intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Việt Nam thời kỳ đổi mới

Xem 1-20 trên 1737 kết quả Việt Nam thời kỳ đổi mới
 • Ebook Ngoại giao Việt Nam 1945-2000: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ đất nước đi vào hòa bình xây dựng và đổi mới 1975-2000; Xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam 1945-2000; Những sự kiện chính của ngoại giao Việt Nam và quan hệ quốc tế liên quan 1945-2000. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf277p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Các thành phần kinh tế Việt Nam - Vấn đề và định hướng chính sách" bao gồm nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia cao cấp về lý luận chính trị ở các viện, trường đại học trên cả nước, tập trung làm rõ những thành công và triển vọng phát triển các thành phần kinh tế ở nước ta, nhất là trong thời kỳ đổi mới; khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo và liên tục phát triển cả về nhận thức, lý luận cũng như trong chỉ đạo và tổ chức thực tiễn xây dựng mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

  pdf180p besfriend03 16-05-2023 3 3   Download

 • Học phần "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, hệ thống về sự ra đời của Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh qua các thời kỳ cách mạng, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới.

  pdf27p levanthong1234 22-05-2023 3 2   Download

 • Học phần "Chủ nghĩa xã hội khoa học" này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm củng cố nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và là kim chỉ nam hành động của cách mạng Việt Nam, nâng cao nhận thức, tình cảm và niềm tin đối với sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho sinh viên.

  pdf22p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Bài nghiên cứu trình bày tổng quan về đổi mới sáng tạo và vai trò của nó đối với phát triển kinh tế, xã hội, mối liên hệ với khởi nghiệp; nêu ra hiện trạng của đổi mới sáng tạo ở Việt Nam với những kết quả và hạn chế; đặc biệt, nêu bật tầm quan trọng của phát triển kinh tế kỹ thuật số như là một quá trình nổi bật của đổi mới sáng tạo, đưa nền kinh tế Việt nam cất cánh trong thời đại mới.

  pdf8p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Môi trường và biến đổi khí hậu là vấn đề thời sự được tất cả các nước trên thế giới quan tâm. Đảng và Nhà nước Việt Nam rất coi trọng bảo vệ môi trường, đề ra luật và các chính sách, biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường và chống lại tác động của biến đổi khí hâu. Tuy nhiên, không phải tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam đều luôn luôn có ý thức trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, trong việc đào tạo kỹ sư môi trường ở bậc đại học hiện nay có tình trạng rất khó tuyển sinh.

  pdf4p mitmit01 18-05-2023 3 3   Download

 • Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021-2030 vừa được Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII thông qua với rất nhiều điểm mới: xác định tiếp tục hoàn thiện, xây dựng thể chế kinh tế thị trướng định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; xây dựng khung khổ pháp lý, thử nghiệm cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển các mô hình kinh tế mới, khởi nghiệp sáng tạo...

  pdf6p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Nhân có bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021 “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy giá trị đặc sắc của nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, tác giả đã viết về xây dựng hệ giá trị định hướng của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (HUBT) vói mục đích khai mở, xác nhận hệ giá trị côt lõi của HUBT trong thời kỳ mới.

  pdf6p mitmit01 18-05-2023 6 2   Download

 • Cuốn sách Lịch sử Hải Phòng tập III được bố cục thành Lời nói đầu, 4 chương, phần Kết luận và Phụ lục ảnh, bản đồ thành phố của thời kỳ nghiên cứu. Nội dung tập trung phản ánh những biến đổi của Hải Phòng kể từ khi được thành lập (năm 1888) và trải qua hai đợt khai thác, bóc lột thuộc địa của thực dân tư bản Pháp; cùng phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân thành phố những năm cuối thế kỷ XIX, phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Hải Phòng trong 30 năm đầu thế kỷ XX.

  pdf296p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết phân tích vai trò cần thiết của bảo hiểm đối với sự ổn định xã hội thông qua việc góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các yếu tố gây mất an toàn xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự bình đẳng xã hội, hạn chế xung đột.

  pdf10p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Giáo dục Việt Nam trước sức ép của nền kinh tế thị trường trình bày mối tương quan giữa kinh tế và giáo dục trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam; Những hậu quả và sự tìm kiếm cho tương lai.

  pdf4p vicaptainmarvel 21-04-2023 3 2   Download

 • Tác động xã hội của di cư tự do vào thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới phần 1 gồm các nội dung chính như: tổng quan về tình hình và phương pháp nghiên cứu di cư ở Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh; một số vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu di cư theo cách tiếp cận xã hội học; thực trạng người nhập cư vào thành phố Hồ Chí Minh từ sau đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf99p dangnhuy25 21-04-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Tố Hữu ngọn cờ đầu vẻ vang thơ ca cách mạng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tố Hữu - ngọn cờ đầu vẻ vang của thơ ca cách mạng; Tố Hữu - đường đời, đường thơ; Đọc Tố Hữu thời kỳ sau Máu và hoa; Cảm nghĩ về đường thơ Tố Hữu; Tố Hữu - thế giới nghệ thuật thơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf155p viblackpanther 07-04-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên (1975-2000) Tập 2"đã dựng lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; ghi lại những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, văn hoá-xã hội mà Đảng bộ lãnh đạo nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố đạt được từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước hoà bình, thống nhất đến nay.

  pdf98p dangnhuy25 21-04-2023 2 1   Download

 • Cuốn sách "Đồng tiền tài chính Việt Nam" được biên soạn nhằm tái lại những hoạt động đầy gian nan vất vả nhưng rất đỗi tự hào về quá trình chuẩn bị, tổ chức in và phát hành Đồng tiền Tài chính-Giấy bạc Cụ Hồ trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam làm vũ khí sắc bén đấu tranh trên mặt trận kinh tế, tài chính, tiền tệ với địch trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf347p hoangnhanduc06 14-04-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Thơ ca yêu nước cách mạng Quảng Ngãi (1885-1945)" được chia làm hai phần chính: phần 1 trình bày về thơ ca của các nhà yêu nước tiền bối đã tham gia các phong trào yêu nước từ thời kỳ Cần Vương đến trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; phần 2 thơ ca của các chiến sĩ Cách mạng đã gia nhập hàng ngũ của Đảng Cộng sản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p hoangnhanduc06 14-04-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Ngữ văn lớp 11: Ngữ cảnh" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nắm được khái niệm và các yếu tố của ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp; Kĩ năng thuộc quá trình tạo lập văn bản; Kĩ năng thuộc quá tr̀nh lĩnh hội văn bản; Xác định ngữ cảnh đối với từ, câu, văn bản; Rèn kỹ năng nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, đồng thời có khả năng lĩnh hội chính xác nội dung, mục đích của lời nói trong mối quan hệ với ngữ cảnh. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  pdf32p chieuchieu01 15-04-2023 2 2   Download

 • Tiếp phần 1, Cuốn sách "60 năm Tài chính Việt Nam (1945-2005)": Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tài chính thời kỳ cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975-1985); tài chính thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p dangnhuy09 10-04-2023 3 2   Download

 • 70 năm Tài chính Việt Nam (1945-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tài chính thời kỳ đầu cách mạng tháng 8 năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp; tài chính thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tài chính từ thống nhất đất nước đến trước đổi mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf339p dangnhuy09 10-04-2023 2 2   Download

 • 70 năm Tài chính Việt Nam (1945-2015): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tài chính thời kỳ đổi mới (1986-2000); tài chính thời kỳ hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf260p dangnhuy09 10-04-2023 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1389 lượt tải
320 tài liệu
1186 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Việt Nam thời kỳ đổi mới
p_strCode=vietnamthoikydoimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2