Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2004

Chia sẻ: Quan Tri Kinh Doanh Quantri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
2.616
lượt xem
1.796
download

Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2004

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục vào Đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004 môn thi Toán, khối A, thời gian làm bài : 180 phút. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A 2004

  1. Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 ------------------------------ M«n thi : To¸n , Khèi A §Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi : 180 phót, kh«ng kÓ thêi gian ph¸t ®Ò -------------------------------------------------------------- C©u I (2 ®iÓm) − x 2 + 3x − 3 Cho hµm sè y = (1). 2(x − 1) 1) Kh¶o s¸t hµm sè (1). 2) T×m m ®Ó ®−êng th¼ng y = m c¾t ®å thÞ hµm sè (1) t¹i hai ®iÓm A, B sao cho AB = 1. C©u II (2 ®iÓm) 2(x 2 − 16) 7−x . 1) Gi¶i bÊt ph−¬ng tr×nh + x −3 > x −3 x −3 ⎧ 1 ⎪ log 1 (y − x) − log 4 y = 1 2) Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ⎨ 4 ⎪ x 2 + y 2 = 25. ⎩ C©u III (3 ®iÓm) 1) Trong mÆt ph¼ng víi hÖ täa ®é Oxy cho hai ®iÓm A ( 0; 2 ) vµ B − 3; − 1 . T×m täa ®é trùc ( ) t©m vµ täa ®é t©m ®−êng trßn ngo¹i tiÕp cña tam gi¸c OAB. 2) Trong kh«ng gian víi hÖ täa ®é Oxyz cho h×nh chãp S.ABCD cã ®¸y ABCD lµ h×nh thoi, AC c¾t BD t¹i gèc täa ®é O. BiÕt A(2; 0; 0), B(0; 1; 0), S(0; 0; 2 2 ). Gäi M lµ trung ®iÓm cña c¹nh SC. a) TÝnh gãc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®−êng th¼ng SA, BM. b) Gi¶ sö mÆt ph¼ng (ABM) c¾t ®−êng th¼ng SD t¹i ®iÓm N. TÝnh thÓ tÝch khèi chãp S.ABMN. C©u IV (2 ®iÓm) 2 x 1) TÝnh tÝch ph©n I = ∫ 1+ 1 x −1 dx . 8 2) T×m hÖ sè cña x8 trong khai triÓn thµnh ®a thøc cña ⎡1 + x 2 (1 − x) ⎤ . ⎣ ⎦ C©u V (1 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC kh«ng tï, tháa m·n ®iÒu kiÖn cos2A + 2 2 cosB + 2 2 cosC = 3. TÝnh ba gãc cña tam gi¸c ABC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm. Hä vµ tªn thÝ sinh............................................................................Sè b¸o danh.................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản