Tư tưởng nhà nước

Xem 1-20 trên 3347 kết quả Tư tưởng nhà nước
 • Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của tư tưởng Nhà nước pháp quyền Cantơ và các nhà tư tưởng tiến bộ thế kỷ XVIII-XIX đã đưa ra quan niệm Nhà nước pháp quyền nhằm chống lại Nhà nước chuyên chế, cực quyền phong kiến, chống lại sự độc đoán, lạm quyền và nằm trong trào lưu chung của hệ tư tưởng giải phóng.

  pdf40p bach_nhat 27-02-2012 353 147   Download

 • Về tư tưởng nhà nước pháp quyền và khái niệm nhà nước pháp quyền Quy định này dẫn đến tình trạng cơ quan chức năng khó kiểm soát việc doanh nghiệp đã thực hiện đăng kí hay chưa nên cũng khó có đủ cơ sở xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp vi phạm. Về phía doanh nghiệp, hầu hết các hồ sơ gửi đến nhằm thông báo chứ không phải đăng kí.

  pdf4p bravetocxu 26-04-2013 70 8   Download

 • Đất nước là một đề tài khá phổ biến trong thơ ca. Mỗi tác giả có một cách nhìn và cảm nhận về đất nước khác nhau. Với Nguyễn Khoa Điềm  tư tưởng đất nước của nhân dân được nhà thơ thể hiện khá sâu sắc trong bài Đất nước.

  pdf27p hoangphuong4738 22-11-2016 123 15   Download

 • Tư tưởng trị nước là một trong những tư tưởng nổi bật của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nội dung cơ bản của tư tưởng đó là: trị nước phải theo đường lối vương đạo; trị nước phải lấy dân làm gốc; trị nước phải xóa bỏ bất công. Trong tư tưởng trị nước của Nguyễn Bỉnh Khiêm có nhiều nội dung giá trị đối với thực tiễn quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.

  pdf7p nhanmotchut_2 04-10-2016 20 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm góp phần làm rõ quan điểm của V.I.Lênin về Chủ nghĩa tư bản Nhà nước và sự vận dụng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp logic - lịch sử, trừu tượng hoá và khái quát hoá.

  pdf36p truongtien_04 10-03-2018 0 0   Download

 • Tiểu luận: Lý luận về nhà nước và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày khái quát nhà nước như nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, vai trò của nhà nước cũng như những hình thức nhà nước đã tồn tại trong lịch sử. Nhà nước pháp quyền như nhà nước pháp quyền là gì, các đặc điểm của nó, khái quát về các tư tưởng nhà nước pháp quyền trong lịch sử và khái quát về Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf21p sms_12 09-05-2014 999 348   Download

 • CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại 1.1. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.

  pdf35p thanhmanht38 19-09-2012 449 196   Download

 • Trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận về chủ nghĩa tư bản Nhà nước có ý nghĩa hết sức to lớn: Theo V.I.Lênin, đối với những nước có nền kinh tế kém phát triển như nước Nga (thời bấy giờ), khi nền kinh tế tiểu nông còn chiếm đại bộ phận, cơ sở vật chất kỹ thuật - nền tảng của chủ nghĩa xã hội - chưa có, trình độ phân công xã hội hoá sản xuất chưa cao - thì việc chuyển sang chủ nghĩa xã hội tất yếu phải trải qua...

  pdf29p notonline1122 20-02-2013 146 58   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài:" quan điểm của đảng ta về phát triển kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế tập thể "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p bengoan369 08-12-2011 127 25   Download

 • Xây dựng một xã hội công bằng văn minh tiến bộ cùng với cuộc sống ấm no hạnh phúc là một mong muốn lớn lao của con người từ khi chúng ta bắt đầu có được nhận thức và sống trong một cộng đồng xã hội.

  pdf10p thiuyen2 12-08-2011 62 20   Download

 • Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM. Câu 2: Nguồn gốc ra đời tư tưởng HCM. Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Câu 4: Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc.

  doc31p muitenbac123 11-03-2013 66 17   Download

 • Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển dân chủ .

  pdf33p matem91 10-11-2013 87 16   Download

 • Nội dung Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 3 chương trình bày một số nội dung chính về: Cơ sở khách quan và những luận điểm cơ bản của tư tưởng Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; về thực hiện đại đoàn kết dân tộc phải kế thừa truyền thống yêu nước - nhân nghĩa - đoàn kết của dân tộc, phải có tấm lòng khoan dung, độ lượng; sự vận dụng của Đảng và nhà nước ta về chính sách đối với Việt kiều yêu nước hiện nay.

  doc30p nguyenson468 22-09-2011 646 283   Download

 • Lý luận nhà nước và pháp luật nghiên cứu đồng thời hai hiện tượng nhà nước và pháp luật. Bằng kiến thức lý luận về Nhà nước và pháp luật, hãy chứng minh rằng Lý luận về Nhà nước và pháp luật lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận

  ppt98p 123tien0o0 31-10-2013 688 225   Download

 • Tư tưởng Đất nước là của nhân dân qua đoạn thơ cuối trong bằi thơ "Đất Nước" Gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước là đặc điểm nổi bật của nền văn học Việt Nam.Từ xưa, văn học đã song hành cùng dân tộc trên suốt hằnh trình dựng nước và giữ nước.Nhưng có lẽ,chưa bao giờ cảm hứng yêu nước lại thể hiện một cách phong phú và mãnh liệt như trong văn học giai đoạn 1945_1975.

  pdf6p hoami1707 08-02-2011 400 175   Download

 • Nhìn chung lịch sử xã hội toàn nhân loại đã phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp nhau và tương ứng với mỗi giai đoạn là một hình thái kinh tế- xã hội nhất định. Cho đến nay, lịch sử nhân loại đã trải qua 4 hình thái kinh tế- xã hội: cộng sản nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và đang trong thời kỳ quá độ sang chủ nghĩa xã hội- giai đoạn đầu của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa. Dựa trên những nền tảng học...

  pdf46p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 191 51   Download

 • Tư tưởng về nhà nước pháp quyền khởi phát từ yêu cầu hạn chế quyền lực nhà nước nhằm bảo vệ quyền con người. Một trong những phương thức tốt nhất để hạn chế sự lạm quyền từ phía nhà nước là việc phân chia quyền lực nhà nước thành ba quyền trong đó có quyền tư pháp do các tòa án thực hiện. Mục đích của việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền chính là thông qua pháp luật thực thi công lý, bảo vệ quyền con người.

  pdf11p hoa_bachhop 26-02-2012 136 37   Download

 • 1. Ở nước Anh: nước Anh là mộ6t trong những nước đầu tiên ở Châu Âu có quan hệ tư bản nảy sinh và phát triển mạnh mẽ. Từ cuối thế kỷ XVII, nước Anh chính là “nơi chôn rau cắt rốn của chủ nghĩa duy vật hiện đại”. Chính trên mảnh đất của quốc gia tiên tiến này đã xuất hiện những trào lưu tư tưởng và những nhà tư tưởng dân chủ nổi tiếng. Chúng tã sẽ tiếp cận những đại diện xuất sắc đó trong lĩnh lua65ttu7 tưởng Nhà nước và pháp luật.

  pdf7p hoa_bachhop 26-02-2012 114 19   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không qui định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Hợp đồng cho vay tín dụng đầu tư ...

  pdf5p meoconmengu 17-02-2011 89 15   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc sở giao dịch, chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu giải ngân theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản xác nhận ...

  pdf5p meoconmengu 17-02-2011 52 3   Download

Đồng bộ tài khoản