intTypePromotion=3
ANTS

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo

Xem 1-20 trên 22 kết quả Trợ giúp pháp lý cho người nghèo
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh thanh hoá - thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p buiduong_1 11-12-2012 262 53   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, pháp lý, thực trạng pháp luật TGPL cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật TGPL trong thời gian tới.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 39 6   Download

 • Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo ở tỉnh Sơn La giai đoạn 2013 - 2020.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 45 1   Download

 • Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn hai mươi năm qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, giảm chênh lệch giàu, nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, làm cơ sở hình thành tương đối đồng bộ các chính sách xã hội với mục tiêu vì người nghèo đã trở thành...

  pdf102p intel1212 04-12-2012 176 24   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện chính sách này có hiệu quả trong thời gian tới, góp phần xóa nghèo về pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội.

  pdf14p quangdati 17-04-2017 19 1   Download

 • Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2020.

  pdf7p lengocln 24-03-2014 43 0   Download

 • Quyết định 3783/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ nguồn trung ương bổ sung năm 2013.

  pdf12p thanhdieutran 14-04-2014 29 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

  pdf6p naubanh_tet 01-02-2013 277 109   Download

 • Tài liệu Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo: Phần 1 trang bị cho các bạn những kiến thức về quy định pháp luật về quỹ xã hội và quỹ từ thiện; luật trợ giúp pháp lý; quy định về ngân hàng chính Tài liệu xã hội, chính Tài liệu tín dụng; khám, chữa bệnh và hoạt động nhân dạo với người nghèo. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  pdf201p thuytrang_1 11-01-2015 64 10   Download

 • Thông tư liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 734/TTg ngày 06/09/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách...

  pdf5p lawdvpl2 10-11-2009 82 9   Download

 • Quyết định số 734-TTg về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf2p lawdvpl2 10-11-2009 52 3   Download

 • Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành.

  pdf5p thanhdieutran 14-04-2014 41 1   Download

 • Kế hoạch 10434/KH-UBND thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành.

  pdf6p thanhdieutran 14-04-2014 31 1   Download

 • Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2013 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành.

  pdf5p nanghonghoang 27-03-2014 34 0   Download

 • Quyết định 972/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf9p minhquanmq 28-03-2014 38 0   Download

 • Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.

  pdf6p minhquanmq 28-03-2014 26 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 đến năm 2020;...

  pdf5p luatsuminhtri 19-06-2013 41 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2012/QĐTTG NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI NGHÈO, ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI CÁC XÃ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...

  pdf11p luatsuminhtri 19-06-2013 37 3   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 24/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 59/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020.

  doc4p cancer_em 20-11-2014 46 1   Download

 • Theo Quyết định, đối tượng được hưởng hỗ trợ pháp lý bao gồm người nghèo và đồng bào DTTS tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Chính sách hỗ trợ pháp lý gồm có 2 nội dung chính là: Thực hiện hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào DTTS và tăng cường năng lực cho các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, tư pháp xã, tổ hòa giải để trực tiếp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào DTTS tại các huyện...

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 53 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Trợ giúp pháp lý cho người nghèo
p_strCode=trogiupphaplychonguoingheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản