Xây dựng xã hội

Xem 1-20 trên 6231 kết quả Xây dựng xã hội
 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin....

  doc13p thinhlu 07-09-2011 1882 279   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về lý luận, thực trạng của quản lý dạy học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Phú Thọ, luận án đề xuất các biện pháp quản lý dạy học theo hướng xã hội học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và góp phần xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf261p khetien888 09-02-2017 32 21   Download

 • Xã hội hóa giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, bởi vì nó huy động sự tham gia của Nhà nước và toàn xã hội bằng nhiều hình thức vào sự nghiệp giáo dục.

  pdf6p allbymyself_07 02-02-2016 44 16   Download

 • Bài báo này tập trung phân tích các luận điểm sau: Xây dựng xã hội học tập - một ý tưởng mới về giáo dục, thế giới hiện đại bắt tay vào việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

  pdf10p nganga_05 25-09-2015 42 14   Download

 • Giai đoạn 2005 - 2010, tỉnh Bình Dương đã đa dạng hóa các hình thức học tập, các loại hình trường lớp từ mầm non đến đại học, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ giáo viên, xây dựng nhà công vụ giáo viên, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền đặc biệt của ngành giáo dục và đào tạo về xây dựng xã hội học tập.

  pdf11p dutru2011 21-09-2015 23 6   Download

 • Định hướng xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế tri thức hiện nay đưa ra những định hướng xây dựng và phát triển xã hội học tập ở Việt Nam, đây cũng chính là yếu tố then chốt để đảm bảo học tập trở thành công việc của toàn xã hội.

  pdf4p vuthingabay 25-06-2016 34 6   Download

 • Bài viết Bài toán chất lượng giáo dục trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam đưa ra một số nhận định về yêu cầu đồng bộ trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện mà các nhà hoạch định chính sách giáo dục Việt Nam cần quan tâm.

  pdf16p maiyeumaiyeu09 16-09-2016 17 5   Download

 • Bài viết này trình bày một số nội dung liên quan đến vấn đề xây dựng xã hội học tập ở tỉnh Bình Dương như việc nhận thức về xã hội học tập, kết quả xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 – 2010, những bài học kinh nghiệm,... Từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2015.

  pdf11p nganga_03 23-09-2015 31 3   Download

 • Khái niệm xã hội lành mạnh, quan niệm xây dựng xã hội lành mạnh xã hội chủ nghĩa, tổng tích hợp hạt nhân hợp lý của các quan điểm xây dựng xã hội lành mạnh và lành mạnh xã hội hóa,... là những nội dung chính trong bài viết "Xây dựng xã hội lành mạnh xã hội chủ nghĩa". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 8 2   Download

 • Trên cơ sở thực trạng hình thành trung lưu ở Việt Nam, bài viết đưa ra một số giải pháp để chủ động thúc đẩy xu hướng trung lưu hóa xã hội, từng bước xây dựng xã hội trung lưu ở nước ta trong điều kiện phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 10 1   Download

 • Lao động và đấu tranh, anh hùng và sáng tạo, lẽ sống của một xã hội văn minh. Có lẽ vậy mà việc "Xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, văn minh, tiên tiến" là một vấn đề cấp bách hiện nay. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 13 1   Download

 • Bài viết Xây dựng xã hội carbon thấp ở Việt Nam với mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu nêu lên thực trạng và tác động tiêu cực của carbon đối với đời sống và kinh tế con người, từ đó, bài viết nêu lên một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf2p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 11 1   Download

 • Trong đời sống tinh thần của con người tôn giáo luôn đóng một vai trò nhất định. Cùng với tiến trình phát triển của lịch sử loài người, tôn giáo ra đời và trở thành một hiện tượng xã hội. Có nhiều tôn giáo khác nhau trên thế giới nhưng nhìn chung mọi tôn giáo đều hướng tới con người với những giá trị tốt đẹp.

  doc21p 05042004 27-07-2012 1033 322   Download

 • Xây dựng xã hội học tập (XHHT) vừa là một nhiệm vụ cấp bách, vừa là một yêu cầu chiến lược, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của nền giáo dục nước nhà, quyết định thành công của sự nghiệp CNH, HÐH ở nước ta, của quá trình đưa nền kinh tế Việt Nam thành một nền kinh tế tri thức, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái như Bác Hồ hằng mong muốn, đưa xã hội Việt Nam thành một xã hội trí tuệ, hiện đại, hội nhập kinh tế thế giới....

  doc37p coc_chung 26-06-2010 519 177   Download

 • Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã gạt hái nhiều thành công trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, có công rất lớn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam bao quát những vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất, trên cơ sở vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin....

  doc17p thinhlu 07-09-2011 923 164   Download

 • Bài viết đã phân tích những tư tưởng cơ bản của Tôn Trung Sơn và Hồ Chí Minh về dân sinh. Nếu Tôn Trung Sơn coi chủ nghĩa dân sinh là chủ nghĩa xã hội thì Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là giải quyết vấn đề dân sinh, mang lại ấm no, tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời, tác giả cũng phân tích và so sánh để chỉ ra những điểm chung, tương đồng giữa chủ trương xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và chiến lược...

  pdf20p bengoan258 11-12-2011 71 31   Download

 • Đưa ra khái niệm “xây dựng xã hội” là một trong hai cống hiến lý luận to lớn và quan trọng của Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI năm 2004.

  pdf18p bengoan258 11-12-2011 105 28   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng ý thức xã hội mới là vấn đề bức thiết. Bởi lẽ muốn xây dựng xã hội thì phải xây dựng ý thức xã hội và việc xây dựng ý thức xã hội mới trở thành một nhiệm vụ của công cuộc xây dựng xã hội mới. Đó cũng chính là nội dung mà bài viết "Vấn đề xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay" hướng đến trình bày.

  pdf12p thanhbinh230595 15-02-2016 143 24   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã trình bày một cách khái quát tư tưởng về sự hài hoà của một số nhà triết học, đồng thời nêu ra một số nội dung cơ bản nhất của lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc. Đặc biệt, tác giả đã phân tích để làm rõ điểm tương đồng giữa lý luận xây dựng xã hội hài hoà của Trung Quốc và đường lối đổi mới của Việt Nam hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu: nội hàm của khái niệm hài hoà, mục tiêu chung,...

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 73 21   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã góp phần làm rõ thêm những nội dung cơ bản trong các tư tưởng quan trọng của Nguyễn Trường Tộ về dân sinh và xây dựng xã hội hài hoà. Điều đáng quý ở Nguyễn Trường Tộ là, ông không những đưa ra những nội dung cụ thể, rõ ràng về dân sinh, mà còn luôn trăn trở tìm kiếm các phương thức mưu sinh cho dân chúng. Đồng thời, ông còn đưa ra những tư tưởng sâu sắc về xã hội hài hoà cũng như các phương pháp để thực hiện xã...

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 69 20   Download

Đồng bộ tài khoản