiện sinh. Tiếp theo, tác giả lập luận về mối quan hệ giữa triết lí giáo dục với chương trình học và việc giảng dạy. Các triết lí giáo dục khác nhau trong lịch sử Việt Nam đã được trình bày trong 5 giai đoạn. Dựa trên nguyên lí “giáo dục chính là bản thân cuộc sống” của John Dewey(1916), tác giả đề ra phương hướng xác định triết lí giáo dục cho một cuộc cải cách giáo dục trong tương lai ở Việt Nam.

  pdf9p nganga_00 04-09-2015 73 12   Download

 • John Dewey là một trong những người sáng lập tâm lí học chức năng và phát triển triết học thực dụng. Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống tinh thần nước Mĩ suốt thế kỉ XX, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục. Bài viết này giới thiệu khái quát về cuộc đời và sự nghiệp của John Dewey với đóng góp nổi bật nhất của ông trong lĩnh vực giáo dục, đó là triết lí giáo dục dân chủ, thực dụng.

  pdf7p viuzumaki2711 09-05-2019 63 4   Download

 • Tư tưởng triết học và sự nghiệp giáo dục đồ sộ của John Dewey đã bao trùm đời sống trí thức Mỹ, ảnh hưởng to lớn làm thay đổi nền giáo dục Mỹ suốt thế kỉ XX. Lí thuyết về kinh nghiệm (trong triết lí giáo dục) phải được hiện thực hóa thông qua thực nghiệm và hòa hợp với thực tiễn.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 10 0   Download

 • Bài viết này tập trung bàn về cấu trúc nội tại của triết lí giáo dục, từ đó làm sáng tỏ tính hệ thống của triết lí giáo dục qua các mối quan hệ bên trong của nó. Bắt đầu từ việc thảo luận và trình bày quan niệm về cấu trúc của triết lí giáo dục, bài viết xây dựng một mô hình cấu trúc ba tầng của triết lí giáo dục; cuối cùng đi đến thảo luận về mối tương quan giữa các thành tố trong cấu trúc ba tầng của triết lí giáo dục.

  pdf7p larachdumlanat127 18-12-2020 14 0   Download

 • Giáo dục khai phóng là một trong những mô hình giáo dục bậc đại học hiện đang được áp dụng rộng rãi tại một số nước trên thế giới. Bài viết trình bày một số đề xuất phát triển chương trình đào tạo giáo viên mầm non dựa trên triết lí giáo dục khai phóng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của chuyên ngành mầm non.

  pdf4p viwisconsin2711 22-01-2021 17 0   Download

 • Giáo dục vì sự phát triển bền vững "mở ra cho tất cả mọi người cơ hội giáo dục, cho phép họ tiếp thu được các tri thức và các giá trị cũng như học được các phương thức, hành động và phong cách sống cần thiết cho một tương lai đáng sống và sự thay đổi xã hội một cách tích cực”. Vì vậy, giáo dục vì sự phát triển bền vững cần được coi là một triết lí trong giáo dục nhằm giúp con người hiểu nhau, biết chia sẻ những lợi ích chung và cùng nhau nêu cao vai trò vì sự phát triển bền vững chung trong tương lai.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 144 21   Download

 • Bài viết này trình bày một đường lối để xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới ở Việt Nam sau năm 2015. Theo đường lối này, trước hết cần giải quyết những vấn đề chung, bao gồm triết lí giáo dục, tách bạch chức năng của chương trình học với sách giáo khoa, đổi mới tư duy về giáo dục phổ thông,... Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nhwuxng nội dung chi tiết.

  pdf12p nganga_01 04-09-2015 75 8   Download

 • Triết lí phát triển giáo dục Hồ Chí Minh là những luận điểm, những mệnh đề, những tư tưởng cốt lõi nhất của Người về chiến lược phát triển giáo dục, tính nhân dân, tính dân tộc, khoa học, mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đặc biệt là triết lí phát triển con người. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, kho tàng triết lí ấy cần được tiếp tục khai thác nhằm xây dựng cơ sở lí luận có tính chất nền tảng, kim chỉ nam của triết lí giáo dục Việt Nam hiện đại.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 76 5   Download

 • Muốn đổi mới giáo dục trước hết phải có triết lí giáo dục. Một trong những nội dung quan trọng của triết lí giáo dục Việt Nam hiện nay là làm sao hình thành ở trẻ em con người nhân văn, tức là con người không chỉ hiểu biết, nắm vững tri thức mà còn biết yêu thương, khoan dung, có năng lực cảm xúc và tư duy sáng tạo, có ý thức về cá nhân và công lí.

  pdf5p vimante2711 11-03-2020 21 2   Download

 • Bài viết đề cập đến sự trỗi dậy và tính cấp thiết của giáo dục khai phóng trong bối cảnh toàn cầu và đưa ra các định nghĩa về giáo dục khai phóng và đặc điểm của nó. Thứ hai, bài viết khẳng định và phân tích về việc mọi sinh viên đều phù hợp để tiếp nhận nền giáo dục khai phóng. Thứ ba, bài viết thuật lại kinh nghiệm về phát triển giáo dục khai phóng của trường cao đẳng Hiram ở Hoa Kì.

  pdf9p viwisconsin2711 22-01-2021 18 2   Download

 • Với triết lí giáo dục mầm non vì trẻ em, lợi ích và nhu cầu của chính các em, việc thực hiện chương trình GD và tổ chức hoạt động GD theo tiếp cận tích hợp chủ đề giúp cho các em học được kiến thức và kĩ năng theo từng lĩnh vực, đồng thời học cách thức ứng dụng kiến thức và kĩ năng vào các hoạt động thực hành, trải nghiệm và gắn với thực tế cuộc sống.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 36 0   Download

 • Trong tạp chí kì này gồm có một số bài viết nổi bậc như: Triết lí giáo dục Việt Nam trong thời kì đổi mới, phương án 0 tuổi - một hướng tiếp cận mới trong giáo dục mầm non ở Việt Nam,...và một số bài viết liên quan khác. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf67p nganga_00 01-09-2015 61 15   Download

 • Bài viết này đề cập tới hai trong số các vấn đề của triết lí giáo dục trong việc dạy tiếng Anh chuyên ngành tại các trường Đại học không chuyên ngữ của Việt Nam: mục đích giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành và các phương pháp giảng dạy nhằm đạt được mục đích đó.

  pdf6p sansan5 06-06-2018 36 3   Download

 • Bài viết nêu một số nội hàm về quản lí minh triết - sự cần thiết đối với người cán bộ quản lí để có hiệu quả. Từ thực tiễn quản lí, với yêu cầu quản lí minh triết, nhóm tác giả trình bày các năng lực cốt lõi của cán bộ quản lí giáo dục với 3 tầng năng lực, bao gồm 10 năng lực cụ thể.

  pdf3p danhvi10 26-11-2018 40 0   Download

 • Bài viết giới thiệu đôi nét cơ bản về “Giáo dục tự do”, cả trên phương diện lí thuyết lẫn thực hành, của nhà sư phạm lỗi lạc Lev Tolstoi, để thấy Nguyên lí tự do trong giáo dục, như một nền tảng có tính khoa học của giáo dục hiện đại, là sự bức thiết đối với Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 34 2   Download

 • Việc khảo sát chương trình Sách giáo khoa Quốc ngữ cấp 1 Hàn Quốc gắn với những lần thay đổi ở cấp vi mô cũng như vĩ mô, bài viết giới thiệu một cách khái quát các mục tiêu giáo dục, triết lí giáo dục cũng như trọng tâm giáo dục của Hàn Quốc qua một số giai đoạn chính.

  pdf5p nganga_01 04-09-2015 44 2   Download

 • Bài viết tổng kết những quan điểm trong giáo dục khai phóng của các trường đại học, cao đẳng trên thế giới, đánh giá những điểm mạnh, yếu của loại hình đào tạo này và đưa ra những kinh nghiệm có thể áp dụng trong thực tiễn ở Đại học Thủ đô Hà Nội.

  pdf12p viwisconsin2711 22-01-2021 14 3   Download

 • Bài viết đặt ra một số vấn đề nhằm góp thêm luận cứ để triển khai đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, bao gồm: 1) Tại sao cần đặt vấn đề đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường; 2) Những rào cản/thách thức khi tổ chức đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Nhà Trường; 3) Đề xuất và lựa chọn giải pháp triển khai.

  pdf8p viwisconsin2711 22-01-2021 18 3   Download

 • Bài viết trình bày một số nghiên cứu về giáo dục phản biện như lịch sử ra đời, khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc của triết lí giáo dục phản biện; chỉ ra những bạo hành về thể chất và tinh thần diễn ra ở trường học trong thời gian gần đây là hệ quả tất yếu của sự thiếu vắng tinh thần của giáo dục phản biện.

  pdf4p vicolor2711 10-07-2019 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Triết lí giáo dục
p_strCode=trietligiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2